NGHIÊN CỨU LÀM HÀM GIẢ THÁO LẮP TOÀN BỘ CÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẤY DẤU SƠ KHỞI ĐỆM VÀ LẤY DẤU VÀNH KHÍT

NGHIÊN CỨU LÀM HÀM GIẢ THÁO LẮP TOÀN BỘ CÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẤY DẤU SƠ KHỞI ĐỆM VÀ LẤY DẤU VÀNH KHÍT

Răng miệng đảm nhận các chức năng tiêu hóa, phát âm và hình thái học  cá nhân, thể hiện nét thẩm mỹ, tâm lý, tình cảm, cá tính của từng người. Mất răng là một biến cố quan trọng, gây biến đổi tại chỗ và toàn thân,  đặc biệt mất răng toàn bộ gây biến đổi trầm trọng về giải phẫu, tâm lý v à rối loạn  chức năng tiêu hóa, phát âm và thẩm mỹ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, quan hệ  giao tiếp và công tác của người bệnh. Vì vậy, C.Taddéi xem mất răng toàn bộ như  một thương tật về các ph ương diện th ể chất, tinh thần và xã hội [1]
Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy tuổi thọ ngày càng  được nâng cao, số lượng người cao tuổi gia tăng, đặt ra những thách thức mới  cho ngành y tế và ngành răng hàm mặt. Trong đó, nhu cầu làm răng giả cao,  đặc biệt cho người mất răng toàn bộ (Galan D. [2 ], Lechner [3 ], Cheng và  cộng sự [4]).

ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………………… 1

Chương 1: TỔNG QUAN ………………………………………………………………….. 3
1.1. TÌNH HÌNH MẤT RĂNG Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI ……… 3
1.1.1. Tại Việt Nam ……………………………………………………………………… 3
1.1.2. Trên thế giới ………………………….. ………………………………………….. 3
1.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GI ẢI PHẪU HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ ….. 4
1.2.1. Hµm trªn …………………………………………………………………………… 5
1.2.2. Hµm d­íi …………………………………………………………………………… 8
1.2.3. L­ìi ………………………………………………………………………………… 10
1.2.4. N­íc bät ………………………………………………………………………….. 10
1.2.5. Niªm m¹c ………………………………………………………………………… 10
1.2.6. D©y ch»ng – phanh m«i – phanh l­ìi …………………………………….. 11
1.2.7. YÕu tè thÇn kinh – c¬ …………………………………………………………. 11
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH CỦA HÀM GIẢ
TOÀN BỘ …………………………………………………………………………….. 13
1.3.1. Ph­¬ng ph¸p c¬ häc…………………………………………………………… 13
1.3.2. Ph­¬ng ph¸p vËt lý ………………………….. ……………………………….. 14
1.3.3. Ph­¬ng ph¸p lý sinh häc …………………………………………………….. 15
1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH VÀ VỮNG CHẮC CỦA
HÀM GIẢ ………………………….. …………………………………………………. 16
1.4.1. Khíp c¾n th¨ng b»ng …………………………………………………………. 16
1.4.2. §­êng cong Spee vµ ®­êng cong Wilson ………………………………. 17
1.4.3. ChiÒu cao khíp c¾n …………………………………………………………… 19
1.4.4. MÆt ph¼ng c¾n ………………………………………………………………….. 21
1.5. NHỮNG XU HƯỚNG MỚI CỦA THẾ GIỚI ……………………………… 23
1.5.1 LÊy khu«n kü thuËt sè ………………………………………………………… 23
1.5.2. Ghi vận động lồi cầu …………………………………………………………. 28
1.5.3. Một số tiêu chuẩn của càng nhai trong phục hình tháo lắp ……….. 35
1.5.4. Implant cho trường hợp mất răng toàn phần ………………………….. 38
1.6. CÁC NGHIÊN C ỨU VỀ HÀM GI Ả TOÀN B Ộ TẠI N ƯỚC TA HIỆN NAY …. 39
1.6.1. Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị phục hồi chức năng
và thẩm mỹ của Nguyễn Toại ……………………………………………… 39
1.6.2. Nghiên cứu hình thái nền tựa của phục hình toàn hàm và ứng dụng
thiết kế khay lấy khuôn của Lê Hồ Phương Trang ………………….. 39
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………. 40
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ………………………….. ………………………. 40
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn ………………………………………………………….. 40
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ………………………….. ……………………………….. 40
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ………………………………. 40
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 40
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu …………………………………………………………… 40
2.3.2. Cỡ mẫu ……………………………………………………………………………. 41
2.3.3. Các biến nghiên cứu ………………………………………………………….. 42
2.4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU ………………………….. …….. 43
2.4.1. Kh¸m l©m sµng …………………………………………………………………. 44
2.4.2. Kü thuËt lµm hµm gi¶ ………………………………………………………… 46
2.4.3. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hµm gi¶ sau khi l¾p ……………………………… 65
2.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ………………. 68
2.6. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU …………………………………………… 68
2.7. HẠN CHẾ SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU ………………………………. 68
2.8. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU ………………………….. ……………… 68
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………….. ……………… 69
3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN……………………………………………………….. 69
3.1.1. Giíi ………………………………………………………………………………… 69
3.1.2. Tuæi ………………………………………………………………………………… 70
3.1.3. Thành phần dân cư và nghề nghiệp ……………………………………… 70
3.1.4. Tiền sử răng miệng ………………………….. ……………………………….. 71
3.1.5. Thời gian mất răng ………………………….. ……………………………….. 72
3.1.6 TiÒn sö phôc h×nh ………………………………………………………………. 73
3.1.7. Đặc điểm hình d ạng khuôn mặt của bệnh nhân ………………………. 75
3.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BÁM DÍNH CỦA HÀM GIẢ ….. 76
3.2.1. CÊu tróc gi¶i phÉu vµ m«i tr­êng miÖng ……………………………….. 76
3.2.2. C¸c yÕu tè kh¸c ¶nh h­ëng tíi sù b¸m dÝnh cña hµm gi¶ …………. 83
3.3. ĐÁNH GIÁ LỰC MÚT HÀM SAU KHI SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG
PHÁP LẤY KHUÔN ………………………………………………………. …….. 85
3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ LỒI CẦU ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH
HÓA CÀNG NHAI ………………………………………………………………… 87
3.5. ĐÁNH GIÁ HÀM GIẢ NGAY SAU KHI LẮP …………………………… 89
3.5.1. §¸nh gi¸ sù æn ®Þnh cña hµm gi¶ …………………………………………. 89
3.5.2. ThÈm mü …………………………………………………………………………. 90
3.6. ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN SỬ DỤNG ………………………….. …….. 91
3.6.1. Chøc n¨ng ¨n nhai …………………………………………………………….. 91
3.6.2. Chøc n¨ng ph¸t ©m ………………………….. ……………………………….. 92
3.6.3. Møc ®é hµi lßng cña bÖnh nh©n …………………………………………… 92
Chương 4: BÀN LUẬN ……………………………………………………………………. 94
4.1. VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ……………………………………………………. 94
4.1.1. Đặc điểm chung……………………………………………………………….. 94
4.1.2. Về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bám dính của hàm giả …………… 97
4.2. VỀ TÂM LÝ BỆNH NHÂN ……………………………………………………. 100
4.3. VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………….. 102
4.3.1. Về vật liệu và phương pháp lấy khuôn ………………………….. …… 102
4.3.2. Về phương tiện nghiên cứu ………………………………………………. 103
4.3.3. Về sai số trong nghiên cứu ……………………………………………….. 109
4.4. VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………… 110
4.4.1. Về giá trị lực mút hàm ……………………………………………………… 110
4.4.2. Về giá trị các thông số lồi cầu …………………………………………… 112
4.4.3. VÒ sù b¸m dÝnh cña hµm gi¶ ……………………………………………… 116
4.4.4. Đánh giá sau thời gian sử dụng ………………………………………….. 117
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………….. 121
KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………. 124
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤ

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/