Nghiên cứu một số chỉ số sức khỏe tâm thần trong hoạt động bay ở phi công quân sự

Luận án Nghiên cứu một số chỉ số sức khỏe tâm thần trong hoạt động bay ở phi công quân sự.Lái máy bay là môt loại lao đông đặc biệt. Trong thực hành bay, phi công luôn phải chịu tác đông của nhiều yếu tố bất lợi từ môi trường hoạt đông bay như tình trạng thiếu oxy do giảm phân áp, sự biến đổi đôt ngôt áp suất khí quyển, gia tốc, quá tải, rung xóc và tiếng ổn… Đổng thời khi bay (đặc biệt là các bài bay phức tạp như bay cao không, bay đêm, bay cực thấp…), phi công phải xử lý các tình huống phức tạp trong thời gian rất ngắn, phải tập trung sự chú ý cao và thường xuyên. Những yếu tố bất lợi đó tác đông kéo dài trong suốt chuyến bay, nhiều khi ở những giới hạn cao, không phù hợp với ngưỡng sinh lý của cơ thể và ảnh hưởng đến sức khoẻ của phi công [2], [20].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2009.00937

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mặt khác, an toàn bay hiện nay đối với quân đôi cũng như ngành hàng không của mỗi quốc gia là vấn đề cấp thiết. Đảm bảo an toàn bay có ý nghĩa thiết thực không chỉ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn là vấn đề hàng đầu của ngành vận tải nói chung, ngành hàng không nói riêng. Theo các tài liệu trên thế giới, nguyên nhân do con người chiếm tỷ lệ từ 60-80% số vụ tai nạn. Con người vừa là chủ thể của việc đảm bảo an toàn bay vừa là nhân tố chủ yếu gây ra tai nạn bay. Với tính chất lao đông đặc biệt ấy, để hoàn thành nhiệm vụ bay và đảm bảo an toàn cho chuyến bay đòi hỏi phi công phải khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tâm thần [20], [23], [171].

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa về sức khỏe: “Sức khỏe không những là trạng thái không bệnh, không tật mà còn là trạng thái hoàn toàn thoải mái về cơ thể, tâm thần và xã hôi”. Sức khỏe tâm thần là mặt trung tâm thiết yếu bởi vì chức năng tâm thần điều khiển mọi hoạt đông của con người. Quan niệm về sức khỏe tâm thần không chỉ là trạng thái không có bệnh, không có tật chứng về tâm thần mà còn là trạng thái hoàn toàn thoải mái về tâm thần và tâm lý cá nhân trong môi trường xã hôi lành mạnh [28], [31], [33], [169].

Trong ngành hàng không, sức khoẻ tâm thần của phi công có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn bay. Các nghiên cứu cho thấy sự suy giảm về sức khoẻ tâm thần là yếu tố đe doạ an toàn bay và có thể là nguyên nhân gây tai nạn bay. Đổng thời tai nạn bay cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần của phi công và nhân viên bay [13], [171].

Những năm qua, viêc chăm sóc về sức khỏe thể chất cho phi công quân sự đã được tiến hành ngày càng tốt hơn và đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng về sức khỏe tâm thần, chưa có công trình nghiên cứu nào đầy đủ và có hê thống trên phi công quân sự Viêt Nam.

Vì vây, viêc nghiên cứu về đặc điểm, các chỉ số sức khoẻ tâm thần của phi công quân sự và mối liên quan giữa sức khoẻ tâm thần với an toàn bay, đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao sức khoẻ toàn diên cho phi công quân sự là cần thiết và cấp bách. Đề tài sẽ góp phần giúp cho Quân chủng Phòng không- Không quân có mọt đọi ngũ phi công khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần để bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay, góp phần hoàn thành nhiêm vụ huấn luyên và sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu một số chỉ số sức khỏe tâm thần trong hoạt động bay ở phi công quân sự” nhằm các mục tiêu sau:

