Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019.Chất lƣợng chăm sóc ngƣời bệnh là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cơ sở khám chữa bệnh. Điều dƣỡng là ngƣời trực tiếp chăm sóc ngƣời bệnh 24/24 giờ, do đó họ cần phải có năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình. Năng lực thực hành chăm sóc là năng lực quan trọng nhất, cơ bản nhất của ngƣời điều dƣỡng bởi vì thực hành không thành thạo sẽ ảnh hƣởng rất nhiều chất lƣợng điều trị và an toàn của ngƣời bệnh [29]. Ngƣời điều dƣỡng phải chuyên nghiệp có kiến thức và năng lực thực hành chăm sóc tốt để là ngƣời cộng sự không thể thiếu của bác sĩ đồng thời giúp cho ngƣời bệnh giảm bớt đau đớn, lo lắng, mặc cảm, giảm thời gian nằm viện, chi phí điều trị góp phần nâng cao chất lƣợng chăm sóc ngƣời bệnh, uy tín của Bệnh viện.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2023.00264

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Ngƣời điều dƣỡng giữ vai trò chính trong các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, theo dõi, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của ngƣời bệnh, phòng ngừa các nguy cơ từ môi trƣờng bệnh viện. Điều dƣỡng không có năng lực thực hành chăm sóc tốt, không yêu nghề, không có đủ thời gian và thiếu phƣơng tiện để thực hiện những công việc trên sẽ ảnh hƣởng rất nhiều đến chất lƣợng chăm sóc và sự an toàn của ngƣời bệnh [23].
Nhằm tăng cƣờng chất lƣợng nguồn nhân lực điều dƣỡng, làm cơ sở cho việc xây dựng chƣơng trình đào tạo và sử dụng nhân lực điều dƣỡng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập của các nƣớc trong khu vực, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dƣỡng Việt Nam đã xây dựng chuẩn năng lực cơ bản của Điều dƣỡng Việt Nam gồm 3 lĩnh vực: năng lực thực hành chăm sóc, năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp, năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp gồm 25 tiêu chuẩn và 110 tiêu chí, với sự hỗ trợ của Hội Điều dƣỡng Canada và chuyên gia điều dƣỡng của Đại học Kỹ thuật Queensland – Öc [9].
Hiện nay, tình trạng quá tải ngƣời bệnh cùng với nhân lực điều dƣỡng còn thiếu, trang thiết bị thiếu, cũ, vật tƣ tiêu hao không đạt chuẩn, cơ sở vật chất chật hẹp, một số áp lực từ ngƣời bệnh nhƣ: nhu cầu chăm sóc ngày càng cao, quá tải công việc, điều dƣỡng không đủ thời gian để tƣ vấn, giao tiếp dễ sai sót nhầm lẫn ngƣời bệnh, đồng thời bệnh viện tiến tới tự chủ, sự cạnh tranh thƣơng hiệu giữa các bệnh viện. Đi đôi với một số áp lực trên chất lƣợng bệnh viện phải đƣợc nâng lên đòi hỏi nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong đó phải kể đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng, thực hành chăm sóc thành thạo, chuyên nghiệp, đạt chuẩn sẽ làm cho ngƣời bệnh tin tƣởng, hài lòng, góp phần tạo uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu cho bệnh viện, giúp tăng thu nhập cho nhân viên. một số áp lực trên chất lƣợng bệnh viện phải đƣợc nâng lên đòi hỏi nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong đó phải kể đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng, thực hành chăm sóc thành thạo, chuyên nghiệp, đạt chuẩn sẽ làm cho ngƣời bệnh tin tƣởng, hài lòng, góp phần tạo uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu cho bệnh viện, giúp tăng thu nhập cho nhân viên.
Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2013 đã triển khai văn bản Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dƣỡng Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay chƣa có môṭ đánh giá nào để biế t đƣơc̣ mƣ́ c đô ̣năng lực của điều dƣỡng, nhất là năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng taị Bệnh viện . Một câu hỏi đƣợc đặt ra là hiện tại năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng đang công tác tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nhƣ thế nào? có đạt Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dƣỡng Việt Nam chƣa? Yếu tố nào ảnh hƣởng đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng đang công tác tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang? Từ những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019”. Nghiên cứu sẽ cung cấp những thông tin về năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng, làm cơ sở để đƣa ra các giải pháp để khắc phục, phân công nhiệm vụ hợp lý, tập huấn phù hợp theo nhu cầu của điều dƣỡng, có những chính sách phù hợp, khuyến khích giúp cho điều dƣỡng đạt chuẩn năng lực thực hành chăm sóc để ngƣời bệnh đƣợc an toàn hài lòng cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng Bệnh viện.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mô tả năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng tới năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………….. vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………………..viii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………viii
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………………………….. 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………….. 3
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………………….. 4
1.1. Năng lực của điều dƣỡng và tầm quan trọng của năng lực thực hành chăm sóc
của điều dƣỡng………………………………………………………………………………………………….4
1.1.1. Khái niệm về điều dƣỡng ………………………………………………………………………. 4
1.1.2. Một số khái niệm về năng lực ………………………………………………………………… 4
1.1.3. Khái niệm về năng lực của điều dƣỡng ……………………………………………………. 4
1.1.4. Tiêu chuẩn năng lực thực hành chăm sóc: ……………………………………………….. 4
1.1.5. Tầm quan trọng của năng lực thực hành chăm sóc: …………………………………… 5
1.2. Quy định về tiêu chuẩn năng lực của điều dƣỡng……………………………………….7
1.2.1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dƣỡng………………………………………… 7
1.2.2. Tiêu chuẩn năng lực cơ bản của Điều dƣỡng Việt Nam …………………………… 15
1.3. Các phƣơng pháp đánh giá năng lực thực hành chăm sóc…………………………..16
1.3.1. Đánh giá theo các danh mục tiêu chuẩn……………………………………………………. 16
1.3.2. Đánh giá theo bảng kiểm và quan sát trực tiếp ……………………………………….. 16
1.3.3. Đánh giá từ phía đồng nghiệp……………………………………………………………….. 17
1.3.4. Đánh giá từ phía ngƣời bệnh ………………………………………………………………… 17
1.3.5. Đánh giá thông qua khóa đào tạo ………………………………………………………….. 18
1.3.6. Tự đánh giá………………………………………………………………………………………… 18
1.4. Sự cần thiết của việc đánh giá năng lực………………………………………18
1.5. Thực trạng năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng………………………….19
1.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới…………………………………………………………………. 19
1.5.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam ……………………………………………………………….. 19
HUPHiii
1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực thực hành chăm sóc……………………………23
1.7. Giới thiệu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang……………………………….28
1.7.1. Một số thông tin chung………………………………………………………………………… 28
1.7.2. Ƣu điểm …………………………………………………………………………………………….. 28
1.7.3. Khó khăn: ………………………………………………………………………………………….. 29
1.8. Khung lý thuyết……………………………………………………………………………………29
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………….. 31
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu………………………………………………………………………………….31
