NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC SINH TINH THANG ĐẾN SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG

Luận án NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “SINH TINH THANG” ĐẾN SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG.Theo tài liệu cùa Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ vỏ sinh vào khoảng 8,0% trong số các cặp vợ chổng [148]. Tỷ lệ vô sinh do chổng khá cao từ 30,0 – 40,0% các cặp vợ chổng vô sinh [14]. Phan Vãn Quý cho rằng tý lệ này lên lới 46,5% [20].

Suy giảm tinh trùng là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra vô sinh nam [60]. Tình trạng suy eiảm tinh trùng ngày nay có xu hướng gia tảng. Qua theo dõi những người hiến tinh trùng ở Trung tâm nghiên cứu, bảo quántrứng và tinh trùng người – CECAS cùa Pháp, Jacque Augcr thấy số lượng tinh trùng cùa họ bị giảm 21,0% trong vòng 20 năm nay (1973 – 1992).

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00716

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Việc điều trị suy giảm tinh trùng còn gặp nhiểu khó khàn, do cơ chế bệnh phức tạp, nên mặc dù hiện nay có nhiều phương pháp điều trị được đưa ra, nhưng kết quả còn tản mạn theo từng nguyên nhân.

Từ lâu y học cổ truyền đã quan tâm đến vấn đề này. Nhiều món ăn, gia vị và bài thuốc lưu truyền trong dân gian có tác dụng tăng khả năng sinh sản hoặc để diều trị vô sinh nam (nam từ bất dục) đã mang lại những kết quà dáng chú ý. Một số cơ sò điều trị đã và đang áp dụng các bài thuốc y học cổ truyền nhằm chữa chứng bệnh suy giảm tinh trùng cho không ít bệnh nhân [15], [29]. Nhưng cho đến nay, việc tổng kết, đánh giá hiệu quả điều trị chứng suy giảm tinh trùng bằng thuốc y học cổ truyền còn ít. Do đó, việc tìm hiểu một cách có hệ thống lác dụng cùa một bài thuốc y học cổ truyền điều trị chứng suy giảm tinh trùng là cần thiết.

Sinh tinh thang là bài thuốc kinh nghiệm, được phối hợp từ 2 bài thuốc cổ phương: “Tứ quân từ thang“ và “Bát vị quế phụ” để điéu trị chứng bộnh vô sinh nam giới, được giới thiệu trong “Thiên gia diệu phương” [30]. Nhưng cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá mội cách hệ thống tác dụng điều trị clìứng suy giảm tinh trùng của bài thuốc Sinh tinh thang. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đé tài nhằm các mục tiêu sau:

1. Xác định tính an toàn của bài thuốc (rên động vật thực nghiệm.

2. Đánh giá tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang đen sỏ lượng, chất lượng tinh (rùng ờ bệnh nhân suy giảin tinh trùng và theo dõi một số chỉ số sinh học ờ bệnh nhân suy giảm tinh trùng.

Từ các mục tiêu trên, đề tài có những nhiệm vụ sau:

/. Xác định độc tính cấp và dộc tính bún trường diễn của thuốc Sinh tinh thang trên động vật thực nghiệm.

2. Nghiên cứu sự biến đổi nhiễm sắc thể té bào dòng tinh, mô tuỳ xươìĩg và các chỉ số phôi thai, quá trình sinh sản ở chuột nhắt trắng qua các thế hệ khi chuột dục nhận thuốc Sinh tỉnh thang.

3. Nghiên cứu sự biến đổi mô học tinh hoàn thỏ sau uổng thuốc Sinh tinh thang.

4. Nghiên cứu tác dụng của thuốc Sinh tinh thang đến số lượng, chất lượng tinh trùng và một số chỉ số sinh học trên bệnh nhân suy giảm tinh trùng.

Từ các kết quả nghiên cứu này, chúng tôi hy vọng bước đầu xây dựng phác đổ điéu trị thích hợp cho những bệnh nhân suy giảm tinh trùng khổng rõ nguyôn nhần bằng bài thuốc Sinh tinh thang.

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Quá trình tạo tinh trùng, các bệnh lý rối loạn và điều trị

theo quan niệm y học hiện đại. 3

1.1.1. Hệ thống sinh sản nam. 3

1.1.2. Quá trình tạo tinh trùng. 6

1.1.3. Các bệnh lý rối loạn quá trình tạo tinh trùng. 13

1.1.4. Tinh hình điều trị suy giảm tinh trùng trên thế giới và trong

nước. 22

1.2. Quan niệm của y học cổ truyền về tinh, hệ sinh dục, suy

giảm tinh trùng và phương pháp điều trị. 25

1.2.1. Tinh theo y học cổ truyền. 25

1.2.2. Thân và mênh môn. 27

• •

1.2.3. Quan niệm của y học cổ truyền về suy giảm tinh trùng. 30

1.2.4. Tình hình điều trị suy giảm tinh trùng theo y học cổ truyền. 33

1.2.5. Giới thiệu bài thuốc Sinh tinh thang. 35

CHƯƠNG 2. ĐÔÌ TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 39

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 39

2.1.1. Nghiên cứu trên động vật thực nghiệm. 39

2.1.2. Nghiên cứu trên lâm sàng. 39

2.2. Vật liệu nghiên cứu. 41

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 42

2.3.1. Nghiên cứu trên thực nghiệm. 42

2.3.2. Nghiên cứu trên lâm sàng 48

2.3.3. Xử lý SỐ liệu. 55

2.3.4. Mồ hình nghiên cứu 56

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 57

3.1. Kết quả nghiên cứu trên thực nghiệm. 57

3.1.1. Độc tính cấp. 57

3.1.2. Độc tính bán trường diễn. 58

3.1.3. Kết quả nghiên cứu nhiỗm sắc thể ờ chuột nhắt trắng. 65

3.1.4. Kết quả nshiên cứu sinh sản ờ các thế hệ chuột nhắt trắng 67

3.1.5. Kết quả nghiôn cứu mô học tinh hoàn thỏ. 70

3.2. Kết quả nghiên cứu trẽn lâm sàng. 73

3.2.1. Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 73

3.2.2. Kết quả nghiên cứu tinh dịch đồ. 75

3.2.3. Biến đổi nồng độ các hormon của cơ thể sau 2 tháng điều trị 98

3.2.3. Biến đổi một số chức nãng của cơ thể sau 2 tháng điều trị 98

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 101

4.1. Tính an toàn của thuốc Sinh tỉnh thang. 102

4.1.1. Độc tính của thuốc Sinh tinh thang. 102

4.1.2. Ảnh hường của thuốc Sinh tinh thang đến nhiễm sắc thể

chuột nhắt trắng. 104

4.1.3. Anh hường cùa thuốc Sinh tinh thang đến quá trình sinh sản

trên chuột nhắt trắng. 105

4.2. tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang lẽn số lượng và chất

lượng tinh trùng. 107

4.2.1. Tác dụng làm biến đổi các chi số tinh dịch đồ. 107

4.2.2. Tác dụng làm biến đổi các chỉ số tinh dịch đồ theo tuổi. 119

4.2.3. Tác dụng làm biến đổi các chỉ số tinh dịch đồ theo thể vô sinh

4.2.4. Tác dụng làm biến đổi các chỉ số tinh dịch đổ theo thể bệnh

của Y học Cổ truyền. 123

KẾT LUẬN 129

KIẾN NGHỊ 131

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG Bố có LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/