Nghiên cứu tác dụng của dung dịch natri clorua ưu trương trong điều trị sốc mất máu ở thời gian đầu

Luận án Nghiên cứu tác dụng của dung dịch natri clorua ưu trương trong điều trị sốc mất máu ở thời gian đầu.Sốc giảm thể lích tu ầu hoàn cổ nhiéu neuyêĩi nhân khác nhau, iron* đó nguyên nhâu thườiìg gặp do chấn tlurơnạ và mấi máu, các yếu lổ ỉĩây ra chán fhương vừa làm tổn thương các mô (dập nát, tiau đớn) vừa làm rí lất máu (tổn thương các mạch mấu). Chính vì vậy chấn thươns YH-cbảv máu thườniz kèl hạp với nhau (rong cơ chế bộnh sinh và các biểu hiện lãm sàng cúa sốc mái máu, chấn thương. Ntíhiôn cứu sinh bệnh lý cúa sổc đã chửng minh rỏ mức clộ và thòi gian sỊÌàm the tích luẩn hoàn quyết định kết qưả diều trị cúc trưònụ bợp sốc giiim thể tích [I], [21, \6], f 103]- vẻ Cử bẳn hổi phục the rích tuần hoàn là bước có tính quyết định trong đicu trị ban đẩu sốc ỵ;i;iĩn t.hẻ tích tuấn hoùn.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00705

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Cho đến uay, điều trị .sốc mất máu ban đáu hầu hcL người ì lói sirs.: đéu quan tâm hồi phục huyết ạp dộng mạch tới mức bình thường hoac gần mức: binh thường* bằng cách Uuyền nhanh thể rích lổn các dung địch tinh tli£ dang irơơttg (dung dịch NaCl 0,9% hoặc Ringer lactaic), được xem YiX phươniỊ thức hổi sức tuần hoàn biin đẩu đã được chuẩn hoá |6|, Ị133J. Một phương thức hói sức tuần hoàn khác được chứng minh và đánh £Ĩ<1 có nhiều hứa hẹn. ‘iỉói sue the tích tích nhỏ” (smaíl-volumc resuscitation), đã và dans’ dược nghiên cứu ứng đụng. Khái niệm hồi sức thế tích nhỏ trong (tiểu trị ban dầu sốc giám úđi num nặng da dược nhiéu tác aiả tròn thê giới Iiỉỉliicii cứu lán (hành Ị17],

[25Jf [311, 1321, 1331, 168], |69|, |74|. [751, (76], Ị79|. Ị83]. |86|. [X7|, [ 1021. 1109], ị\25ịy [132J, [139J, [14*1 J, [14SJ? nghĩa là Iru>011 nhanh một ilìế lích nhỏ 4Djl-6uil/fcg đuiiiỊ clicỉi muối ưu trương 7.2%’lâ(Ả hoặc ilung dịch NaC) 7,5%/6% de&tran 70. Nhiều nghiên cứu Ihực ndiiệm cho thấy chmg íiịdi muối ƯU Irương Ciii rliiện nhanh huyết áp động mạch. chi sò ùm và sự vận chuyển oxy. cũn* như cài thiện tưới máu vùng sau aiai đoạn tlỉiéii máu cnic bộ. giai (loạn ưu the VO vice phục hồi iưới nuíu ở vi Uiần hoàn. MỘT phân tích kiếm dúriìíi (mciiiiìiKilvsií) lừ 9 nahiôn cứu thử ruĩhiém làm sàu” ờ tlìời IZ1HII ticn

* – – c V? . ^

ệnh viện cho thấy giảm ti lộ tử vong rõ (-5,1%) khi áp dụng hổi sức thể tích hỏ bằng dung dịch muối ưu trương so với phương thức điều trị ban đẩu dã ược chuẩn hoá bàng các dung dịch tinh thể đảng trương loại Ringer lactate 139], [147], [146]. Mặc dầu các kết quả từ những dữ kiện nghiên cứu ớ thực ghiệm cho thấy sử dụng the tích nhỏ dung dịch muối ưu trương đê điều trị ốc mất máu có hiệu quả so với phương thức hồi sức tuần hoàn truyền thông, uy nhiôn có những yếu tổ từ thực nghiệm chưa giống vối thực 1C lâm sàng của ốc, đặc biệt về bệnh nguyên và bệnh sinh vì phần lớn gây sốc mất máu thực Ighiệm clổu theo cách của Wigger (gày mất máu bằng cách rút máu theo phan răm thể tích). Trong khi đó ớ thực tế lâm sàne bệnh nguyên thường đa dang, liễn biến của sốc thường phức tạp hơn nhiều. Trong nước, cho đến nay chưa hấy ứng dụng phương thức “Hổi sức thể tích nhỏ” với dung dịch muối iai rương một cách hộ thống để diều trị các trường hợp sốc.

Từ những yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu dc tài: “Nghiên ‘ửit tác dụng của dung dịch Natri Clonta ưu trương tronạ diêu tn sói mát náu ở thời gian đầu”, nhàm mục đích góp phẩn xây dựng phác dỏ tham kháo lể điều trị sốc khi hổi sức tuần hoàn bằng các dung dịch truyền tĩnh mạch, vứi •ác mục tiêu cụ thể của đề tài nghiên cứu như sau:

1. Đánh giá tác (lụng gia tãng huyết áp động mạch và cãi thiện tinh ỉrạng

huyết động trèn làm sàng sau truyền thê tích nhỏ dung dịch NaCI 7,5% so với thế tích ỉứn dung dịch KaCI 0,9% tronạ; hỏi sức tuân hoàn các trường hựp sốc mát máu, ngay trước và trong khi phau thuật.

2. Đánh Ịjiá sự biến đổi một sỏ ion huyết tương sau khi truyền thê tích nhó dung dịch NaCI 7,5% .

3. Đánh giá sự biến đòi một sỏ yêu tỏ đỏng máu thường (lung sau khi truyền thê tích nhỏ của dung dịch NaCI 7,5% so với thí* tích lóìì clung (lịch NaCI 0,9%.

