Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sỏi đường mật có siêu âm chẩn đoán và nội soi trong mổ ở bệnh viện Kiên Giang

Luận án Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sỏi đường mật có siêu âm chẩn đoán và nội soi trong mổ ở bệnh viện Kiên Giang.

Luận án tiến sỹ : Phạm Văn Đởm

Chuyên ngành: Phẫu thuật đại cương;  năm bảo vệ 2001

Hướng dẫn khoa học : GS.TS Đỗ Kim Sơn

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00559

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

sỏi đường mật ớ Việt Nam mang đặc thù của bệnh lý sỏi mậi miền nhiệt đới.liên quan với bệnh lý giun dũa [ 168]. Vi vậy sỏi trong gan chiếm mội tỷ lệ cao (30 – 32%). Phân bố sỏi ở các ống hạ phân Ihùy, phân thùy. ống gan và Ống mật chủ. Sót sỏi Hong gan sau phẫu thuật là mội yếu tố dản đến lái phát sỏi ở ống mậi chủ [15. 56] và là một irong nhiều nguyên nhân gây nên các biến chứng nguy hiểm nhơ phù tụy cấp do sỏi, thím mật phúc mạc. viỏm phúc mạc mật. sốc nhiỏm trùng dường mật, áp xc dường mật. chảy máu (lường mật… Các biến chứng này (la phần bất buộc phải liến hành phâu thuật cấp cửu mà trong mổ ciíp cứu. Ilic trạng bệnh nhân nặng, chưa dược diéu trị chuẩn bị. khòng đủ dữ liệu khách quail de chính giá tổn thương mà hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của pliảu tlìuẠt vieil Hong khi trình độ của các phiu ihuậl viôn irong các lua nực lại r;\ì khác nhau. Những lý do Irôn dã dẫn dến mộl hi)u quà là tỷ lỏ sỏi sót thường cao [8, 16, 251.

Moi quan tâm loại nù khả nũng SÓI sỏi hay nói mội cách dúng lum IÌI hạn chế sót sỏi dược các phiíu tluiật vieil quan lâm từ rät lAu. Năm 1930, Mirizi dà chủ trương và Iliực hiện chụp dường mật trong I11Ô IÌI một tiến lx> dáng kẻ trong diêu trị phảu lliuẠl ílưìmg mật, có giá Irị chẩn đoán, kiểm tra sỏi lổn dư sau khi lấy sỏi.

Caroli. Mallei – Guy nong thập kỷ 30 là những nhà lìghiCn cứu diiu lien của Pháp, phát trien phương pháp chụp ílường mật trong mổ kcì hợp với do áp lực dường mạt dế kiêm tra kõt lỊUii phẫu thuật ngay sau mổ.

Từ thập kỷ 70. sự xuất hiện của siêu âm, nội soi ống mém chì dưa nén y học hiện dại lèn những biíức lie’ll mới irong chán đoán và điều trị.

Siêu Âm và nội soi Hong INO dã dưa phiu thuật gan – đường mậl nói chung và phẫu thuậl iluờng mật nói riêng đến một bước ngoặi quan Irọng: chiến thuật mổ Illicit hợp, ihao lác kỹ IhuẠt dưới hướng cỉần của siôu âm và nội soi chuẩn xác, có dộ tin cậy cao, giám đáng kổ lỷ lộ sót sỏi.

Từ dầu năm 1996 lại khoa ngoại bỌnlì viộn Đa khoa Kiên Giang dà dược trang bị máy sicu âm và nội soi ống mềm dể áp dụng cho phẫu thuật dường mật. Vói hy vọng hạn chế tôi (la sót sỏi sau mỏ.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu:

1. Nghiên Cứu sử dụng siêu âm và nội soi dường mật trong mổ de xác dịnh vị trí sôi irong gan, hướng dẫn các kỹ thuật lấy sỏi, hạn che SỏI sỏi trong dieu li ị sói nong gan.

2. Đánh giá kcì quà sail mổ gần và xa vé các mặt lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ánh khi áp dụng các kỹ thuật Iren trong phẫu thuật dieu li ị sỏi mật ở bệnh viện Kiên Giang.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/