2.1.1. Cấu phần định lƣợng:………………………………………………….. ………………………….31
2.1.2. Cấu phần định tính: ………………………………………………………………………………… 31
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu…………………………………………………………………31
2.3. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………………………………….31
2.4. Cỡ mẫu……………………………………………………………………………………………………..32
2.4.1. Cỡ mẫu cho cấu phần định lƣợng …………………………………………………………….. 32
2.4.2. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính …………………………………………………………….. 32
2.5. Trình bày phƣơng pháp chọn mẫu:……………………………………………………………….33
2.5.1. Phƣơng pháp chọn mẫu định lƣợng: …………………………………………………………. 33
2.5.2. Phƣơng pháp chọn mẫu định tính …………………………………………………………….. 33
2.6. Phƣơng pháp thu thập số liệu……………………………………………………………………….33
2.6.1.Thu thập số liệu định lƣợng: …………………………………………………………………….. 33
2.6.2. Thu thập số liệu định tính………………………………………………………………………… 36
2.7.Tiêu chuẩn đánh giá…………………………………………………………………………………….36
2.8. Các biến số định tính…………………………………………………………………………………..37
2.8.1.Yếu tố tổ chức quản lý …………………………………………………………………………….. 37
2.8.2. Môi trƣờng làm việc……………………………………………………………………………….. 37
2.8.3. Yếu tố cá nhân……………………………………………………………………………………….. 37
2.8.4. Yếu tố đào tạọ ……………………………………………………………………………………….. 37
2.9. Nguồn số liệu…………………………………………………………………………………………….37
HUPHiv
2.10. Phƣơng pháp phân tích số liệu……………………………………………………………………38
2.10.1. Nghiên cứu định lƣợng. ………………………………………………………………………… 38
2.10.2. Nghiên cứu định tính…………………………………………………………………………….. 38
2.11. Đạo đức trong nghiên cứu………………………………………………………………………….38
2.12 . Hạn chế của nghiên cứu và cách khắc phục……………………………………………38
2.12.1. Hạn chế……………………………………………………………………………………………….. 38
2.12.2. Biện pháp khắc phục …………………………………………………………………………….. 40
Chƣơng 3:………………………………………………………………………………………………………. 41
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………. 41
3.1. Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu……………………………………………………………..41
3.1.1. Thông tin chung của đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………….. 41
3.1.2. Đặc điểm về công việc của điều dƣỡng …………………………………………………….. 42
3.2. Mô tả năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng……………………………………….46
3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng…………..49
3.3.1. Một số yếu tố liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng …… 49
3.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực thực hành chăm sóc………………………………53
3.3.2.1. Về cơ chế chính sách:…………………………………………………………………………… 53
3.3.2.2.Yếu tố tổ chức, quản lý : ……………………………………………………………………….. 54
3.3.2.3.Về kiểm tra, giám sát………………………………………………………….56
3.3.2.4. Về thi đua, khen thƣởng, động viên…………………………………………..56
3.3.2.5. Yếu tố môi trƣờng…………………………………………………………… 57
3.3.2.6. Về khối lƣợng công việc………………………………………………………57
3.3.2.7. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị………………………………………………58
3.3.2.8. Yếu tố về nhận thức của cá nhân …………………………………………………………… 58
3.3.2.9.Yếu tố đào tạo, tập huấn………………………………………………………………………… 59
CHƢƠNG 4: ………………………………………………………………………………………………….. 60
BÀN LUẬN …………………………………………………………………………………………………… 60
4.1. Năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng………………………………………………..60
HUPHv
4.1.1. Thông tin chung của đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………….. 60
4.1.2 Thực trạng năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng…………………………….. 61
4.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng ………… 63
4.2.1. Mối liên quan giữa các yếu tố cá nhân với năng lực thực hành chăm sóc………. 63
4.2.2.Mối liên quan giữa yếu tố đào tạo với năng lực thực hành chăm sóc……………… 64
4.2.3. Mối liên quan giữa yếu tố nhận thức công việc năng lực thực hành chăm sóc ..65
4.2.4. Mối liên quan giữa yếu tố công việc hiện tại với năng lực thực hành chăm sóc 65
4.2.5. Mối liên quan giữa sự hài lòng với công việc và năng lực thực hành chăm sóc 65
