Nghiên cứu độ đàn hồi của một số động mạch lớn ở người bình thường và bệnh nhân tăng huyết áp bằng phương pháp đo vận tốc lan truyền sóng mạch

Luận án Nghiên cứu độ đàn hồi của một số động mạch lớn ở người bình thường và bệnh nhân tăng huyết áp bằng phương pháp đo vận tốc lan truyền sóng mạch.Các bệnh tim mạch thường ỉà nguycn nhún chủ yếu dẫn đến tử vong ở các nước công nghiệp, irong đó các bệnh lý vé dộng mạch (ĐM) là loại bệnh lý rất phổ biến trong nhóm bệnh này. Ớ Việt nam cũng như các nước châu Ả khác các bệnh lý về ĐM nói chung và tăng huyết ấp nói riêng cũng ngày càng tăng.

Tăng huyết áp (THA) là một bệnh rấl thường gặp và thực sự là một vấn đề của xã hội. Ỏ các nước phát iriển, tỷ lệ THA ờ người lớn (irên 18 tuổi) theo định nghĩa cua JNC VI là khoàng gần 30 % dân số, và có khoảng trên một nửa dán số trên 50 tuổi hi THA.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00718

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ó Việt nam những năm cuối thập ký 80 theo Phạm Khuê tỷ lộ THA ở người lớn là 1,95% và 9,2% đối với người từ 60 luổi trở lên [8|. Trần Đổ Trinh và cs cho biết li lệ THA ứ người lởn khoảng 11 % [20]. Năm 1999 Phạm Gia Khải và cs công bố tỉ lệ THA ở người lớn tại Hà nội đã lên tới 16,05 %, [6]. Một nghiên cứu mới nhất cúa viện Tim mạch quốc Việt nam vé tần xuất THA và các yếu lố nguy cơ ử các tỉnh miền Bắc Viột nam năm 2001 – 2002 Irên tổng số 5012 người dân lớn hơn hoặc bằng 25 tuổi cho thấy lán xuất THA chung là 16,32%, và nếu chí tính ricng trong nội thành Hà nội thì lí lệ THA dã lôn dến 23,2%. Tán xuất THA tăng dẩn theo tuổi, nam cao hơn nữ, ớ thành thị cao hơn ở nông thồn, vùng đỏ thị và duyên hải cao hơn ờ vùng đồng bằng và trung du [7].

Nhiéu nghiên cứu irong nước và trôn thế giới đéu cho thấy tỉ lộ bộnh mạch vành (BMV) cũng ngày càng tàng. Tại Việt nam, tỉ lệ BMV dã làng lẻn một cách rõ rệt. Theo thống kê của Viện Tim mạch Việt nam, tỉ lộ BMV nảm 1991 là 3%, năm 1996 là 6,1%, năm 1999 đã lên đến 9,5% [3]. Theo Tổ chức Y tế Thế giới [86], từ nam 1955 đến năm 1965 (lức trong vòng 10 năm) tí lệ lử vong (tính trên 100.000 dân) do bệnh vữa xơ động mạch đã lăng từ 300 đến 450 ư Phán lan, lừ 50 dến 150 ớ úc, từ 190 den 320 ở Đan mạch, từ 202 đến 320 ở Thuỵ điển. Đặc biệt theo Jame. J và Oliver ờ nước Anh, từ 1920 đến 1955 (trong khoảng 35 năm) số người mắc bệnh xơ vữa động mạch (XVĐM) đã tăng lẻn gấp 70 lần [86].

Xơ vữa động mạch nói chung và THA nói riêng nguy hiếm bởi các biến chúng của nó không chi là gây ra tử vong mà còn để lại những di chứng nặng nề (tai biến mạch não, nhồi mấu cơ tim, suy tim), ánh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và là gánh nặng cho gia dinh, xã hội.

