Nghiên cứu thay đổi chức năng thông khí phổi, dưới lớp tế bào T, B và kết quả điều trị hen có kết hợp khí công dưỡng sinh dân tộc

Nghiên cứu thay đổi chức năng thông khí phổi, dưới lớp tế bào T, B và kết quả điều trị hen có kết hợp khí công dưỡng sinh dân tộc.Hen phế quàn (HPQ, hcn) là một trong những bệnh phổ biến nhất trôn Ihố giới và nước la, ở mọi lứa tuổi. Tỉ lẹ HPQ có xu hướng gia lăng rõ lột, lảng 3 lần trong 4 thâp kỷ vừa qua. Tính đến năm 1999, số người mắc HPQ ờ nhiều nước ước tính 150 triệu người với độ lưu hành 5-6 % người lớn và 10 % trẻ dưới 15 tuổi. Tinh hình tử vong do HPQ ngày càng tãng, trung bình mỗi năm ở Anh, Pháp, Đức có 3000 trường hợp, ở Mỹ là 6000. Nhiều tác giả Viêt nam cho thông báo tỷ lẹ HPQ trôn 4% dAn số (hơn 3 triệu người bị HPQ) [51 .

MÃ TÀI LIỆU

LA.2002.00582

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Sự gia lăng lý lọ HPQ có nhiều nguyên nhân [2 |:

– Ô nhiỗm mỏi trường.

– Sử dụng tuỳ tiộn Ihuốc và hoá chấl.

– Nhịp sống căng thảng, có nhiổu stress.

– Khí hậu nóng và ẩm của các nước hôn bờ dại dương.

Căn cứ những tiến bộ to lớn của nhiều ngành khoa học, trong mười năm qua nhiổu hiổu biết vổ HPQ đã Ihay đổi lẠn gốc, kèm theo là nhiổu phương pháp mới điều trị HPQ .

Phương pháp giảm măn cảm đặc hiệu chỉ tiến hành 40% những người HPQ.

Cuối năm 1992, Quy ước quốc tế vồ chẩn đoán và ctiổu trị HPQ ờ Belhcsda (Mỹ) đã ban hành.

Ngoài các phương pháp điều Irị đặc hiÇu HPQ, còn có những phương pháp điều trị không đặc hiệu. Phương pháp điều trị không đặc hiệu HPQ nhằm mục đích cắt cơn hcn, làm thưa cơn, làm nhẹ cơn, phục hồi chức năng ihông khí hô hấp.

Việc sử dụng thuốc cũng có những hạn chế vì thuốc có thể có tác dụng phụ, HPQ làm người bệnh bi quan, lo lắng về cuộc sống, vổ sức khoe, lương lai.

Y học cổ Iruyổn (YHCT) đã lích luỹ một số kinh nghiôm chữa HPQ như dùng thuốc đỏng dược, châm cứu, khí công dưỡng sinh …

Khí công dưỡng sinh là phương pháp lự luyện lập dổ nâng cao the chất, giữ sức khoỏ, phòng chống bổnh và chừa bệnh” [9] có hiệu quả tốt.

Trong nhiều năm, những phương pháp của YHCT đà được sử dụng ờ các nước Cu ha, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhại Bản, Liôn Xô cũ, Viôl Nam và mộl số nước khác.

Nước ta có nhiều phương pháp khí công dưỡng sinh (KCDS). Phương pháp KCDS của khoa YHCT trường Đại học Y Hà Nội được áp dụng khá lộng rãi. Từ thực tế trẽn, một trong những phương hướng điều Irị HPQ là kê’t hợp y học hiỌn đại (YHHĐ) với YHCT clAn lộc. Đổ lài: “Nghiên cứu thay đổi chức năng thông khí phổi, dưới lớp tế hào T, B và kếl quả điều trị hen có kết hợp khí công dưỡng sinh dân tộc” với hai mục liôu sau:

1. Tìm hiểu những thay đồi thông khí phổi, một số dưới lớp các té bào Ty B trong điểu trị hen có kết hợp khí công dường sinh dán tộc.

2. Đánh giá kết quả điều trị hen có kết hợp khí công (lưỡng sinh dân tôc.

MỤC LỤC

Trang

Đặt vấn đề 1

Chương I: Tổng quan 3

1.1. Một số định nghĩa về hen phế quản 3

1.2. Điổti trị ỉicn phố quàn 4

1.3. Khí công dưỡng sinh Irong điều trị hcn phế quản 6

1.4. Chức nãng thông khí phổi trong hen phế quản 16

1.5. Đáp ứng miền (lịch trong hcn phố quản 25

Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 30

2.1. Đối tưựng nghtón cứu 30

2.2. Thời gian nghiên cứu 32

2.3 . Phương pháp nghiên cứu 32

2.4. Cách tiến hành các kỹ thuật xét nghiệm đã sử dụng trong

nghiên cứu 4J

2.5. Các chỉ SỐ cẩn đánh giá trong nghiôn cứu 47

2.6. Phương pháp xử lý số Iiộu 49

Chương III: Kết quả nghiên cứu 51

3.1. NhíỊn xcl vổ đối tượng nghiCn cứu 51

3.2. Chức năng thông khí phổi và số lượng quẩn Ihể các tế bào lymphỏ B ,T và dưới nhóm T ở hai nhỏm bộnh nhAn nghiôn cứu 55

3.3. Kết quả một số thay đổi chức năng thông khí phổi, số lượng quíìn thổ các tế bào lymphỏ B, T, dưới nhỏm T Irong điều trị hcn phế quàn có kết hợp khí công dưỡng sinh dân tộc 62

3.4 Mộl số lliay dổi vổ dấu lìiỌu lam sàng và kết quả diổu Irị hen có kết hợp khí công dưỡng sinh dân tộc 75

Chương IV : Bàn luận 96

4.1. Bàn luận vổ mộl số ihay đổi chức năng ihông khí phổi

trong điểu trị hcn có kết hợp khí công dưỡng sinh dân tộc 96

4.2. Thay đổi về một số thông số miễn dịch Irong điều trị hcn

có kết hợp phương pháp khí cỏng dưỡng sinh dAn lộc 104

4.3. Bàn luân về thay đổi mội số dấu hiệu lAm sàng và kốt quả

điều ừị hcn có kết hợp khí công dưỡng sinh cIAn lộc 113

Kết luận 117

Kiến nghị I 19

Nliĩrng (lóng ụ,ó\) mói và ý nghĩa thực fien của luận án ỉ20

Những công trình đã còng bố liên quan đến luận án 121

Tài liệu tliam kliảo 122

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/