Nghiên cứu giá trị creatine kinase trong chẩn đoán phát hiện dị hợp tử và một số đặc điểm di truyền bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne ở Việt Nam

Nghiên cứu giá trị creatine kinase trong chẩn đoán phát hiện dị hợp tử và một số đặc điểm di truyền bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne ở Việt Nam

Luận án tiến sỹ y học : Nguyễn Thị Trang

Chuyên ngành : DI truyền học : Năm bảo vệ 2001

Hướng dẫn khoa học : GS.TS Nguyễn Thu Nhạn ; TS Nguyễn Thị Phượng

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00557

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/