Sự biến đổi về thành mạch máu thường xuất hiện cùng với sự tồn tại của các yêu tố nguy cơ tim mạch như tuổi cao, hút thuốc, rối loạn lipid máu, cỉái tháo đường, THA [261, [ 112], [115]. Biến đổi của thành ĐM xuất hiện ở giai đoạn sớm của bệnh thể hiện bằng sự thay đổi về cấu trúc và chức năng ớ cả ĐM lớn và nhỏ. Những thay đổi về sinh lý và chức năng cơ học của thành ĐM cũng chính là những cơ chế gây ra xơ vữa dộng mạch ở giai đoạn sớm [9], [29], [30]. Việc phát hiện sớm sự thay đổi các tổn thương cấu trúc, chức nãng ĐM đã cho phcp chúng ta nhận biết dược các cá thể có nguy CƯ biến chứng tim mạch cao và giúp ích cho công lác điều trị dự phòng đế làm chậm hoặc chận đứng quá trình xơ vữa động mạch.

Trước đáy các ĐM lớn được xem như những ống dẩn máu thụ (lộng, chỉ có chức năng dẫn truyền và phân phối máu. Ngày nay qua các nghiôn cứu người ta đà biết rằng các ĐM lớn là các cơ quan chức năng hoàn chỉnh và phức tạp với các chức năng dẫn và phân phối máu, chức nãng nội tiết và cận nội tiết [70]. Thôm vào đó nó còn có chức năng bóp hỗ trợ làm giảm công của tim trong thời kỳ tống máu [136], [ 140].

Việc nghiên cứu huyết động các động mạch lớn thường không dơn gián do bản chất đập của dòng máu, cấu trúc phức tạp của thành mạch và sự thay đổi CƯ trơn của thành mạch. Cho đến nay đã có nhiều phương pháp, được dùng đế đánh giá cấu trúc và chức năng của các ĐM lớn như:

Các thăm dò chảy máu: chụp mạch, nội soi mạch máu… những kỹ thuật này thường khá phức tạp, đắt tiền, đòi hỏi irang thiết bị hiện đại, nên không thể áp dụng rộng rãi được.

Các thăm dò khỏng chảy máu như: Doppler liên tục, Siêu âm 2D, Siêu âm Doppler mạch, Echo- tracking, đo áp lực dòng máu qua áp kế…đang ngày càng được áp tỉụng rộng rãi 1120Ị.

Trong thời gian gần đây, một phương pháp thăm dò mạch máu đang được chú ý đỏ là do vận tốc lan trụyền sóng mạch. Đây là một phương pháp thăm dò không chảy mấu, đơn giản, chính xác, cho phép đánh giá tốt độ đàn hồi của một đoạn ĐM. Từ vài năm nay, đo vận tốc lan truyền sóng mạch (VTLTSM) đã được bước đầu ứng dụng Irong lâm sàng và nghiên cứu dược động học tại nhiều trung tâm tim mạch trên thế giới 128], [29], [301, 133]. ở Việt nam clã bắt dầu có một vài nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo VTLTSM để đánh giá tác dụng của thuốc điều trị THA (nghién cứu Complior), trong bệnh đái tháo đường, trong suy vành. Tuy nhicn chúng tôi vẫn chưa thấy có một nghiên cứu toàn diện và đầy đủ nào về ứng dụng phương pháp này đô lìm hiểu sự thay đổi độ đàn hồi của một số động mạch lớn ở người bình thường và người tăng huyết áp. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm những mục tiêu cụ thổ như sau:

Muc tiêu nghiên cứu:

I. Nghiên cứu sự biến đổi vận tốc lan truyền sóng mạch ở người bình thường và người tăng huyết áp.

2. Bước đầu tìm hiểu mối l-iên quan giữa vận tốc lan truyền sóng mạch với một số yếu tố nguy cơ trong các bệnh tim mạch như: tuổi, giới, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

3. Tìm hiểu mối tương quan giữa chỉ số đánh giá độ cứng động mạch tụi chỗ với chi sô\’ đánh giá dộ đàn hồi một (loạn động mạch (vận tốc lan truyền sóng mạch).

