Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và tác dụng của chế phẩm life- flagift trên bộ đội tác chiến điện tử

Luận án Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và tác dụng của chế phẩm life- flagift trên bộ đội tác chiến điện tử.Xây dựng quân đôi chính quy, hiên đại để đáp ứng yêu cầu bảo vê đất nước trong tình hình mới là nhiêm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải có vũ khí, trang thiết bị khí tài hiên đại và con người đủ phẩm chất đạo đức, trình đô chuyên môn và sức khoẻ. Tác chiến điên tử là môt lực lượng non trẻ của quân đôi ta (được thành lập năm 1992) có nhiêm vụ trinh sát điên tử, chế áp điên tử và nghi binh bảo vê. Bô đôi tác chiến điên tử làm việc trong các xe khí tài có nhiều yếu tố vi khí hậu tương tự như trong các xe rađa và thông tin, chịu tác đông của nhiều yếu tố bất lợi cho sức khoẻ như căng thẳng thần kinh – tâm lý, vi khí hậu nóng, ánh sáng yếu và trường điên từ tần số radio… Những yếu tố trên là các stressor có tác đông môt cách tổng hợp làm tăng gánh nặng về thể lực và tâm – sinh lý, làm thay đổi chức năng các cơ quan, ảnh hưởng tới sức khoẻ, khả năng lao đông và chiến đấu của bô đôi. Mặt khác, các stressor còn là nguyên nhân làm tăng sản sinh các gốc tự do trong cơ thể dẫn đến bênh tật mang tính đặc thù nghề nghiêp. Vì vậy, làm giảm được các yếu tố bất lợi kể trên sẽ hạn chế được sự tăng sinh các gốc tự do trong cơ thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống bênh tật và nâng cao sức khoẻ cho bô đôi.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2009.00964

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và điều kiên lao đông tới sức khoẻ của bô đôi thuôc nhiều quân binh chủng khác nhau, cũng như đề xuất các phương pháp rèn luyên để nâng cao thể lực và sức bền bỉ, dẻo dai cho bô đôi như rèn luyên tâm thế dưỡng sinh, tập yoga [17], [20], [37], [43], [51], [52]. Trong những năm gần đây, môt số tác giả đã nghiên cứu đặc điểm môi trường lao đông quân sự và tình hình bênh lý đặc thù có tính chất nghề nghiêp và đưa ra môt số biên pháp can thiêp nhằm hạn chế các tác đông của môi trường tới sức khoẻ của bô đôi rađa – tên lửa, tăng – thiết giáp, phi công…[6], [43], [51]. Nhưng cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về tình hình sức khoẻ, bênh tật cũng như tác đông của các yếu tố môi trường làm viêc tới sức khoẻ bô đôi tác chiến điên tử và cũng chưa có nghiên cứu nào đưa ra các thuốc hoặc chế phẩm có tác dụng ngăn chặn, bảo vê và nâng cao sức khoẻ cho bô đôi tác chiến điên tử. Chế phẩm life-flagift là môt loại thực phẩm chức năng mới được sản xuất từ nguồn dược liêu trong nước. Theo nghiên cứu của môt số tác giả cho thấy chế phẩm này có tác dụng cải thiên sức khoẻ, bảo vê cơ thể chống lại môt số yếu tố bất lợi từ môi trường, đặc biêt là các yếu tố gây stress oxy hoá [14], [23], [47]. Do vây chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và tác dụng của chế’ phẩm life- flagift trên bộ đội tác chiến điện tử” nhằm các mục tiêu sau:

1. Đánh giá thực trạng một số yếu tố môi trường lao động của bộ đội thuộc Cục tác chiến điện tử.

2. Xác định một số chỉ số sinh học của bộ đội tác chiến điện tử trong quá trình lao động.

S. Đánh giá tác dụng bảo vệ và nâng cao sức khoe của chế phẩm life- flagift đối với các trắc thủ tác chiến điện tử.

Để đạt được các mục tiêu trên đề tài có các nhiêm vụ sau:

1. Xác định cường đô điên từ trường và môt số yếu tố vi khí hâu trong và ngoài môt số loại xe khí tài của Đoàn X, Đoàn Y Cục tác chiến điên tử.

2. Xác định môt số chỉ số hình thái – thể lực và chức năng của hê hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, máu, nước tiểu của bô đôi tác chiến điên tử.

3. Xác định sự biến đổi môt số chỉ số chức năng hê tim mạch, hô hấp, thần kinh và nước tiểu của bô đôi tác chiến điên tử sau môt ca lao đông.

4. Xác định môt số chỉ số huyết học, hoá sinh máu, chức năng hê tim mạch và thần kinh của bô đôi tác chiến điên tử sau 30 ngày uống chế phẩm life – flagift và placebo.

