Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấp ở phụ nữ có thai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấp ở phụ nữ có thai tại BV Việt Đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấp ở phụ nữ có thai tại BV Việt Đức

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: T
ỔNG QUAN………………………………………………………………… 3
1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỆNH VIÊM RUỘT THỪA ………………….. 3
1.2. SƠ LƢỢC GIẢI PHẪU CỦA RUỘT THỪA …………………………………. 3
1.2.1. Vị trí ruột thừa ………………………………………………………………………. 3
1.2.2. Cấu trúc mô học …………………………………………………………………….. 5
1.3.ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ RUỘT THỪA…………………………………………….. 6
1.4. SINH BỆNH HỌC CỦA VIÊM RUỘT THỪA………………………………. 7
1.4.1. Sinh lý bệnh ………………………………………………………………………….. 7
1.4.2. Giải phẫu bệnh ………………………………………………………………………. 8
1.5. CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ….. 10
1.5.1. Triệu chứng lâm sàng …………………………………………………………… 10
1.5.2. Cận lâm sàng……………………………………………………………………….. 12
1.6. ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ………… 15
1.6.1. Phẫu thuật nội soi…………………………………………………………………. 15
1.6.2. Phẫu thuật mổ mở ………………………………………………………………… 17
1.7. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT…………………………………………………………. 17
Một số biến chứng sau phẫu thuật: ………………………………………………….. 18
1.8. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM RUỘT
THỪA CẤP Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM.. 19
1.8.1. Thế giới ………………………………………………………………………………. 19
1.8.2. Tại Việt Nam……………………………………………………………………….. 20
CHƢƠNG 2: Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 22
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU …………………………………………………….. 22
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………………………… 22
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ……………………………………………………………….. 22
2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU……………………………….. 22
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………….. 22
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………… 22
2.3.2. Cỡ mẫu ……………………………………………………………………………….. 22
2.3.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu…………………………………………………. 23
2.3.4. Các biến số nghiên cứu …………………………………………………………. 23
2.3.5. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu…………………………………… 26
2.3.6. Đạo đức nghiên cứu ……………………………………………………………… 26
CHƢƠNG 3:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 27
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG……………. 27
3.1.1. Các yếu tố nguy cơ ………………………………………………………………. 27
3.1.2. Triệu chứng lâm sàng …………………………………………………………… 29
3.1.3. Cận lâm sàng……………………………………………………………………….. 32
3.2. ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ………………………………………….. 33
3.2.1. Phƣơng pháp phẫu thuật ……………………………………………………….. 33
3.2.2. Tình trạng ruột thừa trong ổ bụng…………………………………………… 33
3.2.3. Tình trạng ổ bụng…………………………………………………………………. 34
3.2.4. Xử lý tình trạng ổ bụng…………………………………………………………. 35
3.2.5. Thời gian phẫu thuật …………………………………………………………….. 36
3.2.6. Kết quả giải phẫu bệnh của ruột thừa ……………………………………… 36
3.2.7. Kháng sinh sau mổ……………………………………………………………….. 37
3.2.8. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ…………………………………………. 37
3.2.9. Thời gian dùng thuốc giảm co sau mổ…………………………………….. 38
3.2.10. Thời gian dùng thuốc giảm đau sau mổ…………………………………. 39
3.2.11. Thời gian nằm viện sau mổ………………………………………………….. 40
3.3. BIẾN CHỨNG SAU MỔ …………………………………………………………… 41
