Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và miễn dịch trong bệnh viêm da cơ địa người lớn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và miễn dịch trong bệnh viêm da cơ địa người lớn

Luận án tiến sỹ y học : Nguyễn Thị La

Chuyên ngành : Da liễu : năm bảo vệ 

Hướng dẫn khoa học: Gs. Lê Kinh Duệ ; GS.TSKH Nguyễn Cảnh Cầu

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00573

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Viêm da cơ địa (VDCĐ) là một bệnh da thường gặp [62]. Tỷ lộ bệnh được ước tính trong quần thể dân cư dưới 7 tuổi là 5-15%, trôn 7 tuổi là 2- 10% [65]. Bệnh đã được biết đến từ lảu nhưng phải đến năm 1933 bệnh mới được nghiên cứu ò nhiều khía cạnh khác nhau với việc sử dụng một trong hai thuật ngữ “Viêm da cơ địa: Atopic dermatitis” hoặc “Chàm cơ địa: Atopic eczema” [29].

Hình ảnh lám sàng của bệnh thay đổi theo lứa tuổi. Trẻ em nhỏ thì tổn thương da chù yếu là đám mụn nước khu trú ò hai má. Trè lớn hơn và người lớn thì tổn thương da chủ yếu là các đám sẩn lichen hoá khu trú ưu tiên ờ nếp gấp. Bệnh còn có rất nhiều các đặc điểm khác như: khô da, viêm da bàn tay, bàn chân, hằn da vẽ nổi màu trắng, vảy phấn trắng… [29,60,62,63,65,113]. Khống có một xét nghiệm sàng lọc nào để chẩn đoán bệnh. Bệnh dỗ nhặn thấy ờ trẻ em vì vị trí khu trú khá đặc hiệu nhưng ở người lớn thì hình ảnh lâm sàng đa dạng, lại chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường nhiẻu hơn ncn vấn để nhặn biết bệnh khó hơn. VI vậy vấn đé nghiên cứu các đặc điểm lảm sàng của VDCĐ ở người lớn là hếi sức cẩn thiết, qua đó hy vọng có thể tìm kiếm được một số dấu hiệu đặc trưng và thường gặp đẻ giúp cho chẩn đoán bộnh trên lùm sàng được dỗ dàng hơn.

Cơ chế bộnh sinh của bệnh chưa thực sợ được sáng tỏ, nhưng đa số các tác giả cho rằng VDCĐ là sự kết hợp của một cơ địa dễ dị ứng (atopy) và những tác nhân kích thích bên trong hay bên ngoài. Đáp ứng với các tác nhân kích thích, cơ thể bệnh nhân (BN) có hàng loạt những biến đổi, tạo nôn viôm da [29,60,62,63,65,75,113]. Biến đổi miễn dịch (MD) được cho là quan trọng trong cơ chế bệnh sinh nhưng những biến đổi MD khổng gặp ở tất cả các BN [63,65]. Mặt khác sự nhận xét về những biến đổi MD không đồng nhất giữa các tác giả và sự đánh giá vai trò của chúng trong VDCĐ mới chỉ là những điều phỏng đoán [29,62,63,65]. Vì vậy việc nghiên cứu một số đặc điểm miễn

dịch trong VDCĐ cũng là một việc làm quan trọng và cần thiết để qua đó có thể phần nào hiểu biết thêm vé cơ chế bệnh sinh, tìm kiếm cơ sở cho vấn đề điều trị bộnh.

Theo hiểu biết của chúng tôi ở Việt nam mới chỉ có một số nghiên cứu về một vài đặc điểm của bộnh chàm nói chung hoặc định lượng IgE ở người bình thường và ở người có tiền sử dị ứng [15,21] hoặc có những số liệu về lympho T và B ở người binh thường [5,23] chứ chưa có số liệu nào về các chỉ số nêu trên trong VDCĐ nói riêng.

Tất cả những vấn đẻ nêu trên là lý do để chúng tồi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và miễn dịch trong bệnh Viêm da cơ địa người lớn”.

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng của bệnh Viêm da cơ địa ngưòi lớn.

