Đánh giá kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019

Luận văn chuyên khoa II Đánh giá kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019.Từ lâu, chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi ngành nghề trên thế giới, đặc biệt là ngành y tế với loại sản phẩm hết sức đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan trực tiếp đến sự an toàn và tính mạng của người bệnh. Vai trò của quản lý chất lượng bệnh viện (QLCLBV) ngày càng trở nên quan trọng. Nếu bệnh viện (BV) không quản lý được toàn diện chất lượng các dịch vụ thì rất có thể sẽ xảy ra những sự cố đáng tiếc, sự cố có thể đến từ bất kỳ hoạt động nào của bệnh viện từ chất lượng dịch vụ cho đến chất lượng lâm sàng. Quản lý chất lượng (QLCL) là một trong những hoạt động không thể thiếu được và ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các cơ sở y tế trong giai đoạn hiện nay, khi những mong đợi của người bệnh ngày càng cao hơn.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2023.00219

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá và công nhận chất lượng BV được thực hiện rất phổ biến trên thế giới và mang tính thường quy. Nhiều tổ chức thẩm định chất lượng BV như JCI (Joint Commission International) của Mỹ, ACHS (The Australian Council on Healthcare Standards) của Úc đã xây dựng các bộ công cụ và sau đó thẩm định, cấp chứng nhận cho những bệnh viện đã đạt các cấp độ về chất lượng… Tại Việt Nam, năm 2013 Bộ Y tế (BYT) đã ban hành Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (phiên bản 1.0) (1). Đến năm 2016, Bộ Y tế đã chính thức ban hành và thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên cả nước theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tại Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 (2). Bộ tiêu chí này đã được Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện lấy làm công cụ để kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện từ năm 2013 đến nay. Hằng năm các bệnh viện sẽ tiến hành tự kiểm tra chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí, sau đó cơ quan quản lý sẽ tiến hành thẩm định lại trên cơ sở kết quả tự chấm của đơn vị để báo cáo Bộ Y tế và công khai kết quả chấm điểm chất lượng, xếp hạng bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả cho thấy trong thời gian qua việc thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện của các bệnh viện trong tỉnh đã có sự khác biệt rõ rệt.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập từ năm 1965. Bệnh viện được xếp hạng là Bệnh viện đa khoa hạng I từ tháng 10/2017 theo Quyết định số 2588/QĐ- UBND ngày 11/10/2007 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ. Trong công tác quản lý Bệnh viện luôn chú trọng đến nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012, áp dụng phương pháp 5S, CQI trong các hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện. Bên cạnh đó hàng năm bệnh viện cũng thường xuyên cải tiến chất lượng áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Tuy nhiên kết quả thực hiện bộ tiêu chí qua các năm như thế nào và những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết thực hiện bộ tiêu chí.
Để trả lời các câu hỏi này, chúng tôi chọn đề tài: “Đánh giá kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019”. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện bộ tiêu chí chất lượng và tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng và đối với các bệnh viện trong tỉnh nói chung.
MỤC TIÊU
1. Mô tả kết quả thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2019
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2019

