Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo liên tục về xử trí một số bệnh không lây nhiễm cho cán bộ y tế tuyến cơ sở tại Việt Nam

Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo liên tục về xử trí một số bệnh không lây nhiễm cho cán bộ y tế tuyến cơ sở tại Việt Nam.Nghiên cứu tổng quan hệ thống nhằm xây dựng phương pháp xác định nhu cấu đào tạo liên tục vế xử trí bệnh không lây nhiễm cho cán bộ y tế tuyền cơ sở tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, hai phương pháp phổ biến được sử dụng để xác định nhu cầu đào tạo liên tục cho cắn bộ'y tế nói chúng là dựa trên mồ hình bệnh tật và hừớng dận đánh giá nhu cầu đào tạo Hennessy-Hicks cùa Tổ chức Y tế thế giới. Từ đó, đề xuất phương pháp xác định nhu cầu đào tạo liên tục về xử trí^mọt số bệnh không lây nhiễm cần xác định những yêu cầu của xã hội và yeu cầu công việc của cán bộ y tế và xác định nẵng hiện có của của cán bộ y tế cơ sở (kiến thức, thái độ va thực hành) về xử trí một sô’ bệnh không lây nhiễm để đưa ra nhu cấu đào tạo liên tục đảm bảo tính khả thi và hiệu quả tại Việt Nam. 

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00215

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Xac định nhu cầu đào tạo liên tục (NCĐTL-T) rất cần thiết làm cơ sở để xây dựng một chương trình đào tạo hiệu quả, mang tính ứng dụng cao. Với ngành y nói chung, các bệnh không lây nhiễm (KLN) trong đó co đái tháo đường (ĐTĐ) và tăng huyet áp (THA) nói riêng, có được nguồtí nhân lực đông đao ve số lượng, vững chắc về chuyên môn luôn là vấn đề trọng tâm để đáp ứng trước diễn biến bệnh ngày càng tăng lên phức tạp. Theo tổ chức Y tế thế giới, hiện nay trên thế giới, tỷ lệ THA chiếm 8 – 18% dân số, ỉà một trong 10 yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ganh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu, chiếm 13% tỷ lệ tử vong ở Việt Nam [3]. Đối với bệnh ĐTĐ, ty lẹ hiện mac trên toàn cầu vào năm 2Ỏ15 ước tính là 415 triệu người trưởng^ thành [7]. ợ Việt Nam, tỳ lệ mắc ĐTĐ lứa tuổi 30- 69 tuổi trên cả nước là 2,7% vào năm 2002, tăng gấp đôi lên 5,4% năm 2012 [5]. Đê’ có cơ sở lý luận khi xây dựng chương trình đào tạo liên tục về quản lý một số bệnh KLN cho CBYT xã, tổng quan các tài liệu liên quan nhằm xây dựng phương pháp xác định nhu cầu đào tạo liên tực về xử trí một số bệnh không lây nhiêm cho cán bộ y tế cơ sở.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/