MỤC LỤC
Đật vấn đề. 01
Mục đích nghiên cứu. 04
Chương I: Tổng quan 05
1.1. Nhắc lợi cấu trúc và sinh lý động mạch 05
1.1.1. Cấu trúc chung của động mạch 05
1.1.2. Cấu trúc và đặc tính của áo giữa 05
1.1.3. Vai trò nội mạc động mạch trong tãng huyết áp 07
1.1.4. Chức năng của động mạch 09
1.2. Thay đổi động mạch trong tàng huyết áp 10
I .3. Những khái niệm cơ bản về sóng mạch 11
1.3.1. Khái niộm 11
1.3.2. Đặc điểm cùa sóng động mạch 14
1.4. Vận tốc lan truyền sóng mạch 16
1.4.1. Các nguyên lý 16
1.4.2. Các phương trình cơ bản 17
1.4.3. Vận tốc lan Irưycn sóng mạch trong các động mạch khác nhau 19
1.4.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc lan truyén sóng mạch 19
/.5. Do vận tốc lan truyền sống mạch trong lảm sàng 28
1.5.1. Ghi sóng mạch và xác định thời gian lan truyền 29
1.5.2. Xác định khoáng cách lan iruyôn sóng mạch 32
1.5.3. Tư thế bệnh nhân và những khó khăn khi đo đạc 35
1.6. Các nghiên cứu trên Thế giới vé thay dổi vận tốc lan truyền sóng ^
mạch trong một số bệnh ỉ ỷ khác nhau.
1.6.1. Tăng huyết áp 36
1.6.2. Đái tháo đường 37
1.6.3. Bệnh mạch vành 37
1.6.4. Suy thận giai đoạn cuối và chạy thận nhản tạo 38
1.6.5. Rối loạn lipid mẩu 39
1.6.6. Xơ vữa động mạch. 39
ỉ .6.7. Bệnh động mạch não 40
1.6.8. Các yếu tố khác 40
1.7. ứng dụng cua do vận tốc lan truyền sóng mạch trong lâm sàng 41
1.7.1. Giá trị tiôn lượng của vận tốc lan iruycn sóng mạch. 41
1.7.2. Úng dụng đo vận tốc lan truyền sóng mạch trong điều trị 41
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghién cứu 43
2.1. Dôi tượng nghiên cứu 43
2.1.1. Thời gian nghiên cứu 43
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 43
2.1.3. Đối tượng nghiên cứu 43
2.2. Phương pháp nghiên cứu 43
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. 43
2.2.2. Phương pháp chọn mẫu. 44
2.2.3. Các kỹ thuật áp dụng trong nghicn cứu. 45
2.3. xa lý số liệu 59
Chươỉìíỉ 3: Kết quả nghiên cứu 61
3.1. Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của hai nhóm nghiên cứu 61
3.2. Kết quả đo vận tốc lan truyền sóng mạch 63
3.2.1. Kết quả vận tốc lan truyền sóng mạch của hai nhóm nghiên cứu 64
3.2.2. So sánh VTLTSM theo nhóm luổi của hai nhóm nghiên cứu 64
3.2.3. Ảnh hưởng của luổi và huyết áp đến sự thay đổi VTLTvSM 66
3.2.4. So sánh kết quả vận tốc lan truyền sóng mạch giữa những người có mảng XƯ vữa và không có mảng xơ vữa ở động mạch cảnh gốc.
3.2.5 Rối loạn Lipide máu và vận lốc lan truyôn sóng mạch. 69
3.3. Kết quả các thông số siêu âm động mạch cảnh 11
3.3.1. Nhóm người bình thường (nhóm chứng) 71
3.3.2. Nhỏm tăng huyết áp 73
