Kiến thức về xử trí tăng huyết áp của cán bộ y tế xã, tỉnh Hòa Bình năm 2017 và một số yếu tố liên quan

Kiến thức về xử trí tăng huyết áp của cán bộ y tế xã, tỉnh Hòa Bình năm 2017 và một số yếu tố liên quan
Knowledge on hypertension management and its associated factors for commune health workers in Hoa Binh province 2017
Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Duy Luật, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hường
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 195 cán bộ y tế xã bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, nhằm mô tả kiến thức về xử trí tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của cán bộ y tế xã, tỉnh Hòa Bình năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ cán bộ y tế xã đạt về kiến thức tăng huyết áp là 30,8% trong đó 33,9% cán bộ y tế có kiến thức đạt về đại cương chung tăng huyết áp, có 44,6% cán bộ y tế đạt kiến thức về phân độ tăng huyết áp, kiến thức đạt về điều trị tăng huyết áp là 23,6%, kiến thức đạt về xử trí tăng huyết áp đạt 41,0%. Nhóm cán bộ y tế xã ở thành thị có kiến thức đạt về tăng huyết áp cao hơn so với cán bộ y tế xã ở miền núi với OR = 2,79 (95% CI = 1,25 – 6,25). Bên cạnh đó nhóm đối tượng là quản lý có kiến thức đạt cao hơn ở nhân viên với OR = 2,81 (95% CI = 1,37 – 5,78). Nhóm cán bộ y tế có trình độ đại học/cao đẳng có kiến thức đạt cao hơn ở trình độ trung cấp/sơ cấp với OR = 4,17 (95% CI = 1,96 – 8,87), bác sỹ có kiến thức đạt cao hơn điều dưỡng với OR = 3,68 (95% CI = 1,42 – 9,83). Từ kết quả này chúng tôi đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo lại về xử trí bệnh tăng huyết áp của cán bộ y tế tuyến cơ sở.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *