Đánh giá sự hiểu biết về quản lý, xử lý chất thải y tế của cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương

Tên bài báo:Đánh giá sự hiểu biết về quản lý, xử lý chất thải y tế của cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương

Tác giả:    Trần Thị Minh Tâm, Chu Văn Thăng, Vũ Diễm

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    526            Trang:    56-61

Tóm tắt:    

Nghiên cứu mô tả cắt ngang về quản lý và xử lý chất thải y tế (CTYT) của cán bộ nhân viên y tế tại 11 bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương. Nhóm bệnh viện (NBV) đã xử lý CTYT có số người biết được quy định màu sắc của túi, hộp, thùng đựng CTYT cao hơn (65,2%) so với NBV chưa xử lý CTYT (53,5%). Số cán bộ biết CTYT gây nguy hại đối với sức khỏe ở NBV đã xử lý CTYT cao hơn so với NBV chưa xử lý CTYT. Tỷ lệ cán bộ nhân viên biết các biện pháp xử lý riêng cho từng loại CTYT ở NBV đã xử lý cao hơn NBV chưa xử lý. Không có sự khác biệt giữa 2 NBV về sự hiểu biết của các bộ nhân viên y tế về những nguy hại của CTYT đối với sức khỏe. Đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi CTYT là nhân viên y tế (82,8 – 91,1%), không có sự khác biệt giữa 2 NBV về sự hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế về những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi CTYT.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00882

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/