Nhu cầu đào tạo của cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện, xã của tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Nhu cầu đào tạo của cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện, xã của tỉnh Đồng Tháp năm 2016.Nhu cầu đào tạo của cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) hiện nay chưạ đươc đánh giá đối với tuyến huyện va xã'. Nghiên cửu này nhằm mô tà việc thực hiện các kỹ năng cần thiết và xác đinh nhu cầu đàò tạo của cán bộ TTGDSK tuyến huyện, xã củạ tinh Đồng Tháp. Nghiên cứu áp dụng thiet ke mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp đinh lượng, qua phát vấn toàn bộ 157 cắn bộ TTGDSK, và định tinh, qua 5 cuộc phỏng vấn sâu. kết quà nghiên cứu cho thấy, trong số 24 kỹ năng cần thiết, dựa trên chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu cua cán bộ TTGDSK, có 13 kỹ năng đối tượng nghiên cứu thường xuyên thực hiệĩi (trên 50%), trong đó có 3 kỹ năng có ty lệ tự tin trền 50%. Dựa trên phân tích mửc độ thực hiện và mức độ tự tili, có 10 kỹ năng cần Ưu tiên đào tạo thuộc các nhóm: lập kể hoạch, triển khai kế hoạch, kỹ nắng về Viết bài TTGDSK, huy động sự tham gia của cộnq đồng, tư vấn sức khỏe. Nghiên cứu cũng chỉ rõ cần to chức 1-2 lớp/năm vào qui I hoặc II, thời gian từ 1-3 ngày/lớp, tô chức tại Trung tâm Y tế huyện và nên mời chuyên gia trong lĩnh vực Y tế công cộng giảng dạy. Các đơn vị cần tham khảo kết qua nghiền cứu nấy để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00220

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) trong những năm qua đã góp phần quan trọng và tích cực vào kết quả của các chương trình, hoạt động y tế nói riêng và vào thành cong cùá chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung. Để thực hiện tốt hơn nữa cần có cái nhìn đúng, đầy đủ hơn về công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ TTGDSK. Đê' công tác đào tạo, tập hưấn tốt thì việc xác định và phân tích nhu cau đàotạo (NCĐT) là bước phải tiến hanh trước tiên để có chương trình đào tạo hiệu quả. Xác định NCĐT nhằm phát hiện chính xác những vấn đề ưu tiên đào tạo.
Tỉnh Đồng Tháp có 180 cán bộ TTGDSK đang làm việc ở các tuyến huyện, xã. Hàng năm, việc tổ chức các lớp tập húẳn đều do Trung tâm TĨGDSK tỉnh chù trì [6]. Tuy nhiên việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm chưa dựa trên các bằng 'chứng cụ thể, chính xác. Nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo theo tinh thần lấy người học làm trung tâm, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này làm cỡ sở cho việc xây dựng và thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ TTGDSK tuyến huyện xa được hiệu quả hơn.
Bằng cằch sử dụng phương pháp phân tích nhằm tìm ra "khoảng cách" giữa hiện trạng việc thực hiện công việc và sự tự tin trong thực hiện công viẹc hoặc yểu cầu trong tương lai để xác định nhu cầu đào tạo (NCĐT). Đê’ xác định được "khoảng cách" đó cần thông qua các bước như sau: Xác định nhu cầu, xây dựng thiết kế phân tích nhu cầu, thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo và chia sẽ kết qua, xây dựng kế hoạch hành động [1].

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/