3.3.3. So sánh kết quả siêu âm Doppler dộng mạch cành giữa hai nhóm. 76
3.3.4. So sánh các chỉ số cứng động mạch cảnh theo nhóm tuổi 77
3.4. Tìm hiểu các yếu tổ ảnh hưởng đến sự thay đổi độ cứng dộng mạch 82
3.4. i. Các yếu tố ảnh hưởng tĩến chỉ số cứng động mạch (Sĩ) 82
3.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức căng dộng mạch cảnh (Ep) 84
3.4.3. Các yếu tố ánh hướng đến cỉộ đàn hổi động mạch cảnh (DC) 85
3.4.4. BỔ dày nội trung mạc 87
3.5. Tìm hiểu mối tương quan giữa độ cứng một đoạn động mạch (vận
tốc lan truyền sóng mạch) và các thông số đánh giá độ cứng tại một 90
điểm của dộng mạch (local and segmental arterial stiffness)
3.5.1. Nhóm chứng 90
3.5.2. Nhóm tâng huyết áp 91
ChươìiM 4: Bàn luận 92
4.1. Giá trị của phương pháp đo vận tấc lơn truyền sóng mạch. 92
4.1.1. Đo huyết áp thường quy và/hoặc dùng holter huyết áp clể đánh C)9
giá hiệu số huyết áp
4.1.2. Ảp lực kế (applanation tonometry) 93
4.1.3. Siêu âm Doppler mạch 94
4.1.4. Đánh giá độ cứng cùa động mạch bằng do vận tốc lan truyền 25
sóng mạch
4.2. Bei 11 luận vê kết quả vận tốc lan truyền sóng mạch đánh giá dộ đàn lìồi thành dộng mạch chủ.
4.2.1. Kết quả đo vận tốc lan truyền sóng mạch ở người hình thường 98
4.2.2. Bàn luận về kết quả đo vận lốc lan truyén sóng mạch ở người ọy
tăng huyết áp
4.3. Các yếu tế ánh hướng đến vận tốc lan truyền sống mạch 101
4.3.1. Tuổi 101
4.3.2. Giới 102
4.3.3. Huyết áp 104
4.3.4. Lipid 106
4.3.5. Mức độ xơ vữa động mạch cảnh 107
4.4. Bàn luận vê kết quá đánh giá (lộ đàn lỉồi thành động mạch qua J Qg
siêu ám Doppler mạch
4.4.1. Tốc độ tâm thu và tâm trương tại động mạch cảnh gốc 108
4.4.2. Chỉ số đàn hổi động mạch cảnh (IDC) 110
4.4.3. Chỉ số căng thành dộng mạch (Ep) 111
4.4.4. Chỉ số cứng thành dộng mạch (vSI) 113
4.4.5. Bề dày nội trung mạc động mạch cảnh gốc (E) 115
4.5. Mối tương quan giữa chỉ số (lánh giá độ cứng động mạc lì tụi chỗ
với chì số đánh giá độ đàn hồi một (loạn động mạch (vận tốc lan truyền 117
sóng mạch)
Kết luận 120
#
Đề xuất 121
Danh mục công trình liên quan đến luận án đã công bố của .
tác giả
Tài liệu tham khảo 123
Phụ lục 144
DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 1.1. Sơ đồ ba thành phần sóng cùa sóng mạch 12
Hình 1.2. Biến thiên huyết áp trong một nhịp tim. 12
Hình 1.3. Bản chất của sóng động mạch. 15
Hình 1.4. Sự biến đổi áp lực sóng mạch và lưu lượng dồng chảy từ động mạch 19
chủ đến các động mạch ở ngoại vi Hinh1.5. Cách tính thời gian chậm của phương pháp ghi đồng thời hai sóng. 30
Hìnhl.6. Cách đo thời gian chậm của phương pháp ghi từng sóng. 30

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/