2. Khảo sát một số đặc điểm miễn dịch của bệnh Viêm da cơ địa người lớn, qua dó góp phẩn tìm hiểu cơ chế bệnh sinh.

MỤC LỤC

Đặt vấn để 1

Chương 1: Tổng quan 3

1.1 Vài nét đại cươtig vê VDCĐ 3

1.1.1 Thuật ngữ và định nghĩa 3

1.1.2 Tinh’ hình và đặc điểrn bệnh VDCĐ 5

1.2 Đặc điểm lảm sàng cùa VDCĐ 6

1.2.1 Tổn thương cơ bản trong các giai đoạn của bệnh 6

1.2.2 Các đặc điểm lâm sàng khác của VDCĐ 10

1.2.3 Các đặc điểm khác của VDCĐ 15

1.2.4 Triệu chứng cơ năng 16

1.2.5 Tuôi phát bệnh và tiến triển của bệnh 17

1.2.6 Biến chứng 18

1.3 Những hiểu biết hiện nay vé cơ chế bệnh sinh 19

1.3.1 Cơ địa dễ dị ứng 19

1.3.2 Các tác nhân kích thích 22

1.3.3 Nhừng thay đổi MD 25

1.3.4 Chẩn đoán bệnh 35

1.3.5 Điéu ưị bệnh 37

Chương 2: Đói tượng và phương pháp nghiên cứu 41

2.1 Mô hình nghiên cứu 41

2.2 Đối tượng nghiên cứu 42

2.2.1 Đối tượng nghiôn cứu lâm sàng trong bệnh VDCĐ 42

2.2.2 Đối tượng nghiên cứu MD trong bệnh VDCĐ 42

2.3 Phương pháp ìỉghién cứu 46

2.3.1 Bước 1: Chẩn đoán và nghiên cứu lâm sàng 46

2.3.2 Bước 2: Nghiên cứu miễn dịch 48

2.3.3 Bước 3: Xư lý số liệu 51

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 52

3.1 Kết quả nghiên cứu làm sàng 52

3.1.1 Các đặc điểm chính của VDCĐ 52

3.1.2 Các đặc điểm phụ của VDCĐ _ 53

3.2 Kết quả nghiên cứu một sổ đặc điểm miễn dịch 62

3.2.1 Thay đổi một số chỉ số MD trong VDCĐ 62

3.2.1.1 Thay đổi bạch cáu ái toan trong máu ngoại vi 62

3.2.1.2 Thay đổi một số chỉ số MD dịch thể trong VDCĐ 63

3.2.1.3 Thay đổi một số chỉ số MD tế bào ở bệnh nhân VDCĐ 64

3.2.2 Liên quan giữa tăng BCAT và tăng nồng độ IgE huyết thanh 66

3.2.3 Liên quan giừa một số chỉ số MD với lâm sàng VDCĐ 67

3.2.3.1 Liên quan giừa một số chỉ số MD với giai đoạn bệnh VDCĐ 67

3.2.3.2 Liên quan giữa một số chỉ số MD với mức độ bệnh VDCĐ 69

3.2.4 Liên quan giữa một số chỉ số MD với tiển sử bệnh atopy hố hấp 80 Chương 4: Bàn luận 87

4.1 Các đặc điểm lâm sàng của VDCĐ 87

4.11 Các đặc điẻm chính của VDCĐ 87

4.1.2 Các dặc điểm phụ của VDCĐ 92

4.2 Các đặc điểm miền dịch trong VDCĐ 109

4.2.1 Thay đổi một số chỉ số MD trong VDCĐ 109

4.2.1.1 Thay đổi bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi 109

4.2.1.2 Thay đổi một số chỉ số MD dịch thể trong VDCĐ 111

4.2.1.3 Thay đổi một số chỉ số MD tế bào ở bệnh nhân VDCĐ 115

4.2.2 Liên quan giữa tâng BCAT và tăng nồng độ IgE huyết thanh 119

4.2.3 Liên quan giữa một số chỉ số MD với lâm sàng VDCĐ 120

4.2.3.1 Liên quan giữa một số chỉ số MD với giai đoạn bệnh VDCĐ 120

4.2.3.2 Liên quan giữa một số chỉ số MD vói mức độ bệnh VDCĐ 121

4.2.4 Liên quan giữa một số chỉ số MD vói tiền sử bệnh atopy hô hấp 125

Kết luận 127

Tài liệu tham khảo 130

Phụ lục 147

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/