Nghiên cứu thực hiện chính sách tiền lương trong bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu thực hiện chính sách tiền lương trong bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay.Chính sách tiền lương là một yếu tố quan trọng cấu thành trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội. Chính sách tiền lƣơng không chỉ trực tiếp tác động đến đời sống của những ngƣời làm công ăn lƣơng, ngƣời dân trong xã hội mà còn ảnh hƣởng đến năng suất, hiệu quả công tác, tích lũy và tiêu dùng, đến quan hệ giữa các tầng lớp lao động, giữa các ngành nghề, các khu vực, đến động lực phát triển và tăng trƣởng kinh tế, đến vấn đề ổn định chính trị, xã hội. Khi kinh tế – xã hội thay đổi đòi hỏi sự thay đổi của các chính sách kinh tế – xã hội và vì vậy, chính sách tiền lƣơng cũng phải thay đổi theo.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00065

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Chính sách tiền lƣơng luôn đƣợc Nhà nƣớc, thƣờng xuyên điều chỉnh, bổ sung và cải tiến phù hợp với yêu cầu kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn. Do đó, việc thực hiện chính sách tiền lƣơng đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện đời sống của viên chức nói chung và viên chức ngành y tế nói riêng. Quá trình đổi mới nền kinh tế đất nƣớc trong hơn 20 năm qua đã đạt đƣợc nhiều kết quả tốt, kinh tế tăng trƣởng mạnh, đời sống của nhân dân và ngƣời lao động ngày càng đƣợc nâng cao.
Trong quá trình này, chính sách tiền lƣơng trải qua các đợt cải cách và đƣợc hoàn thiện từng bƣớc nhằm phát huy đƣợc những tác dụng tích cực. Tuy nhiên, chính sách tiền lƣơng vẫn còn bộc lộ những hạn chế làm ảnh hƣởng đến việc tạo động lực làm việc của viên chức. Đặc biệt viên chức ngành y tế do các mức lƣơng còn thấp, chƣa bảo đảm cho ngƣời hƣởng lƣơng thực sự “sống đƣợc bằng lƣơng”, cơ chế tiền lƣơng còn “cứng nhắc”, chƣa thực sự khuyến khích thu hút đƣợc ngƣời lao động nâng cao trình độ, thu hút ngƣời tài. Do vậy, yêu cầu phải đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền lƣơng đối với viên chức nói chung và viên chức ngành y tế tại Việt Nam nói riêng là vấn đề cần thiết và cấp bách ở nƣớc ta trong thời gian tới, khi nền kinh tế đất nƣớc2 đƣợc vận hành theo cơ chế thị trƣờng định hƣớng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. Theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ƣơng 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công và định hƣớng cải cách đến năm 2020” thì một trong các giải pháp quan trọng để tạo nguồn cải cách tiền lƣơng là đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lƣơng gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, lộ trình từ nay đến năm 2020 các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tính đủ chi phí tiền lƣơng, các chi phí khác vào giá dịch vụ công, tiến tới tự chủ hoàn toàn về tiền lƣơng. Hiện nay, Bộ y tế cũng là Bộ đầu tiên đề xuất thực hiện tự chủ hoàn toàn về tiền lƣơng trƣớc lộ trình theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trên cơ sở sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập. Xuất phát từ lý do trên tác giả chọn nội dung “Nghiên cứu thực hiện chính sách tiền lương trong bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay” làm Đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………0
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………1
DANH MỤC CÁC BẢNG …………………………………………………………………….. iii
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƢƠNG
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ………………………………………………………8
1.1 Các khái niệm ……………………………………………………………………………….. 8
1.1.1. Khái niệm tiền lƣơng ……………………………………………………………………………. 8
1.1.2. Chính sách tiền lƣơng ………………………………………………………………….. 8
1.2. Nội dung của chính sách tiền lƣơng trong các đơn vị sự nghiệp ……… 9