4.2.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng……….65
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………. 70
Năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng……………………………………………………..70
Một số yếu tố ảnh hƣởng tới năng lực thực hành chăm sóc của điều dƣỡng……………..70
KHUYẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………………….. 71
Đối với bệnh viện……………………………………………………………………………………………..71
Phòng Điều dƣỡng……………………………………………………………………………………………71
Đối với các khoa………………………………………………………………………71
Đối với điều dƣỡng…………………………………………………………………………………………..71
PHỤ LỤC 1: Một số bảng kiểm lƣợng giá kỹ thuậtt theo chuẩn năng lực cơ bản Việt
Nam ………………………………………………………………………………………………………………. 77
1 Bảng kiểm lƣợng giá kỹ thuật chăm sóc vết thƣơng dựa theo chuẩn năng lực……….77
2. Bảng kiểm lƣợng giá kỹ thuật chăm sóc vết thƣơng cắt chỉ theo chuẩn năng lực…..80
3. Bảng kiểm lƣợng giá kỹ thuật chăm sóc vết thƣơng rút dẫn lƣu dựa theo chuẩn năng
lực…………………………………………………………………………………………………………………..83
4. Bảng kiểm lƣợng giá kỹ thuật rút thuốc tiêm bắp, tiêm trong da, tiêm dƣới da, tiêm
tĩnh mạch dựa theo chuẩn năng lực……………………………………………………………………..86
5. Bảng kiểm lƣợng giá kỹ thuật dùng thuốc qua đƣờng tiêu hóa dựa theo chuẩn năng
lực…………………………………………………………………………………………………………………..91
PHỤ LỤC 2: Phiếu phát vấn tìm hiểu các yếu tố liên quan tới năng lực thực hành chăm
sóc của điều dƣỡng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 2019…………………….. 99
HUPHvi
PHỤ LỤC 3: Bảng phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện về năng lực thực hành chăm sóc
của điều dƣỡng Bệnh viện………………………………………………………………………………. 102
PHỤ LỤC 4: Bảng phỏng vấn sâu trƣởng phòng điều dƣỡng về năng lực thực hành
chăm sóc của điều dƣỡng Bệnh viện………………………………………………………………….104
PHỤ LỤC 5: Bảng phỏng vấn sâu trƣởng khoa về năng lực thực hành chăm sóc của
điều dƣỡng Bệnh viện ……………………………………………………………………………………. 106
PHỤ LỤC 6: Bảng phỏng vấn sâu của điều dƣỡng trƣởng khoa về năng lực thực hành
chăm sóc của điều dƣỡng Bệnh viện………………………………………………………………… 107
PHỤ LỤC 7: Bảng thảo luận nhóm điều dƣỡng viên …………………………………………. 109
PHỤ LỤC 8: Phiếu đồng ý tham gia phỏng vấn nghiên cứu……………………………….. 111
Phụ lục 9: Phiếu đồng ý tham gia phỏng vấn nghiên cứu……………………………………. 112
Phụ lục 10: Các biến số nghiên cứu…………………………………………………………………..113
2.7.Các biến số nghiên cứu………………………………………………………………………………113
2.7.1.Yếu tố cá nhân………………………………………………………………………………………. 113
2.7.2 Nhận thức với công việc: ……………………………………………………………………….. 113
2.7.3.Yếu tố đào tạo ………………………………………………………………………………………. 113
2.7.4.Môi trƣờng làm việc:……………………………………………………………………………… 114
2.7.5 Hài lòng với công việc …………………………………………………………………………… 114
2.7.6.Đánh giá năng lực thực hành chăm sóc ……………………………………………………. 11

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1 Thông tin yếu tố cá nhân của đối tƣợng nghiên cứu…………………………………41
Bảng 3.2 Thông tin về đào tạo của đối tƣợng nghiên cứu………………………………………42
Bảng 3.3. Công việc hiện tại của đối tƣợng nghiên cứu…………………………………………42
Bảng 3.4. Tỷ lệ nhận thức với công việc của đối tƣợng nghiên cứu…………………………44
Bảng 3.5. Tỷ lệ hài lòng của điều dƣỡng với công việc hiện tại………………………………45
Bảng 3.6 Tỷ lệ điều dƣỡng đạt các tiêu chuẩn năng lực thực hành chăm sóc n=220….46
Bảng 3.7. Tỷ lệ đạt của các qui trình khi quan sát của điều dƣỡng…………………………..47
Bảng 3.8. Mối liên quan giữa các yếu tố cá nhân với năng lực thực hành chăm sóc…49
Bảng 3.9. Mối liên quan giữa yếu tố đào tạo với năng lực thực hành chăm sóc………50
Bảng 3.10 Mối liên quan nhận thức công việc với năng lực thực hành chăm sóc………51
Bảng 3.11. Mối liên quan môi trƣờng làm việc với năng lực thực hành chăm sóc……52
Bảng 3.12. Mối liên quan hài lòng công việc và năng lực thực hành chăm sóc…………5

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/