3.3.1. Biến chứng sau mổ……………………………………………………………….. 41
3.3.2. Biến chứng sản khoa sau mổ ruột thừa……………………………………. 42
3.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN GIỮA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VRT VỚI TUỔI THAI …………………………………………………………………….. 43
3.4.1. Liên quan giữa tiền sử bệnh với tuổi thai ………………………………… 43
3.4.2. Liên quan giữa triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng với tuổi thai …… 43
3.4.3. Liên quan giữa phƣơng pháp điều trị phẫu thuật và tuổi thai……… 45
3.4.4. Liên quan giữa biến chứng sau mổ với tuổi thai ………………………. 47
CHƢƠNG 4:
BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 49
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG……………. 49
4.1.1. Các yếu tố nguy cơ ………………………………………………………………. 49
4.1.2. Đặc điểm lâm sàng……………………………………………………………….. 51
4.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng …………………………………………………………. 53
4.2. ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ………………………………………….. 55
4.2.1. Phƣơng pháp phẫu thuật ……………………………………………………….. 55
4.2.2. Tình trạng ruột thừa trong ổ bụng và tình trạng ổ bụng …………….. 56
4.2.3. Xử trí ổ bụng……………………………………………………………………….. 56
4.2.4. Thời gian phẫu thuật …………………………………………………………….. 57
4.2.5. Kết quả giải phẫu bệnh của ruột thừa ……………………………………… 58
4.2.6. Điều trị và đánh giá sau mổ …………………………………………………… 59
4.3. BIẾN CHỨNG SAU MỔ …………………………………………………………… 64
4.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN GIỮA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VRT VỚI TUỔI THAI …………………………………………………………………….. 64
4.4.1. Đánh giá mối liên quan giữa tuổi thai với lâm sàng và cận lâm sàng …. 64
4.4.2. Đánh giá mối liên quan giữa tuổi thai với phƣơng pháp điều trị
phẫu thuật …………………………………………………………………………………….. 65
4.4.3. Đánh giá mối liên quan giữa tuổi thai với biến chứng sau mổ……. 66
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Điểm thực hành theo Alvarado …………………………………………… 14
Bảng 3.1. Số con của đối tƣợng nghiên cứu………………………………………… 28
Bảng 3.2. Bảng tiền sử mổ cũ và bệnh phối hợp………………………………….. 29
Bảng 3.3. Thời gian đau bụng trƣớc mổ……………………………………………… 29
Bảng 3.4. Triệu chứng toàn thân ……………………………………………………….. 30
Bảng 3.5. Triệu chứng cơ năng………………………………………………………….. 30
Bảng 3.6. Triệu chứng thực thể …………………………………………………………. 31
Bảng 3.7. Công thức bạch cầu …………………………………………………………… 32
Bảng 3.8. Siêu âm ổ bụng …………………………………………………………………. 32
Bảng 3.9. Tình trạng ruột thừa trong ổ bụng ……………………………………….. 33
Bảng 3.10. Tình trạng ổ bụng ……………………………………………………………… 34
Bảng 3.11. Xử lý tình trạng ổ bụng ……………………………………………………… 35
Bảng 3.12. Số lƣợng dẫn lƣu trong phẫu thuật viêm ruột thừa ………………… 35
Bảng 3.13. Thời gian mổ cắt ruột thừa …………………………………………………. 36
Bảng 3.14. Kết quả giải phẫu bệnh lý của ruột thừa ………………………………. 36
Bảng 3.15. Sử dụng kháng sinh sau mổ theo tuổi thai ……………………………. 37
Bảng 3.16. Thời gian dùng kháng sinh sau mổ ……………………………………… 37
Bảng 3.17. Thời gian dùng thuốc giảm co sau mổ theo tuổi thai ……………… 38
Bảng 3.18. Thời gian dùng thuốc giảm co theo phƣơng pháp phẫu thuật….. 38
Bảng 3.19. Thời gian dùng thuốc giảm đau và phƣơng pháp mổ …………….. 39
Bảng 3.20. Thời gian rút dẫn lƣu sau mổ ……………………………………………… 39
Bảng 3.21. Thời gian nằm viện theo phân loại VRT………………………………. 40
Bảng 3.22. Thời gian nằm viện……………………………………………………………. 41
Bảng 3.23. Biến chứng sớm sau mổ …………………………………………………….. 41
Bảng 3.24. Biến chứng sản khoa …………………………………………………………. 42

You may also like...