Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, năm 2017

Đề tài cơ sở Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, năm 2017.Sử dụng thuốc thiếu hiệu quả, bất hợp lý nói chung và trong bệnh viện nói riêng đã và đang là vấn đề bất cập của nhiều quốc gia. Theo một số nghiên cứu, chi phí mua thuốc chiếm khoảng 30-40% ngân sách ngành Y tế của nhiều nước và phần lớn số tiền đó bị lãng phí do sử dụng thuốc không hợp lý và các hoạt động cung ứng thuốc không hiệu quả [12]. Các nghiên cứu đã cho thấy tình trạng sử dụng thuốc bất hợp lý xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Tại các nước đang phát triển, 30%-60% bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh gấp 2 lần so với tình trạng cần thiết [11] và hơn một nửa số ca viêm đường hô hấp trên điều trị kháng sinh không hợp lý.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.0073

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Ngày 08 tháng 8 năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 21/2013TT-BYT quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong Bệnh viện[3]. Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân đã từng bước triển khai, chấn chỉnh và thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong điều trị và đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy vậy, công tác cung ứng thuốc và quản lý sử dụng thuốc của bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình lập kế hoạch cung ứng thuốc và quản lý sử dụng thuốc của bệnh viện, chúng tôi thực hiện đề tài: “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, năm 2017” nhằm các mục tiêu:
1. Mô tả cơ cấu về số lượng và giá trị của danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân năm 2017 theo một số chỉ tiêu.
2. Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân năm 2017 theo phương pháp phân tích ABC và VEN. Từ đó, đưa ra được các ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng sử dụng thuốc tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân ngày một tốt hơn

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG. BIỂU
ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………………….1
TỔNG QUAN ……………………………………………………………………………………………….2
1.1. Danh mục thuốc trong bệnh viện…………………………………………………………..2
1.2. Một số phương pháp phân tích sử dụng thuốc …………………………………………3
1.3. Thực trạng sử dụng thuốc tại các bệnh viện ở Việt Nam…………………………….4
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………6
2.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………………6
2.2 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………….6
KẾT QUẢ……………………………………………………………………………………………………..9
3.1. Mô tả cơ cấu về số lượng và giá trị của danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện
đa khoa huyện Nghi Xuân 2017. ………………………………………………………………….9
3.1.1. Cơ cấu về số lượng và giá trị sử dụng thuốc theo nhóm tác dụng dược lý. 9
3.1.2. Cơ cấu thuốc theo nguồn gốc xuất xứ………………………………………………10
3.1.3. Cơ cấu thuốc đơn, đa thành phần trong danh mục thuốc sử dụng ………..11
3.1.4. Cơ cấu thuốc theo tên biệt dược gốc – tên generic trong danh mục thuốc sử
dụng ……………………………………………………………………………………………………11
3.1.5. Cơ cấu thuốc theo đường dùng trong danh mục thuốc sử dụng ……………11
3.1.6. Cơ cấu thuốc theo danh mục theo nguồn gốc sản xuất ……………………….12
3.2. Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân
năm 2017 theo phương pháp phân tích ABC và VEN ……………………………………12
3.2.1. Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC…..12
3.2.2. Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN…..13
3.2.3. Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN ………………..14
3.2.4. Cơ cấu thuốc tiểu nhóm AN theo nhóm tác dụng dược lý ……………………15
3.2.5. Danh mục thuốc tiểu nhóm thuốc AN ………………………………………………15
BÀN LUẬN …………………………………………………………………………………………………164.1. Về cơ cấu số lượng và giá trị của danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm
2017 theo một số chỉ tiêu. …………………………………………………………………………16
4.2. Về phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC và
VEN………………………………………………………………………………………………………18
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………21
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT …………………………………………………………………………22
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………2

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/