Nghiên cứu một số yếu tố góp phần chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung

Nghiên cứu một số yếu tố góp phần chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung.Chửa ngoài tử cung (CNTC) hiện nay dans là một vấn đổ bức xúc của chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đổng không chì riêng CỈ10 Việt Nam mà cho toàn thế giới bởi sự eia tăng vé tẩn suất và là một trong những nguycn nhân gây tử vong mẹ cỉo chảy máu. Xã hội không chỉ mất đi số ngày công lao dộng của những phụ nữ bị chửa ngóài tử cung mà còn phải gánh chịu những hậu quả vẻ kinh tế vì chi phí cho chẩn đoán và điều trị. Mặc dù dã được tiếp cận với những kĩ thuật hiện đại cùa khoa học để chẩn đoán và điéu trị, nhưng CNTC khỏng phải lúc nào cũng đầy dù các triệu chứng lâm sàng điến hình nên chán đoán muộn và xử trí khồns kịp thời gây tử vong đáng tiếc cho phụ nữ. Vì vậy CNTC không chỉ đặt ra một nhiệm vụ quan trọng cho ngành Sản Phụ khoa mà còn cả cho chăm sóc sức khoé cộng đổng. Số liệu thống kẽ một vài cơ sở điéu trị cho thấy số CNTC gia tăng hàng năm [4],[26].[34,[47] và chắc chắn sẽ còn tâng nhanh trong những năm tới.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2002.00590

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tại khoa Sản bệnh viện linh Khánh Hoà, năm 1994 số CNTC đã tăng 74% so với năm 1993 [7). Tại Mỹ, từ 1970 đến 1987, CNTC đà tăng > 4 lẩn và tỉ lệ tăng theo thai nghén đã từ 4,5 lên 15,4 lần/1000 thai nghén [65],[69],[71] dù rằng theo De Cherney và Mcycr, ti lệ tử vong do CNTC dà giảm từ 3,5/1000 CNTC năm 1970 xuống còn 0,4/1000 năm 1989 [71]. Nghiên cứu của Bcrg và cộng sự (1987-1990), tử vong do CNTC đã chiếm 10% tử vong mẹ có liên quan đến thai sán [trích 67]. Có tới 50% CNTC chẩn đoán muộn nguyên nhân do thày thuốc không phát hiện được và bệnh nhân den muộn. Có thẻ giâm 50% tử vong nếu CNTC được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời [65],[69].[71 ].

Ở Việt Nam. chưa có số liệu thống kê dáng tin cậy vẻ từ vong do CNTC. Số trường hợp CNTC tăng nhanh, nhưng chẩn đoán và xử trí còn muộn, số bệnh nhân bị cháy máu trong ổ bụng từ 500 ml trờ lẽn chiếm một tỷ lệ khá cao và gặp ở nhiêu cơ sờ điéu trị [3],[4], 120],[26],[28],[33],[34],[35],[36],[42],[46].
Tỷ lệ CNTC chẩn đoán muộn, khi khối thai bị vỡ hiện nay còn chiếm một tỷ lộ cao. thậm chí rất cao (24-87%). Chi trong hai năm rưỡi (từ 1995 -9/1997), tại Kiên Giang, tỷ lệ CNTC vờ, tràn máu ổ bụng cùa Đặng Hoàng Lan và cộng sự, là 87 % [33]. Tại khoa Sàn, Bệnh viện Tuyên Quang, từ 1990-1994 có 185 trường hợp CNTC bị vỡ và phái truyển tới 120 lít máu cho 117 bệnh nhân, trung bình mỗi người hơn 1 lít [45]. Việc truyền máu không những ánh hườns đến kinh tế mà còn lãns n«uy cơ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường máu trong đó nguy hiếm nhất là HIV và viêm gan B do virus.
Điều Ira ở một số cơ sờ Sàn Phụ khoa, ti lệ CNTC dược chắn đoán sớm (khi khối thai chưa vỡ hoặc mới rỉ máu mà khối lượng máu trong ổ bụng < 50ml) còn quá thấp, từ 0 cho đến tối đa là 21,2% [26].
Vì không có những triệu chứng làm sàng điển hình, cũng như không có các xét nghiệm và những phương pháp thăm dò dặc hiệu cho nén việc chán đoán sớm CNTC rất khó khăn. Ở Việt Nam. tuy đã có nhiều nghiên cứu vé CNTC nhưng cho đến nay rất ít nghiên cứu vé chẩn đoán sớm CNTC. Phát hiện sớm CNTC ngay những tuần đầu của thai kỳ không những ngân chặn được’nguy cơ vỡ vòi tử cung có thể đc doạ tới tính mạng của người bệnh mà còn cho phép chọn lựa được các phương pháp can thiệp tối thiểu, hảo tổn được VTC, hạn chế vicm dính vùng tiểu khung sau mổ, sẽ tạo dicu kiện thuận lợi cho việc điều trị vô sinh trong iươnc lai. Mặt khác, thời gian nằm viện ngán sẽ tiết kiệin về kinh tế. Trong năm 1990. tại Mỹ. tổng chi phí về chán đoán, điéu trị, nghỉ việc cho một irường hợp CNTC khoang 9.482 USD, nhưng năm 1997, chi phí riêng cho chẩn đoán và điều trị một CNTC đà lên tới 9.500 USD [61 ].[ 116].
Nghiên cứu để lìm ra những phương pháp chẩn đoán sớm CNTC đang là một nhiệm vụ cấp bách khồng phải chỉ dành riêng cho chuvôn ngành Sàn Phụ khoa, mà còn cho mọi ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, vì vậy chúng lôi tiến hành nghiên cứu này vói mục tiêu :
Ị. Xác định nhùng triệu chứng lảm sàng có giá trị đê chân đoán sớm CNTC. 2. Xác định giá trị cùa định lượng p hCG trong huyết thanh, siêu ám, soi ổ bụng dế chẩn đoán sớm CNTC..

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/