Kiến thức và thái độ của người dân về sản xuất rau an toàn tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Kiến thức và thái độ của người dân về sản xuất rau an toàn tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong, Phạm Thị Ngọc
Tóm tắt:
Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá kiến thức, thái độ về sản xuất rau an toàn của 394 người trồng rau tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy tỷ lệ người dân có kiến thức về sản xuất rau an toàn chỉ có 50,2%. Tỷ lệ người chủ canh tác cho rằng không nên dùng hóa chất bảo vệ thực vật chiếm 51,6% ở nhóm đã được tập huấn và 39,7% ở nhóm chưa được tập huấn, không nên dùng phân bắc bón cho rau chiếm 42,8% ở nhóm đã được tập huấn và 55,9% ở nhóm chưa được tập huấn, sự khác biệt có ý nghĩa khi P<0,05. Có 69,0% người chủ canh tác có quan tâm về vấn đề sản xuất rau an toàn, 31,0% có thái độ không quan tâm. 52,3% đối tượng sẽ khuyên bảo hàng xóm khi thấy họ sản xuất rau không an toàn, 14,0% không quan tâm đến vấn đề này. Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ người dân có kiến thức về sản xuất rau còn thấp. Có sự khác biệt về kiến thức và thái độ của người canh tác giữa nhóm được tập huấn và chưa được tập huấn như trong việc dùng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bắc để sản xuất rau an toàn. Cần tăng cường tập huấn và tuyên truyền kiến thức, ý thức trong sản xuất rau an toàn ở cộng đồng.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/