Kiến thức về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh của cán bộ y tế dự phòng

Kiến thức về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh của cán bộ y tế dự phòng một số tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả: Cao Thị Hoà, Doãn Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Hạnh, Đỗ Phương Hiền, Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Tóm tắt:
Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá kiến thức của các cán bộ y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện, xã đang làm công tác giám sát nhà tiêu hợp vệ sinh (trong nghiên cứu này chúng tôi gọi là các Giám sát viên) tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc là: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng. 63 giám sát viên đã tham gia nghiên cứu và được phỏng vấn theo bộ phiếu đánh giá gồm 20 câu hỏi về kiến thức xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đối với 4 loại nhà tiêu phổ biến nhất tại địa phương là nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu hai ngăn sinh thái, nhà tiêu thấm dội nước và nhà tiêu tự hoại. Giám sát viên trả lời đúng mỗi câu hỏi ở phần kiến thức sẽ được cho 0,5 điểm, trả lời sai là 0 điểm. Tổng điểm phần kiến thức là 10 điểm và chia thành 2 mức đánh giá: đạt (≥5 điểm) và chưa đạt (< 5 điểm). Kết quả nghiên cứu thu được điểm trung bình của các giám sát viên là 6,2 ± 1,6 điểm và có 73,0% giám sát viên được đánh giá là đạt và 27,0% giám sát viên được đánh giá chưa đạt về kiến thức xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...