Thực trạng triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn ở thành phố Hà Nội, năm 2016

Thực trạng triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn ở thành phố Hà Nội, năm 2016
Current status of implementation of NCD control and prevention activities in commune health station in Hanoi, 2016
Tác giả: Bùi Thị Minh Thái, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả năng lực và thực trạng triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại Hà Nội năm 2016. Nghiên cứu được thực hiện trên 584 trạm y tế (TYT) của Hà Nội, thu thập thông tin qua bộ câu hỏi tự điền, phỏng vấn và quan sát trực tiếp. Kết quả cho thấy, thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế ở Hà Nội còn hạn chế. Mỗi trạm y tế đã có trung bình có 4/7 cán bộ y tế tham gia phòng bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, có tới 71,6% trạm y tế chỉ có <50% và dưới 5% trạm y tế có >70% thuốc thiết yếu cho xử trí bệnh không lây nhiễm. Phần lớn các trạm y tế chỉ có 50-<70% trang thiết bị thiết yếu cho bệnh không lây nhiễm. Có đến 57,3% trạm y tế chỉ thực hiện được <25% kỹ thuật trong phòng chống bệnh không lây nhiễm, trong đó, tỷ lệ trạm y tế vùng 1 thực hiện được dưới 25% các kỹ thuật là 61,2% cao hơn vùng 2 và 3. Nhìn chung, các trạm y tế đều đã triển khai các nội dung trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, thực trạng triển khai chỉ đạt ở mức dưới trung bình 40,6/100 điểm và có xu hướng giảm dần từ vùng 1 đến vùng 3, khu vực nội thành cao hơn ngoại thành.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *