TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2018

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2018.Chăm sóc người bệnh là một trong những hoạt động quan trọng của bệnh viện và nhiệm vụ chuyên môn của người điều dưỡng là chủ động trong chăm sóc nhằm đáp ứng các nhu cầu của người bệnh và phối hợp với các nhân viên y tế khác mang lại cho người bệnh dịch vụ an toàn nhất và hiệu quả nhất. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của người điều dưỡng khi thực hành chăm sóc, nếu điều dưỡng không có kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh tốt hoặc không có đủ thời gian và phương tiện để thực hiện những công việc trên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chăm sóc và sự an toàn của người bệnh. Ngược lại nếu hoạt động chăm sóc của điều dưỡng có chất lượng tốt sẽ giảm được thời gian nằm viện của người bệnh, giảm chi phí điều trị, cải thiện chất lượng điều trị, góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2023.00263

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Tại Việt Nam trong vong 10 năm trở lại đây, ngành điều dưỡng đã có những thay đổi rất cơ bản, cụ thể là: đã hình thành được hệ thống Quản lý Điều dưỡng ở các cấp, đã đào tạo điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học, thực hành điều dưỡng đang có những chuyển biến tích cực thông qua thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, vị trí xã hội của người điều dưỡng đã được lãnh đạo các cấp của ngành y tế và xã hội nhìn nhận ngày càng đúng mức. Đây là những tiền đề để ngành Điều dưỡng Việt Nam phát triển và hội nhập với khu vực và quốc tế. Nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc điều dưỡng, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam đã xây dựng và ban hành Bộ Chuẩn NLCB của điều dưỡng Việt Nam. Bộ Chuẩn năng lực này được cấu trúc thành 03 lĩnh vực (Năng lực thực hành chăm sóc, năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp, năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp) với 25 tiêu chuẩn và 110 tiêu chí [7]. Trong đó năng lực thực hành chăm sóc (15 tiêu chuẩn – 60 tiêu chí) là lĩnh vực thể hiện sự ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh và cộng đồng, việc nâng cao năng lực thực hành chăm sóc sẽ có ảnh hưởng nhanh nhất đến chất lượng điều dưỡng tại các bệnh viện.
Trong Chương trình hành động quốc gia về tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, Bộ Y tế khẳng định: tồn tại hiện nay là chất lượng chăm sóc điều dưỡng chưa đáp ứng tốt các nhu cầu chăm sóc có chất lượng, nhân lực điều dưỡng thiếu cả số lượng và chất lượng, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được các chuẩn năng lực nghề nghiệp đặc biệt là năng lực thực hành, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng. Đồng thời Bộ Y tế cũng đã nêu ra 2 trong 5 mục tiêu cụ thể của chương trình là “tăng cường chất lượng dịch vụ điều dưỡng, hộ sinh” và “tăng cường nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp, ưu tiên nhân lực cho khu vực khó khăn bảo đảm cân đối giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, yêu cầu thực hiện thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong khu vực ASEAN, các chuẩn mực của Hội đồng điều dưỡng quốc tế và Liên đoàn hộ sinh quốc tế” [8].
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là nơi khám và tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc bệnh ung bướu, những bệnh nhân này không chỉ phải đối mặt với nguy cơ về sức khỏe, mà họ còn phải chịu những gánh nặng tâm lý nặng nề. Đặc thù của người điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh ung bướu tại bệnh viện đó là bên cạnh việc thực hiện các y lệnh điều trị đặc hiệu: hóa trị, xạ trị, phẫu thuật,… thì người điều dưỡng con là người theo sát và gần gũi bệnh nhân, là cố vấn tinh thần rất quan trọng trong quá trình khám chữa và theo dõi bệnh, tư vấn để giảm khủng hoảng cho người bệnh, thông báo tin xấu,… Chính vì vậy, điều dưỡng bệnh viện cần được đào tạo không chỉ về chuyên môn, mà còn cần được nâng cao năng lực chăm sóc cho người bệnh.
Hiện tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cũng như hầu hết các bệnh viện trong cả nước, việc đưa Bộ Chuẩn NLCB của điều dưỡng Việt Nam vào áp dụng làm cơ sở đánh giá và phát triển năng lực điều dưỡng chưa được thực hiện và cũng chưa có một nghiên cứu hay khảo sát nào thực hiện việc đánh giá thực trạng năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện. Do đó lãnh đạo bệnh viện chưa có cơ sở để xác định thực trạng năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện đạt đến đâu so với Bộ chuẩn này. Những yếu tố nào có liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện. Những giải pháp nào cần thực hiện để có thể nâng cao năng lực của điều dưỡng bệnh viện đáp ứng được những yêu cầu của Chuẩn NLCB của điều dưỡng Việt Nam.
Từ những lý do trên, nghiên cứu này được thực hiện với tên đề tài: Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2018.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mô tả kết quả tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2018.
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2018

