Nghiên cứu sự tăng trưởng, phát triển của trẻ em từ khi sinh đến 5 tuổi và một số yếu tố ảnh hưởng

Luận án Nghiên cứu sự tăng trưởng, phát triển của trẻ em từ khi sinh đến 5 tuổi và một số yếu tố ảnh hưởng.Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình. !à tương lai của đất nước. Vì vậy việc chăm sóc, hảo vệ trẻ em đà trơ thành nghĩa vụ của toàn xã hội, là mối quan tâm hàng đẩu của nhiều quốc gia. Tìm hiểu các đặc điểm hình thái và sự tăng trường thổ chấl, tinh thần và vận động của trẻ cm trong những năm đầu của cuộc sống là vô cùn<: quan trọng vì nó là cơ sờ khoa học cho việc châm sóc sức khoẻ. giáo dục thể chất và phát triển trí tuệ cho trẻ vào những năm sau này.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00692

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Đặc điềm về hình thái và ihể lực không những cỏ ý nghĩa về mặt đánh giá thể chất, sức khoẻ của con người mà còn là những yếu tố có thề định lượng được một cách cụ thổ để so sánh giữa các quần thề dân cư với nhau.

Về mặt lý luận, việc nghiên cứu các chỉ số nhân trắc của cơ thể nu ười cho phép nêu lên các quy luật về sự phái triển cơ thể con người.

Do ý nghĩa và mục đích lỏn lao như vậy, cho nên có rất nhiều tác giả nước ngoài đã đi sáu nghiên cứu về lĩnh vực này. Tuy nhicn các số liệu này chỉ là tài liệu tham kháo vì điều kiện kinh lố. xà hôi, môi trường và ỵirtns: nòi khác với nước la.

Trnnu nước cũim đà có nhiều tác £Ìả nghiên cứu sự phái triển thê lực và sức khoé của tic cm lừ() đốn 5 luổi 15], [6], [44|, ị51 ] và irc irẽn 5 mối [2X|. [33]. Nhưnu phần ló’n các nghiên cứu này là nuhicn cứu ihco “Phương pháp cát ni*ane” nghĩa là liến hành imhicn cứu Irên các nhóm trỏ có lứa luối khác nhau (V cùnỵ một thòi điếm mà chưa có quá ninh iheo doi liên tục sự phái triển của lừiii! cá thế qua lừng năm, từnii giai đoạn theo ” Phương pháp dọc

Cho đến nay mới chí có một cổng trì nil nghiên cứu theo chiều dọc về sự phát triển llìể lực của ire (V lứa luối từ 6-16 luổi do Thẩm Thị Hoàim Điệp tlnrc hiện Ui mu 10 năm lại trường ihực nghiệm ớ Hà Nội 113|. Còn lứa luổi lie nhô lừ 0 đôn 5 Ui ni cũng có một số cônu trình nuhicn cứu vồ sự pluít iricn thể chất tlico chiồu dọc như cùa Bùi Thị Như Thuận và cs [421, [43J, Lé Thị Hợp 172], Nguyễn Thu Nhạn- Đào Ngọc Diễn và cs [32]. Các lác già này đà nghiên cứu sự phát iriển thổ chất cùa Irẻ cm tại Hà Nội và Vương Thị Hoà nghiên cứu irôn trỏ từ sơ sinh dốn 4 tuổi lại vùng nông thổn Thái Bình [21 ].

Tuy nhiổn các công Irình này mới chi nghiôn cứu sự phát triển vổ Ihổ chất đem Ihuần mà chưa dồ cập đến sự phát triển vổ lãm lý và vận đỏng ở lứa tuổi này.

Sự phát triển thổ chất, lâm lý và vận động còn chịu sự tác dộng cùa nhiổu yốu tố. Nhưng cho đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu vé các yếu tố ảnh hường đốn sự tăng trưởng cùa trò.

Hơn nữa những số liôu vổ nhân trắc luôn luổn biến dổi theo Ihời gian nôn cần dược liến hành định kỳ, thường xuyổn để đánh giá chính xác vé hình thái nhàn trốc và tình irạng thể lực, dinh dưỡng trong các giai đoạn khác nhau.

Chính vì vậy dể góp phần bổ sung cho phần số liệu còn ít, luôn biến động và dể hoàn thiện hơn những kiến ihức vể sự phái triển loàn diôn ở trỏ cm đặc biệt ỉà trò dưới 5 tuổi, chúng tôi đặt vấn dổ nghiôn cứu sự tăng trưởng của trổ dưới 5 tuổi theo phương pháp dọc với 2 mục tiêu sau:

1. Đánh giá tốc độ tăng trường về thể chất và phát triển tâm lý, vận động của trê từ khi sinh đến 5 tuổi tại Hà Tày và Hà Nội từ 1/6/1998 đến 30/9/2003.

2. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự táng trưởng về the chất và phát triển tâm lý, vận động.

Chúng tôi hy vọng kốl quả nghiCn cứu sẽ góp phẩn làm đầy clù và phong phú thêm những kiến Ihức vó quá trình lãng irưởng và phát triển của trẻ em. Đổng thời kốl quả nghiên cứu cũng là tài liọu tham khảo cho các nhà y học, xã hôi học và giáo dục học có cơ sở khoa học cho việc chăm sóc và giáo dục trỏ cm.

MỤC LỤC
Trang
Mục lục
Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị
Đặt ván đề 1
Chương 1. Tổng quan 3
1.1. Sự tãne trưởng thể chất 3
1.1.1. Phương pháp nghiên cứu tăng ĩrường 6
1.1.2. Các chỉ số tang trường 0
1.1.3. Các chỉ số đánh £Ìá tãng trường 7
1.1.4. Các chi số thề lực và dinh dưỡnẹ 14
1.2. Sự phát triển tảm lý, vận đỏng 16
1.2.1. Sự hình thành và phát triển cùa hồ thần kinh trong thời kỳ 17
phổi ihai
1.2.2. Sự phái triển của hệ thẩn kinh sau khi sinh 19
1.2.3. Các nghiôn cứu vổ sự phát iriổn TVĐ 26
1.2.4. Các phương pháp dánli giá sự phái Iricn TVĐ 27
1.2.5. Trắc nghtém dánh giá sự phát iriổn Denver 28
1.3. Các yếu lổ ảnh hưởng 28
1. 3.1 .Yếu lố nội liếl – Di iruyón 29
1.3.2. Quá trình phát triển irons thời kỳ hào Ihai 34
1.3.3. Yếu lổ mỏi irường – Xã hội 35
Chương 2. Đỏi lượng và phương pháp nghiên cúu 44
2.1. Đối tượng nghiôn cứu 44
2.2. Phương pháp nghiên cứu 44
2.2.1. Thiết kế nuhiên cứu 44
2.2.2. Cách Ilìức nchiẻn cứu 45
2.2.3. Nội dune nghiỏn cứu 45
2.2.4. TỔ chức nghiCn cứu và thu thập số liệu 52
2.2.5. Xử lý số ỉiộu 52
Chưong 3. Két quà 53
3.1. Phân bổ irê theo (lịa dư và Iheo giới 53
3.2 Phái iriổn lỉiê chấl 53
3.2.1. Cân nặne 53
3.2.2 Chiểu cao 60
3.2.3. Vòng đầu trung bình theo tuổi và £iới 66
3.2.4. Vòng ngực irung bình theo tuổi và ciới 67
3.2.5. Vònc cánh tay trung bình theo tuổi và giới 68
3.2.6. Tuổi”mọc răng 69
3.2.7. Tình trạng dinh dường 69
3.3. Phát triển tám lý – vận động 72
3.4. Mối liên quan giữa sự phát triển thể chất và phát triển TVĐ 73
3.5. Yếu tố ảnh hưởng 80
3.5.1. Ảnh hưởng cùa chiéu cao, cãn năng, trình độ học vấn 81
của bố, mẹ đến phái triển thể chất cùa con
3.5.2. Mức sống của gia đình 81
Chương 4. Bàn luận 93
4.1. Phân bố trẻ theo địa dư và theo giới 93
4.2 Phát triển thể chất 93
4.2.1. Cân nặng 93
4.2.2 Chiểu cao 102
4.2.3. Vòng đẩu irunu bình iheo tuổi và giới 109
4.2.4. Vòng ngực trung bình theo tuổi và giới 112
4.2.5. Vòng cánh lay irung bình theo tuổi và giới 113
4.2.6. Tuổi mọc răng 114
4.2.7. Tinh ưạng dinh dưỡng 115
4.3. Phát triển tâm lý – vạn dộng 117
4.4 Mối liên quan eiừa sự phái triển Ihổ chái và sự phát iriển TVĐ 123
4.5. Yốu lỏ’ ành hưởng 126
4.5.1. Anil hườnu của chiếu cao, cán nặng, irình dò vãn hoá, 126
nghề nehiệp của bô\ mẹ đến phát iriển thố chất cùa COI1
4.5.2. Mức sốne cùa gia đình 127
Kết luận 140
Kiến nghị
Tài iiộu tham khảo Phụ lục 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/