Một số tác dụng sinh học của chế phẩm flavonoid chiết xuất từ đài quả hibiscus sabdariffa Linn

Tên bài báo:Một số tác dụng sinh học của chế phẩm flavonoid chiết xuất từ đài quả hibiscus sabdariffa Linn. Di thực vào Việt Nam

Tác giả:    Phùng Đức Hữu, Đào Kim Nhung

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2002    Số:    3    Tập:    311    Trang:    10-13

Tóm tắt:    Nghiên cứu chế phẩm flavonoid (FHS) được chiết xuất từ đài quả hibiscus sabdariffa. ở nồng độ thích hợp, hoạt tính antioxydant của chế phẩm FHS có kìm hãm cao đối với peroxydase ở tất cả các nhóm máu người; hiệu lực kìm hãm giảm dần theo thứ tự A>AB>B>O. Chế phẩm FHS có khả năng kháng vi sinh vật trên phổ rộng. Chế phẩm FHS thể hiện rõ tác dụng bảo vệ tế bào gan, chống lại sự huỷ hoại của CCL4 trên động vật thực nghiệm. Hoạt tính chống ung thư của FHS được thể hiện qua in vitro trên tế bào ung thư sarcoma-180 và in vivo trên chuột nhắt trắng BAL b/c gây mô hình u báng bằng chủng tế bào ung thư sarcoma-180.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00117

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...