Thực trạng thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chuyên ngành nội và hồi sức cấp cứu nhi tại các bệnh viện huyện tỉnh Bắc Giang

Thực trạng thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chuyên ngành nội và hồi sức cấp cứu nhi tại các bệnh viện huyện tỉnh Bắc Giang.Nghiên cứu tiến hành từ tháng 11/2016 – 7/2017 tại 08 bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện tỉnh Bắc Giang, nhằm tìm hiểu về thực trạng thực'hiện các kỹ thuậtĐD chuyên ngành Ngoại vằ San và nhu cầu đào tạo liên tục đế’ cập nhật cac kỹ thuật này của đội ngũ
ĐD lâm sàng các bệnh viện huyện năm 2016. Nghiên cứu sử dụng thiết kề cắt ngang niô tả, thu thập sỗ' liệu định lượng. Số liệu định íượng thu thập bằng phiếu phát vấn tự điền với 60 ĐD các khoa lấm sàng, được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lí bằng phan mềm SPSS 20.0. Kết qua cho thấy Tỉ lệ điều dưỡng làm việc tại khoa Ngoại, sản và Ngoại sản của các bệnh viện huyện được đao tạo liên tục về các kỹ thuật ngoại khoa còn thấp, phần lớn dưới 20% trong năm 2016. Trong số 11 kỹ thuật ngoại và sản đặc thù hay được thực hiện tại tuyến huyện/có 6 kỹ thuật có ti lẹ điều dưỡng thường xuyên thực hiện trên 70%. về nhú cầu đào tạo, ngoai trư kỹ thuật thay băng hậu môn nhân tạo, hau hết nhu cầu đấo tạo liên tục các kỹ thuật khác đều dưới 45%.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00218

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/