Tagged: tuyến giáp

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh,thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh,thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính

Luận án Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh,thể tích tuyến giáp người bình thường và bệnh nhân basedow bằng siêu âm, xạ hình, cắt lớp vi tính.Tuyến giáp là một tuyến nôi tiết có...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/