Một số kết quả đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại BV Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016

Một số kết quả đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại BV Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016.Mục đích: Nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tại các cơ sở y tế tuyến dưới, đưa dịch vụ có chất lứợng đến gần với người dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức đao tạo (ĐT), chuyển giao ký thúật (CGKT) cho cán bộ y tề của cấc bệnh viện tuyên dưới theo. Bai báo nhằm mục đánh giá kết qua, thuận lợi – khó khăn, đề xuất – kiến nghị trong việc thực hiện quy trình ĐT, CGKT. Đôĩ tường và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 30 cán bộ và lãnh đạo của đơn vị tiếp nhận kỹ thuật dựa trên bộ công cụ. Kết quả: Trong số kỹ thuật chuyển giao, có 33% là kỹ thuật chưa dược triển khai tại đơn vị. 83% đối tượng nghiên cứu đánh giá quá trình chuyên giao pha 2 là quan trọng và phù hợp với thực tế, 95% đề xuất tăng thêm thời gian chuyên giao pha 2. 100% kỹ thuật tiếp nhận được triển khai thường xuyên và có hiệu quả cao. Đã có 17% các bệnh viện thành lập đơn nguyên mới để thực hiện kỹ thuật được tiếp nhận. Ket luận: Quy trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đang được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ià phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tiếp nhận kỵ thuật. Mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chat lượng khám chữa bệnh giúp cho ngứời dân được thụ hứởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00217

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/