MụC LụC

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình

ĐẶT VẤN ĐỂ 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIÊU 3

1*1* Khái niệm tác chiến điện tử 3

1.2. Một số đạc điểm lao động và các yếu tố môi trường

ảnh hương đến sức khoẻ của bộ đội tác chiến điện tử. 4

1.2.1. Về gánh năng tâm lý 5

1.2.2. Về vi khí hâu 5

1.2.3. Về bức xạ điên từ 6

1.3. Trạng thái căng thẳng cảm xúc trong lao động quân sự 13

• Khái niệm về trạng thái stress và căng thẳng cảm xúc 13

• Các yêu tô’gây căng thẳng cảm xúc trong hoạt động quân sự 15

• Biểu hiện của trạng thái căng thẳng cảm xúc trong lao động quân sự 16

1.4. Một số hiểu biết hiện nay về gốc tự do và chất chống gốc tự do 19

1.4.1. Gốc tự do 19

• Khái niệm về gốc tự do 19

• Sự tạo thành các dạng oxy hoạt động trong cơ thể 20

• Nguyên nhân sinh gôc tự do trong cơ thể 24

1.4.2. Hê thống chống oxy hoá 27

• Các chất chông oxy hoá có bản chất enzym 28

• Các chất chông oxy hoá không có bản chất enzym 29

1.5. Kết quả nghiên cứu về tác dụng của life-flagift và các thành phần 3 3

• Nghiên cứu về Hà thủ ô đỏ 33

• Nghiên cứu về Hoàng kỳ 34

• Nghiên cứu về Kim ngân hoa 35

• Nghiên cứu về vỏ đậu xanh 35

• Một vài nghiên cứu về life- flagift 36

Chương 2. Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 38

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 38

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 38

2.1.2. Vật liêu nghiên cứu 38

2.2. Phương pháp nghiên cứu 39

2.2.1. Phương pháp chọn cỡ mẫu 39

2.2.2. Nôi dung nghiên cứu 40

2.2.3. Chỉ số nghiên cứu 41

2.2.4. Phương tiên và cách xác định các chỉ số nghiên cứu 43

• Khảo sát trường điện từ 43

• Đo các yếu tô’ vi khí hậu và nồng độ CO2 45

• Đo đạc các chỉ sô’ hình thái – thể lực 46

• Cách xác định các chỉ số về tim mạch 48

• Cách xác định các chỉ số thông khí phổi 50

• Cách xác định các chỉ số huyết học 51

• Cách xác định các chỉ sốhoá sinh máu 52

• Bán định lượng các chỉ số nước tiểu 56

• Cách xác định các chỉ số về hoạt động của não bộ 56

• Đạo đức trong nghiên cứu 59

2.2.5. Thiết kế mô hình nghiên cứu 59

2.2.6. Xử lý số liêu 60

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 62

3.1. Kết quả nghiên cứu về môi trường lao động 62

3.1.1. Thực trạng trường điên từ tại các đơn vị TCĐT 62

3.1.2. Các yếu tố vi khí hậu trong và ngoài các xe đặc chủng 70

3.2. Đặc điểm hình thái – thể lực và chức năng các hệ thống cơ

quan của bộ đội tác chiến điện tử 72

3.2.1. Hình thái – thể lực 72

3.2.2. Chức năng hê tim mạch 74

3.2.3. Chức năng thông khí phổi 80

3.2.4. Các chỉ số huyết học và hóa sinh máu, nước tiểu 81

3.2.5. Các chỉ số về hoạt đông của não bô 86

3.3. Sự biến đoi mọt so chỉ so chức năng hệ tim mạch, hô hâp

và hoạt đọng của não bọ sau ca trực 92

3.4. Tác dụng của chế’ phẩm Life – flagift lên chức năng mọt so

cơ quan của bọ đọi tác chiến điện tử. 98

3.4.1. Tác dụng của Life – flagift lên môt số chỉ số huyết học và hoá

sinh máu 99

3.4.2. Tác dụng của Life – flagift lên môt số chỉ số hoạt đông của não bô 102

3.4.3. Tác dụng của Life – flagift lên môt số chỉ số tim mạch 105

Chương 4. BÀN LUẬN 107

4.1. Thực trạng mọt so yếu to môi trường lao đọng ở đơn vị tác

chiến điện tử 107

4.2. Thực trạng sức khỏe của bọ đọi tác chiến điện tử 111

4.2.1. Môt số chỉ số hình thái – thể lực của bô đôi tác chiến điên tử 112

4.2.2. Môt số chỉ số chức năng hê tim mạch 113

4.2.3. Đặc điểm thông khí phoi 117

4.2.4. Đặc điểm các chỉ số huyết học và hóa sinh máu, nước tiểu 118

4.2.5. Đặc điểm các chỉ số về chức năng của não bô 120

4.3 Ảnh hưởng trực tiếp của lao đọng đến sức khoẻ của bọ đọi

tác chiến điện tử. 124

4.4. Tác dụng cải thiện sức khoẻ bọ đọi của chế’ phẩm Life – flagift 130

4.4.1. Ảnh hưởng của Life – flagift lên môt số chỉ số sinh lý, hoá

sinh máu ngoại vi 131

4.4.2. Ảnh hưởng của Life – flagift trên môt số chỉ số tâm – sinh lý 135

KẾT LUẬN 138

KIẾN NGHỊ 140

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG Bố

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIÊU THAM KHẢG PHỤ LỤC 

You may also like...