1.2.1. Chính sách tiền lƣơng tối thiểu (mức lƣơng cơ sở) ………………………….. 9
1.2.2. Chính sách thang bảng lƣơng và phụ cấp lƣơng…………………………….. 12
1.2.3. Chính sách quản lý tiền lƣơng – thu nhập trong các đơn vị sự nghiệp ….19
1.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách tiền lƣơng trong các đơn vị sự
nghiệp ……………………………………………………………………………………………………25
1.3.1. Những nhân tố bên ngoài ………………………………………………………………..25
1.3.2. Những nhân tố bên trong…………………………………………………………………26
1.4. Kinh nghiệm thực hiện chính sách tiền lƣơng ở một số nƣớc và bài học
kinh nghiệm đối cho Việt Nam……………………………………………………………….27
1.4.1. Chính sách tiền lƣơng ở Singapore…………………………………………………..27
1.4.2. Chính sách tiền lƣơng công chức ở Trung Quốc………………………………..30
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện chính sách tiền lƣơng trong các
đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam ……………………………………………………………………33
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN
LƢƠNG TRONG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 36
2.1. Tổng quan về bệnh viện công lập ở Việt Nam ………………………………….36
2.1.1. Khái niệm và phân loại viên chức trong bệnh viên công lập……………. 37
2.1.2. Giới thiệu về 3 bệnh viện công lập khảo sát………………………………….. 41ii
2.2. Thực trạng thực hiện chính sách tiền lƣơng trong bệnh viện công lập ở
Việt Nam. ………………………………………………………………………………………………41
2.2.1. Thực trạng thực hiện chính sách tiền lƣơng tối thiểu chung (mức lƣơng
cơ sở)……………………………………………………………………………………………………..42
2.2.2. Thực trạng thực hiện chính sách thang bảng lƣơng và phụ cấp lƣơng…..42
2.2.3. Chính sách quản lý tiền lƣơng và thu nhập………………………………………..48
2.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến thực hiện chính sách tiền lƣơng trong bệnh
viện công lập ở Việt Nam……………………………………………………………………….53
2.3.1. Nhân tố bên ngoài…………………………………………………………………………..53
2.3.2. Nhân tố bên trong………………………………………………………………………. 54
2.4 Đánh giá chung việc thực hiện chính sách tiền lƣơng trong các bệnh
viên công lập ở Việt Nam……………………………………………………………………….54
2.4.1. Những kết quả đã đạt đƣợc ……………………………………………………………..54
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế ……………………………………………………………………56
CHƢƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT HƠN
CHÍNH SÁCH TIỀN LƢƠNG TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP
Ở VIỆT NAM………………………………………………………………………………………..57
3.1. Phƣơng hƣớng phát triển của các bệnh viện công lập ở Việt Nam. ….57
3.2. Giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách tiền lƣơng trong các
bệnh viện công lập ở Việt Nam. ……………………………………………………………..58
3.2.1. Hoàn thiện chính sách tiền lƣơng tối thiểu trong các bệnh viện công lập ở
Việt Nam………………………………………………………………………………………………..58
3.2.2. Hoàn thiện chính sách thang, bảng lƣơng, quan hệ tiền lƣơng và phụ cấp
lƣơng ……………………………………………………………………………………………………..60
3.2.3. Hoàn thiện chính sách quản lý tiền lƣơng và thu nhập ……………………….63
3.2.4. Xây dựng hệ thống trả lƣơng theo vị trí việc làm ………………………………66
3.3. Một số kiến nghị khác ……………………………………………………………………..68
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………..72

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Bảng lƣơng chuyên gia cao cấp………………………………………………13
Bảng 1.2: Bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức…………….14
Bảng 2.1: Cơ sở y tế khối hành chính, sự nghiệp năm 2012 theo cấp quản lý
………………………………………………………………………………………………………………36
Bảng 2.3: Bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức trong các
bệnh viện công lập …………………………………………………………………………………44
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu tiền lƣơng thực hiện năm 2014 ……………………….51
Bảng 3.1: Mức lƣơng và quan hệ tiền lƣơng trong khu vực thị trƣờng năm
2010……………………………………………………………………………………………………….63

You may also like...