QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2 TP.HCM NĂM 2014

QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2 TP.HCM NĂM 2014.Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn thể nhân loại đang bước vào thế kỷ 21, thế kỷ với những sử đổi mới và phát triển về mọi mặt thì việc chăm lo đến sức khỏe con người là mối quan tâm của toàn xã hội. Bởi vì con người là nguồn tài nguyên quý báu nhất quyết định sự phát triển của đất nước trong đó sức khỏe là vốn quý nhất của con người và toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho sự phát triển.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00009

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Phát triển Y tế chính là phát triển chất lượng. Tiêu chuẩn Y tế thế giới đã định nghĩa “ chất lượng Y tế là đảm bảo cho bệnh nhân một quá trình định bệnh, điều trị có kết quả tốt nhất, ít nguy cơ bị tai biến, được bệnh nhân hài lòng với giá cả phải chăng.” Mà bác sĩ muốn điều trị cho bệnh nhân có kết quả tốt nhất, ít bị nguy cơ tai biến nhất thì bác sĩ phải biết được tiền sử của bệnh nhân đối với bệnh nhân mới khám, còn đối với bệnh nhân tái khám ngoài việc hỏi bệnh nhân thì nghiên cứu Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là cần thiết vì trong Hồ sơ bệnh án co đầy đủ các thôngtin về bệnh của bệnh nhân mà bác sĩ cần qua đó bác sĩ sẽ có phương pháp điều trịthích hợp. Do đó, để đảm bảo chất lượng, song song với việc xác định tiêu chuẩn chất lượng khám chữa bệnh thì cần phải có một quy trình quản lý Hồ sơ bệnh án tốt.
Hồ sơ bệnh án là một hồ sơ rất quan trọng đối với bệnh viện và bệnh nhân. Nóđược coi như những bằng chứng chứng tỏ bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện ( bị bệnh gì, điều trị như thế nào, để là căn cứ nếu bệnh nhân muốn chuyển viện, và được chuyển viện ). Và nó cũng là những chứng cứ pháp y liên quan đến người bệnh nếu người bệnh dính lứu đến pháp luật, nó cũng là cơ sở để cho các cơ quan điều tra, và tòa án ra quyết định. Nên việc làm và bảo quản hồ sơ bệnh án là một điều cần thiết vì bệnh án làm bằng giấy, rất nhanh hư hại. trong khi đó thời gian bảo quản một bệnh án thì rất lâu, muốn hủy phải theo các quy định hủy bệnh án.
Trong quá trình bảo quản bệnh án nếu bệnh án bị hư hại thì rất nguy hiểm. Chính vì điều đó, việc khảo sát và áp dụng những quy trình quản lý bệnh án tiên tiến là một điều rất cần thiết hiện nay.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………………….i
DANH SÁCH BẢNG BIỂU…………………………………………………………………………. ii
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ……………………………………………………………. iii
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………. iv
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………….v
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1
1) Đặt vấn đề …………………………………………………………………………………………….1
2) Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………..2
3) Mục tiêu của đề tài ………………………………………………………………………………..4
4) Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………………………….4
5) Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………………………………….4
6) Đối tƣợng nghiên cứu…………………………………………………………………………….4
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN ……………………………………………………………………5
1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN …………………………………..5
1.1.1. Công nghệ thông tin là gì …………………………………………………………..5
1.1.2. Vai trò của CNTT đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta …..5
1.1.3. Ứng dụng CNTT trong Y tế và chăm sóc sức khỏe ……………………….9
1.1.4. Vai trò CNTT trong Y tế và chăm sóc sức khỏe ở nước ta……………12
1.1.5. Một số lĩnh vực phát triển CNTT Y tế ở Việt Nam ……………………..13
1.2. CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC TRONG VIỆC TIN
HỌC HÓA TẠI CÁC BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2015 ..17
1.2.1. Mục tiêu chung……………………………………………………………………….17
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………….17
1.2.3. Nội dung thực hiện ………………………………………………………………….17
1.3. KHÁI NIỆM VỀ HỒ SƠ BỆNH ÁN……………………………………………..18
1.3.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………18
1.3.2. Hình thức của Hồ sơ bệnh án ……………………………………………………18
1.3.3. Nội dung của Hồ sơ bệnh án …………………………………………………….19vii
1.4. MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN…………………………..20
1.5. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN ….21
1.6. KHÁI NIỆM VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ ……………………………………21
1.7. QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN……………………………………………………….22
1.7.1. Hồ sơ bệnh án và công tác chăm sóc sức khỏe ……………………………22
1.7.2. Hệ thống ghi chép và sổ sách ……………………………………………………22
1.7.3. Công tác lưu trữ Hồ sơ bệnh án…………………………………………………23
1.7.4. Đối tượng quản lý Hồ sơ bệnh án………………………………………………24
CHƢƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ BỆNH VIỆN QUẬN 2 VÀ PHÒNG KẾ
HOẠCH TỔNG HỢP CỦA BỆNH VIỆN ……………………………………………………26
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT BỆNH VIỆN QUẬN 2 ……………………….26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện………………………..26
2.1.2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện ……………………………..26
2.1.3. Thành tích – khen thưởng…………………………………………………………29
2.1.4. Những thành tựu đạt được………………………………………………………..30
2.1.5. Tình hình nhân sự và cơ cấu tổ chức………………………………………….30
2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức …………………………………………………………………….30
2.1.5.2. Tình hình nhân sự ………………………………………………………………..31
2.1.5.3. Sơ đồ tổ chức Bệnh viện……………………………………………………….32
2.2. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN
QUẬN 2 ………………………………………………………………………………………………….33
2.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng…………………………………………….33
2.2.2. Sơ đồ tổ chức Phòng ……………………………………………………………………..34
CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN TẠI BỆNH
VIỆN QUẬN 2 ……………………………………………………………………………………………35
3.1. CÔNG TÁC GIAO BAN ………………………………………………………………35
3.2. CÁC BƢỚC QUẢN LÝ HSBA HIỆN NAY TẠI BỆNH VIỆN ………35
3.2.1. Các giai đoạn quản lý HSBA ……………………………………………………35
3.2.2. Công tác lưu trữ HSBA ……………………………………………………………38
3.2.3. Công tác bảo quản HSBA ………………………………………………………..39viii
3.2.4. Sử dụng HSBA……………………………………………………………………….39
3.2.5. Yêu cầu với việc hủy HSBA …………………………………………………….40
3.2.6. Yêu cầu với hoạt động khắc phục và phòng ngừa đối với HSBA chưa
phù hợp ……………………………………………………………………………………………..40
3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HSBA HIỆN NAY TẠI
BỆNH VIỆN …………………………………………………………………………………………..42
3.3.1. Đối với công tác quản lý HSBA bằng giấy…………………………………42
3.3.2. Đối với công tác quản lý HSBA bằng công nghệ thông tin…………..44
3.3.2.1. Phần mềm nhập liệu bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh và Khoa Cấp
cứu ………………………………………………………………………………………….45
3.3.2.2. Giao diện phần mềm nhập liệu trong lưu trữ HSBA…………………45
3.3.3. Một số quy trình ……………………………………………………………………..46
3.3.3.1. Quy trình nhận bệnh tại khoa khám: ………………………………………46
3.3.3.2. Quy trình nhận bệnh tại Khoa Cấp cứu …………………………………..48
3.3.3.3. Quy trình nhập/ xuất viện – BN nội trú:………………………………….49
3.3.3.4. Quy trình kiểm tra HSBA tại Phòng KHTH…………………………….51
CHƢƠNG IV: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN ………………………………………………54
4.1. KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………54
4.2. KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………….55

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/