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………………………i
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………………..ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT …………………………………………………………………………vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………..vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ…………………………………………………………………………………. viii
TÓM TẮT LUẬN VĂN……………………………………………………………………………………ix
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………………..1
MỤC TIÊU ………………………………………………………………………………………………………3
Chương 1………………………………………………………………………………………………………….4
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………………………………….4
1.1. Một số khái niệm có liên quan ……………………………………………………………4
1.1.1. Chất lượng …………………………………………………………………………………..4
1.1.2. Chất lượng bệnh viện ……………………………………………………………………4
1.1.3. Quản lý………………………………………………………………………………………..4
1.1.4. Quản lý chất lượng bệnh viện………………………………………………………..5
1.1.5. Tiêu chuẩn chất lượng………………………………………………………………….5
1.1.6. Bộ tiêu chí ……………………………………………………………………………………5
1.2. Các văn bản liên quan tới quản lý chất lượng Bệnh viện……………………..7
1.3. Thực trạng áp dụng Bộ tiêu chí tại Việt Nam ……………………………………..9
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng việc cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí
11
1.5. Khái quát về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ………………………………….14
1.6. Triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Phú Thọ………………………………………………………………………………………………………15
1.7. Khung lý thuyết ……………………………………………………………………………….17
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………..18
2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………….18
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn …………………………………………………………………..18
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ……………………………………………………………………..18
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu …………………………………………………….18
2.2.1. Thời gian nghiên cứu………………………………………………………………………18
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu:………………………………………………………………………18
2.3. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………….18
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………………………18
HUPHiv
2.3.2. Cỡ mẫu …………………………………………………………………………………………..19
2.3.3. Phương pháp chọn mẫu…………………………………………………………………..19
2.3.4. Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………………………..19
2.3.5. Công cụ thu thập số liệu…………………………………………………………………..20
2.3.6. Phương pháp tiến hành thu thập số liệu……………………………………………20
2.3.7. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu………………………………………………..21
2.4. Đạo đức của nghiên cứu……………………………………………………………………21
Chương 3: KẾT QUẢ ……………………………………………………………………………………..23
3.1. Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh
viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019 ………………………23
3.1.1. Thông tin chung về triển khai thực hiện QLCL (các tiêu chí phần D1)
23
3.1.2. Kết quả chấm điểm kiểm tra giai đoạn 2016-2019………………………….23
3.1.3. Kết quả điểm theo nhóm giai đoạn 2016-2019……………………………….24
3.1.4. Kết quả số tiêu chí theo mức giai đoạn 2016-2019 …………………………25
3.1.5. Kết quả tiêu chí theo từng nhóm yếu tố ảnh hưởng ……………………………27
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu
chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ………………………30
3.2.1. Nhân lực………………………………………………………………………………………..31
3.2.2. Tài chính y tế ……………………………………………………………………………..33
3.2.3. Hệ thống thông tin y tế………………………………………………………………..34
3.2.4. Dược, TTBYT, công nghệ ……………………………………………………………36
3.2.5. Quản lý và quản trị……………………………………………………………………..38
3.2.6. Sự chỉ đạo của Sở Y tế, Giám đốc BV …………………………………………..39
Chương 4: BÀN LUẬN……………………………………………………………………………………42
4.1. Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh
viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019 ………………………42
4.2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cải tiến chất lượng bệnh
viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
giai đoạn 2016-2019 …………………………………………………………………………………….44
4.2.1. Nhân lực ảnh hưởng đến kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu
chí …………………………………………………………………………………………………………..44
4.2.2. Tài chính y tế ảnh hưởng đến cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu
chí …………………………………………………………………………………………………………..46
HUPHv
4.2.3. Hệ thống thông tin y tế ảnh hưởng đến cải tiến chất lượng bệnh viện
theo Bộ tiêu chí ………………………………………………………………………………………..49
4.2.4. Dược, TTB y tế, công nghệ ảnh hưởng đến cải tiến chất lượng theo Bộ
tiêu chí…………………………………………………………………………………………………….52
4.2.5. Quản lý, quản trị ảnh hưởng đến cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí…55
4.3. Hạn chế, phương pháp khắc phục………………………………………………………….57
4.3.1. Hạn chế ………………………………………………………………………………………….57
4.3.2. Biện pháp khắc phục……………………………………………………………………….58
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………….59
1. Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện
tại BV đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019………………………………………..59
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ
tiêu chí chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn
2016-2019 ……………………………………………………………………………………………………59
KHUYẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………….61
1. Bộ Y tế…………………………………………………………………………………………………….61
2. Sở Y tế …………………………………………………………………………………………………….61
3. Bệnh viện đa khoa tỉnh…………………………………………………………………………….61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….62
Phụ lục 1: Biểu mẫu thu thập thông tin kết quả thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng
tại BVĐK tỉnh Phú Thọ …………………………………………………………………………………..65
PHỤ LỤC 2: Hướng dẫn phỏng vấn sâu BGĐ………………………………………………….71
PHỤ LỤC 3: Hướng dẫn phỏng vấn sâu lãnh đạo khoa/phòng …………………………73
PHỤ LỤC 4: Hướng dẫn thảo luận nhóm (dành cho bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng)
……………………………………………………………………………………………………………………….75
PHỤ LỤC 5. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu định tính ……………………………77
PHỤ LỤC 6: Các biến số nghiên cứu……………………………………………………………….7

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/