Mục lục
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục các ký hiệu và viết tát Danh mục các bàng Danh mục các biểu đồ
Mở đầu
Chương 1: Tổng quan tài liệu
1.1.Khía cạnh sinh lý bệnh về huyết động học của sỏc mat mau. chán thương
/././. Điều hoà áp lực động mạch
1.1.2. Liên quan giữa giám khối lượn” tuân hoàn và SÔI -ỉ
1.13. Liên quan qiữa hoạt dộng cùa tỉm và sue í’
1.1.4.Tuần hoàn vùng trong sốc
1.1.4.1.Sốc với tuần hoàn não
1.1.4.2 .TUÂN hoàn vành irons sốc
ỉ. 1.4.3. Tuần hoàn phổi trong sốc >
1.1.4.4. Tuần hoàn qua hộ thốnII lạns irons! MX N
1 • • c V.
1.1.4.5.Tuần hoàn qua thận trong sóc
1.1.5. Sốc và vi tuán hoàn 10
1.2. Các loại dung dịch truyền tĩnh mạch sứ dụng hôi phui* the tich
tuần hoàn 12
Ị .2.1. Cơ sớ sinh ìỷ dổi với sử dụng (ItiỉìỊỉ dịch rntyềti tình mạch  ] 2
• • i’ % * • • •
1.2.1.1. Tỉ lẹ nước giữa các khu vực iron ạ cơ thè 12
1.2.1.2. Trao đổi nước giữa các khu vực I ro liu cơ lhc I
Ị .2.2. Dược lý cùa mộỉ SỔ dune dich ỉntyền ĩĩnh mạch 14
1.2.2.1. Duim clich tinh thể 14
Km •
1.2.2.2. Dung dịch kco 16
1.2.2.3. Dạng kết hợp 21 
1.3. Hổi sức thế tích nhỏ và ứng dụng trong điều trị sốc mát máu ỏ thời gian đáu 21
ỉ .3.1. Điểm qua lịch sứ sử (lụn {Ị dunạ dịch muối ưu trương 21
1.3.2. Hiệu quá tác dụng của dung dịch muối lỉĩt trương trên huyết dộng  23
1.3.2.1. Gia tăng thể tích huyết tương 23
1.3.2.2. Tác dụng trên huyết động học.. …. 25
] .3.3. Tác dụng chống viêm của dung dịch NaCI lũi trương 28
ỉ .3.4. Ỹ ntỊliĩa của thành phần keo trong dung dịch muối ưu n ư. Oìi; . .. 2SJ
/ .3 5. ứng dụng ủ thời gian tiền bệnh viện ‘0
Ị .3.6. Dunq cỉịch muối lãi trươnẹ và chấn thương sọ não. ^1
1.3.7. Các chỉ định khác cua phương pháp hỏi sức thè tu h ‘ill’ > ‘ 1
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . ;-
2.1. Đói tượng nghiên cứu 5-
2.Ị .1. Đối tượìiạ
2.1.2.Địa (liềm nẹhiên cửu
2.1.3.Chọn bệnh
2.2.Phương tiện nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu ;-ỉ
2.3.1.Cỡ mẫu ước lượng cho n ghiên cứu
2.3.2. Các bước tiến hành ‘to
2.3.3. Các chi tiêu nẹhiên cửu .
2.4.Xử lý số liệu….
Chương 3: Kết quả nghiên cứu 4(1
3.1. Đặc điếm của niảu nghiên cứu  40
3.2. Kết quả thòng kê nguyên nhàn gây sốc 41
3.3. Các chí tiêu nghiên cứu huyết áp động mạch 42
3.3.1. Huyết áp dộn<’ mạch nhôm chứng 42
3.3.2. Huyết áp độnq mạch nhóm nqhièn cửu 46
3.4. Các chi tiêu về tần sò tim, HATMTYV, nước tiếu 52
3.4.1. Tần số tim. HATMTW, nước tiểu nhúm chứiìỊi 52
3.4.2. Tần sổ tim HATMTW, nước tiến nhúm nghiên cứu 54 
3.5. Chỉ tiêu nghiên cứu Hematocrit 57
3.6. Các chí tiêu nghiên cứu xét nghiệm sinh hoá và huyết học 59
3.6.1. Các ion, glucose, Itré và úp lực thẩm thẩn huyết tương 59
3.6.2. Sô lượng tiểu cầu tỷ lệ prothrombin, thời íỊÌan Quick 64
3.7. Số lượng dịch truyền của hai nhóm điều trị nghiên cứu và chứng…. 65
Chương 4. Bàn luận 66
4.1. Về ưu và nhưực diêm, giới hạn của phương pháp nghiên cứu 66
4.1.1. Về ưu điểm 66
4.1.2. Vê nhược điềm, hạn chế của phưưỉiỊỊ pháp nghiên cứu 67
4.2. Về các chỉ tiêu huyết động 69
4.2.1. Vé huyết áp độno mạch  69
4.2.2. Vé huyết áp tĩnh mạch trung ương (iỉATMT\Vi 79
4.2.3. Về tán số tim 80
4.2.4. Vé hai lưỢĩig nước tiểu S ‘
4.3. về các chi tiéu sinh hoá máu  X7
4.3.1. T hay đổi nóng độ các ị on máu  X 7
4.3.2. Thay đổi nồng độ urẽ và glucose huyết tương .91
4.4. Về chỉ tiêu của một số yếu tố đòng máu M2
4.5. Về vãn đề phối hợp dung dịch NaCI với dung dịch keo tổng hựp 96
4.6. Về các tác dụng khủng mong muốn cúa các loại dịch truyẻn 99
4.6.1. Các dun” dịch tinh thể 99
4.6.2. Các dunạ dịch keo íổnq hợp 104
4.7. Về vàn để hói sức truyền dịch trì hoàn thể tích thap va hỏi sức*
truvén (lịch nhanh thể tích lớn 105
Kết luận  I ỉ 3
Kiến nghị 114
Danh mục công trình của tác giá 115
Tài liệu tham kháo 116

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/