1. Xác định một số chỉ số sức khoe tâm thần và điện não đồ trong hoạt động bay ở phi công quân sự.

2. Nhân xét mối liên quan giữa một số chỉ số sức khỏe tâm thần với an toàn bay của phi công quân sự.

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đổ Trang

ĐẶT VẤN ĐỂ 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIÊU 3

1.1. Một số vấn đề về sức khoẻ tâm thần 3

1.1.1. Khái niêm về sức khoẻ tâm thần 3

1.1.2. Khái niêm gánh nặng tâm thần trong lao đông 4

1.1.3. Tác đông của stress nghề nghiệp đối với sức khoẻ phi công quân sự 7

1.2. Đặc điểm hoạt động bay và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ phi

công quân sự 9

1.2.1. Đặc điểm hoạt đông bay của phi công quân sự 9

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ phi công quân sự 10

1.3. Tình hình nghiên cứu về sức khoẻ tâm thần ở phi công quân sự 17

1.3.1. Môt số đặc điểm sức khoẻ tâm thần của phi công quân sự 17

1.3.2. Nghiên cứu sử dụng các trắc nghiệm tâm lý trong đánh giá sức

khoẻ tâm thần ở phi công quân sự 21

1.3.3. Nghiên cứu về điện não đổ và giá trị của điện não đổ trong đánh

giá sức khoẻ tâm thần ở phi công quân sự 23

1.4. Liên quan giữa sức khoẻ tâm thần vói an toàn bay của phi công quân sự  28

1.4.1. Môt số khái niệm về an toàn bay 28

1.4.2. Tình hình nghiên cứu nguyên nhân tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay 31

1.4.3. Tình hình nghiên cứu về mối liên quan giữa sức khoẻ tâm thần với

nguy cơ mất an toàn bay 33

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 36

2.1. Đối tượng nghiên cứu  36

2.2. Phương pháp nghiên cứu 38

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 38

2.2.2. Mô hình nghiên cứu 40

2.2.3. Công cụ đánh giá 41

2.2.4. Qui trình nghiên cứu  42

2.2.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu  43

2.2.6. Phương pháp xác định các chỉ số nghiên cứu 44

2.3. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu  54

2.4. Xử lý số liệu 55

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 57

3.1. Một số chỉ số sức khoẻ tâm thần và điện não đổ sau quá trình lao

động bay của phi công quân sự 56

3.1.1. Mọt số chỉ số về cảm xúc của phi công quân sự 56

3.1.2. Mọt số chỉ số về trí nhớ và chú ý của phi công quân sự  59

3.1.3. Mọt số chỉ số về tư duy của phi công quân sự 61

3.1.4. Mọt số đặc điểm điên não đổ của phi công quân sự  62

3.2. Biến đổi một số chỉ số sức khỏe tâm thần và điện não đổ trước và

sau một ban bay của phi công quân sự  66

3.2.1. Đặc điểm về cảm xúc trước và sau mọt ban bay của phi công quân sự  66

3.2.2. Đặc điểm về trí nhớ, chú ý trước và sau mọt ban bay của phi công quân sự…. 68

3.2.3. Đặc điểm về tư duy trước và sau mọt ban bay của phi công quân sự 71

3.2.4. Mọt số biến đổi điên não đổ trước và sau mọt ban bay của phi công quân sự. 7 3

3.3. Liên quan giữa một số chỉ số sức khỏe tâm thần với an toàn bay

của phi công quân sự 77

3.3.1. Mọt số chỉ số liên quan đến an toàn bay của phi công quân sự 77

3.3.2. Mọt số chỉ số sức khoẻ tâm thần của nhóm phi công đã mất an toàn bay…. 82

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 90

4.1. Đạc điểm sức khỏe tâm thần và điện não đổ sau quá trình lao động

bay của phi công quân sự   90

91

4.1.1.  Đặc điểm cảm xúc của phi công quân sự 94

4.1.2.  Đặc điểm trí nhớ và chú ý của phi công quân sự 96

4.1.3.Đặc điểm về tư duy của phi công quân sự

4.1.4.Một số đặc điểm điên não đổ của phi công quân sự

4.2. Biến đổi một số chỉ số sức khỏe tâm thần và điện não đồ trước và

sau một ban bay của phi công quân sự 101

4.2.1. Trạng thái cảm xúc 101

4.2.2. Biến đổi một số chỉ số trí nhớ và chú ý 104

4.2.3. Biến đổi một số chỉ số điên não đổ 106

4.3. Vai trò của sức khỏe tâm thần đối với an toàn bay của phi công quân sự 112

4.3.1. Một số thông số liên quan đến an toàn bay của phi công quân sự… 112

4.3.2. Một số chỉ số sức khoẻ tâm thần của nhóm phi công đã mất an toàn bay 120

KẾT LUẬN 124

KIẾN NGHỊ126

DANH Mực CÕNG TRINH ĐÀ CÕNG Bõ CUA TÁC GIÁ cỏ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHự Lực

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/