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………………………………iv
DANH MỤC BẢNG………………………………………………………………………………………v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………………………..vii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………. viii
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………….1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………….3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………………………4
1.1. Tổng quan về điều dưỡng………………………………………………………………………4
1.2. Năng lực điều dưỡng và các yếu tố liên quan …………………………………………..6
1.3. Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam – Tiêu chuẩn đánh giá
năng lực của điều dưỡng ……………………………………………………………………….8
1.4. Các nghiên cứu về đánh giá năng lực và các yếu tố liên quan của điều
dưỡng trên thế giới và ở Việt Nam ……………………………………………………….12
1.5. Giới thiệu về bệnh viện Ung Bướu Hà Nội…………………………………………….18
1.6. Khung lý thuyết………………………………………………………………………………….22
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………23
2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………………….23
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu…………………………………………………………23
2.3. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………………………….23
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu……………………………………………………….23
2.5. Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………………………….24
2.6. Các biến số nghiên cứu ……………………………………………………………………….25
2.7. Tiêu chuẩn đánh giá ……………………………………………………………………………28
2.8. Phương pháp phân tích số liệu ……………………………………………………………..29
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu……………………………………………………………………29
2.10. Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục ……………………………………30
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………………………………..31
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu ……………………………………………31
HUPHiii
3.2. Năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng ……………………………………….33
3.3. Một số yếu tố liên quan đến năng lực THCS của điều dưỡng …………………..45
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN…………………………………………………………………………….53
4.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu ……………………………………………..53
4.2. Thực trạng năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại các khoa lâm
sàng bệnh viện Ung Bướu Hà Nội ………………………………………………………..57
4.3. Một số yếu tố liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng
tại các khoa lâm sàng bệnh viện Ung Bướu Hà Nội ………………………………..62
4.4. Bàn luận về hạn chế của nghiên cứu……………………………………………………..67
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………69
KHUYẾN NGHỊ………………………………………………………………………………………….71
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………..72
TIẾNG VIỆT……………………………………………………………………………………………….72
TIẾNG ANH ……………………………………………………………………………………………….74
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………76
Phụ lục 1: PHIẾU PHÁT VẤN ĐIỀU DƯỠNG VỀ NĂNG LỰC THỰC HÀNH
CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ
NỘI NĂM 2018 …………………………………………………………………………………76
Phụ lục 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY…………………………………………..87
Phụ lục 3: CÁC TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC…………94
Phụ lục 4: NHÓM CÁC BIẾN SỐ TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH
CHĂM SÓC ………………………………………………………………………………………95
Phụ lục 5: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ………………………………………………10

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Cơ cấu nhân lực hiện có …………………………………………………………………20
Bảng 3.1. Thông tin yếu tố cá nhân của điều dưỡng………………………………………….31
Bảng 3.2. Thông tin về yếu tố đào tạo của điều dưỡng ……………………………………..32
Bảng 3.3. Sự hài lòng về môi trường làm việc của điều dưỡng…………………………..32
Bảng 3.4. Năng lực Thể hiện sự hiểu biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của
người bệnh…………………………………………………………………………………………33
Bảng 3.5. Năng lực Ra quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người bệnh 34
Bảng 3.6. Năng lực Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh ..34
Bảng 3.7. Năng lực Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và
can thiệp điều dưỡng …………………………………………………………………………..35
Bảng 3.8. Năng lực Tạo sự an toàn, thoải mái và kín đáo cho người bệnh …………..36
Bảng 3.9. Năng lực Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình …………………36
Bảng 3.10. Năng lực Dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả………………………………37
Bảng 3.11. Năng lực Đảm bảo chăm sóc liên tục ……………………………………………..38
Bảng 3.12. Năng lực Sơ cứu và đáp ứng khi có tình huống cấp cứu……………………38
Bảng 3.13. Năng lực Thiết lập được mối quan hệ tốt với người bệnh, gia đình và
đồng nghiệp ……………………………………………………………………………………….39
Bảng 3.14. Năng lực Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và gia đình người bệnh….40
Bảng 3.15. Năng lực Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương tiện
nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh …………….40
Bảng 3.16. Năng lực Cung cấp thông tin cho người bệnh, người nhà về tình trạng
sức khỏe hiệu quả và phù hợp ………………………………………………………………41
Bảng 3.17. Năng lực Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục sức khỏe
cho cá nhân, gia đình và cộng đồng ………………………………………………………42
Bảng 3.18. Năng lực Hợp tác với các thành viên nhóm chăm sóc ………………………43
Bảng 3. 19. Mối liên quan giữa yếu tố cá nhân với năng lực THCS chung của ĐD
viên tại các khoa lâm sàng BV Ung Bướu ……………………………………………..45
HUPHvi
Bảng 3.20. Mối liên quan giữa yếu tố đào tạo với năng lực THCS chung của ĐD
viên tại các khoa lâm sàng BV Ung Bướu ……………………………………………..46
Bảng 3.21. Mối liên quan giữa sự hài lòng về môi trường làm việc với năng lực
THCS chung của ĐD viên tại các khoa lâm sàng BV Ung Bướu………………47
Bảng 3.22. Phân tích hồi quy logistics đa biến các yếu tố liên quan đến năng lực
thực hành chăm sóc chung …………………………………………………………………..4

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/