NGHIÊN CỨU CÁC TYP HELICOBACTER PYLORI VÀ Sự BIỂU Lộ PROTEIN P53 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY

Luận án NGHIÊN CỨU CÁC TYP HELICOBACTER PYLORI VÀ Sự BIỂU Lộ PROTEIN P53 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY.Trong số các bênh ung thư xuất hiên khắp thế giới, ung thư dạ dày (UTDD) chiếm 10% số trường hợp mới mắc và 12% tổng số tử vong do ung thư. Theo ước tính của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, UTDD đứng hàng thứ tư trong các loại ung thư và khoảng 2/3 các trường hợp UTDD mới xẩy ra ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, bênh đứng hàng đầu trong các loại ung thư đường tiêu hoá nếu tính chung cho cả 2 giới và đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi [6]. Các công trình nghiên cứu bệnh UTDD tại các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) và ở châu Á- đại lục lớn nhất trên thế giới chiếm 57% tất cả các bệnh và 43% bệnh ung thư trên toàn thế giới năm 1980, có ý nghĩa rất lớn trong việc kiểm soát UTDD trong tương lai [12, 32, 66].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2006.00806

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

UTDD có tiên lượng rất xấu, thời gian sống sau 5 năm của người bệnh UTDD chỉ đạt dưới 25% ngay tại các nước phát triển [68,109]. Vì vậy việc hiểu biết về bệnh sinh và yếu tố nguy cơ của UTDD là một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa và giảm tỷ lệ tử vong của căn bệnh này. Các yếu tố nguyên nhân và bệnh sinh UTDD còn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn: chế độ ăn nhiều muối, chứa nitrosamin, nhóm máu và sự đột biến gen. Đặc biệt trong những thập kỷ gần đây người ta nhắc đến vai trò của vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) trong bệnh sinh của UTDD. Tổ chức y tế thế giới năm 1994 đã xếp HP vào trong nhóm I- các tác nhân gây ung thư ở người [16, 50, 53, 57, 131, 165, 172]. Các nghiên cứu dịch tễ mới đây cho thấy HP được coi là nguyên nhân của 250.000 ca tử vong do UTDD hàng năm trên thế giới (chiếm 1/4 các ca tử vong do UTDD). Theo một ước tính khác, 30% các trường hợp UTDD tại các nước phát triển và 50% các trường hợp UTDD tại các nước đang phát triển là do Helicobacter Pylori [24, 167, 172]. Mối liên quan giữa Helicobacter Pylori và UTDD đã được thiết lập và bàn cãi hơn 10 năm nay, nhưng người ta vẫn nhận thấy rằng, trong số những người nhiễm HP thì 15% sẽ phát triển thành các bệnh lý dạ dày hành tá tràng và chỉ có 1% phát triển trở thành UTDD [20, 58, 122, 136]. Để giải thích được điều này, các tác giả trên thế giới đang tập trung nghiên cứu vào yếu tố gây bênh của vi khuẩn HP: CagA, VacA, IceA, Nap A trong đó protein VacA, protein CagA là những tác nhân gây bênh rất quan trọng. Phần lớn các nghiên cứu đều cho thấy: nhiễm một số týp HP có độc lực cao (sản xuất ra protein CagA, VacA); kết hợp cùng với yếu tố cơ thể chủ; có các thay đổi về di truyền như thay đổi gen

c-Myc, c-erb, Mdm2, bcl2, p53 thì có nguy cơ UTDD rất lớn. Trong số này, protein p53 là biến đổi sinh học phân tử thường gặp nhất trong bênh lý ung thư. Hơn 95% các đột biến gen p53 là đột biến sai nghĩa gây ra những phá huỷ của protein p53 là nguyên nhân của gần 50% các bênh lý ung thư ở người trong đó có UTDD [23, 69]. Nhiều nghiên cứu phát hiên thấy protein p53 trong 26,3-64% UTDD [76, 92, 129, 146, 149].

Như vậy, HP, protein p53 và sự phối hợp cả 2 yếu tố trên liên quan như thế nào trong bênh lý UTDD- đó là một vấn đề lớn đang làm cho các tác giả trên thế giới băn khoăn: Nhiễm HP gây ra sự biểu lộ quá mức protein p53 hay gây ra sự xuất hiên protein p53 đột biến, hay đây là 2 yếu tố độc lập tác động vào cơ chế bênh sinh phức tạp của UTDD. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lê nhiễm HP cao, UTDD đang là một vấn đề lớn của các bênh lý đường tiêu hoá. Cùng với xu hướng chung trên thế giới chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu:

Mục tiêu nghiên cứu

1. Tìm hiểu tỷ lệ các týp HP mang gen CagA, VacA và sự phân bố các týp này trong bệnh lý UTDD.

2. Tìm hiểu sự biểu lộ protein p53 ở các bệnh nhân UTDD có và không nhiễm HP.

Mực LỤC
Trang phụ bìa lÀri cam đoan Lời câm ơn Mục lục
Danh mục các ký hiệu và chữ vioì |A( Irong luạn án
Danh mục các bảng
Danh mục các biếu đố
Danh mục các sơ đổ
Danh mục các hinh minh hoạ
Danh mục các ảnh
DẠT VẤN ĐỂ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI MỆU
1.1. Nhác lại mỏ! so điếm vé unjỉ !hư dạ dày
1.1.1. Dịch tẽ học ung thư dạđày
1.1.2. GÍ.II phảu bệnh ung thư dạdày
1. 1.3.Các yếu tỏ nguy cơ cùa bệnh lý ung thư dạ dày I. I .4.Các biến đổi sinh học phân tử của ung thư dạ dày
1.2. Vi khuân Helicobacter Pylori 1.2.1 .Dạc điớm vi khuẩn 
1.2.2. Dịch tẻ và cơ chế imyén bệnh 10
1.2.3. CƠ chế gây bệnh cùa HP 11
1.2.4. Các phương pháp phát hiện Helicobacter Pylori 13
1.3.Vaỉ trò cùa Helicobacter Pylori và các týp của HI* trong bệnh lý 15
ƯTDD
1.3.1 .Mối liốn quan giữa HP và bộnh lý L’TDD 15
1.3.2. Liốn quan giữa lýp HP mang gen CagA với UTDD 19
1.3.3. Liôn quan giữa lýp HP mang gcn VacA với UTDD 22
1.3.4. Các týp cùa HP 25
1.3.5. Liỏn quan giừa các lýp của HP với UTDD 26
1.4. Protein p53 29
1.4.1. Cấu trúc của gen p53 và protein p53 29
1.4.2. Chức nâng cùa protein p53 31
1.4.3. Một số phương pháp phát hiẻn gcn p53 và protein p53 33
1.5. Vai Irò của protein p53 trong bệnh lý ƯTDD 33
1.5.1. Trong UTDD, sự biổu lộ protein p53 liỏn quan dốn sự lan tràn khối u 34
dạ dày
1.5.2. Sự xuâì hiộn MTp53 trong UTDD 34
1.5.3. Các gcn khác của bộ gcn vật chù liỏn quan đến protein p53 36
1.6.SỰ biểu lộ protein p53, nlìiẽm HP với bệnh lý l TDD 36
1.6.1 .Nhiẻm IỈP làm mất sự ổn dịnh bộ gcn cùa lố bào chủ 36
1.6.2. HP tác động vào quá trình phần bào và hiện tương chết tế hào Ihỏng 37
qua trung gian protein p53
1.6.3. HP gây ra sự biểu lộ quá mức protein p5ỉ hay làm xuất hiện protein 38
p53 đội bicn
CHƯƠNG 2: ĐỔI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỈỈHIÊN cứu 40
2.1.Đoi tượng nghiên cứu 40
2.1.1 .Chia nhóm bỌnh nhàn theo mục liỏu nghiỏn cứu 40
2.1.2. Nhóm bệnh nhân UTDD 41
2.1.3. Nhóm BN VDDcónhiẻm HP 41
2.2. Phương pháp nghiên cứu 44
2.2.1 .Thiếi kế nghiên cứu 44
2.2.2. CỞ mẫu 44
2.2.3- Xót nghiỗm được tiến hành 44
2.3.XỬ lý sỏ liệu 54
CHƯƠNG 3: KỂT QUẢ 56
3.Ỉ.Nhận \ct vé dạc điếm nhóm bệnh nhãn nghiên cứu 56
3.1.1 .Đảc điém tuổi và giới cùa nhóm bệnh nhân nghión cứu 56
3.1.2. Đặc điểm khối u dạ dày ờ nlìỏm bộnh nhân UTDD 57
3.1.3. Thay đổi mỏ bệnh học niẻm mạc dạ dày ở nhóm bệnh nhàn nghiôn 58
cứu
3.2. Nhận xét về các týp Helicobacter Pylori ờ bệnh nhnn nhiẻm HP 60
3.2.1 .Tinh Irạng nhiẻm HP mang gen CagA, VacA ở nhóm bẻnh nhân nhiễm 60
HP
3.2.2. Xác định nguy cơ UTDD do HP mang gcn CagA. VacA 66
3.2.3- Sự phan bỏ các týp HF Irong nhóm BN nhiẻm HP 67
3.3. Nhàn xét sự biếu lộ protein p53, nhiẻm HP ờ BN UTDI) 73
3.3.1 .Tỷ [ộ biểu lệ protein p53 ở nhóm UTDD 73
3.3.2. NhẠn xéi sự biếu lộ protein p53, nhiẻm HP ở bệnh nhân UTDD 78
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN «I
4.1. Nhạn xét về dạc điếm nhóm bệnh nhản nghièn cứu 8!
4.1.1 .Tuổi và giới 81
4.1.2. Khôi u dạ dày 82
4.2. Nhận xét các lýp Helicobacter Pylori à các bệnh nhãn nhiễm HP. 84
4.2.1 .Tinh irạng nhiém HP mang gcn CagA. VacA 84
4.2.2. Nhản xét vé sự phân bố các lýp Helicobacter Pylori trong nhóm BN 97 nhiẻm HP
4.3. Nhận xét sự biẻu lộ protein p53, nhiễm HP Irong bệnh UTDD 103
4.3.1 .Tỷ lệ biếu lộ protein p53 dương tính 103
4.3.2. Nhận xét sự biểu lô protein p53 dương tính với khối u dạ dày 105
4.3.3. NhẠn xct sự biểu lộ protein p53, nhiễm HP trong bệnh UTDD 111
KẾT LUẬN 114
KIẾN NGHỊ 116
DANH MỰC CÁC CÒNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỖ 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO 118
ẢNH MINH HOA 138

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/