Nghiên cứu sự phát triển của thai nhi bình thường trong tử cung thông qua một số số đo siêu âm

Luận án Nghiên cứu sự phát triển của thai nhi bình thường trong tử cung thông qua một số số đo siêu âm.Nghiên cứu sự phát triển của thai trong tử cung không chỉ là nguyện vọng của những người làm công tác sản khoa mà còn là sự mong muốn của các bà mẹ mang thai, hàng ngày luôn suy nghĩ lo lắng không hiểu thai trong bụng mình phát triển như thế nào, bình thường hay không bình thường trước mỗi lẩn đi khám thai định kỳ.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00688

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Khi chưa có siêu âm người ta theo dõi sự phát triển của thai chủ yếu bằng các dấu hiệu ỉâm sàng như : hàng tháng cân trọng lượng của người mẹ, do bề cao tử cung, đo vòng bụng … nhưng độ sai lệch rất lớn.

Từ khi siêu âm được áp dụng vào lĩnh vực sán phụ khoa, nó đã dóng một vai trò rất quan trọng đôi khi có tính chất quyết định trong việc chẩn đoán và xử trí.

Sử dụng siêu âm đo các kích thước thai dể xác định sự phát triển của thai có tướng ứng với tuổi thai, nhằm mục đích phát hiện sớm những thai kcm phát triển hoặc phát triển quá mức, dể từ đó đưa ra các phương pháp điều trị kịp thời và thích hợp.

Rất nhiều phưưng phấp đo kích thước của thai để tính tuổi thai, mỏi phương pháp có giá trị về độ chính xác ở từng thời kỳ thai nghén như :

Đo kích thước túi ối có giá trị trong giai đoạn sớm của thời kỳ thai nghen từ tuần thứ 5 [6], [13], [31], [61]

Đo chiều dài đầu- mông có giá trị từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 14 16],[8],[13],[201,[61]

Đo đường kính lưỡng đinh có giá trị từ tuần thứ 16 trở di [51,[6J,18],[20],[24],[61],[66],[82],[93]

Các phương pháp này nhằm mục đích tính tuổi thai ư nhừnc người kinh nguyệt không đều hoặc không nhớ ngày kinh. Nhưng để xác định sự phát triển của thai thì đo một lẩn không thể dánh giá được, mà phải theo dõi ít nhất 3 lần mỗi lần cách nhau một tuần.

Chúng tôi nghiôn cứu sự phát triển của thai từ tuần thứ 28 đến tuần thứ 41 ở những sản phụ hình thường bằng các số đo thai qua siêu ủm, nhằm mục đích chỉ cần đo một lán (không phải đo 3 lần như các phương pháp khác) đủ dể đánh giá sự phát triển của thai, phát hiộn được thai phát triển không bình thường như thai suy dinh dường hoặc thai phát triển quá mức (do một lý do nào đó của người mẹ mới phát sinh) dể có thể kịp thời xử trí hy vọng thai trở thành bình thường. Cho đến nay ở nước ta chưa có một nghiên cứu nào urơng tự.

Mục tiêu nghiên cứu :

Mục tiêu tổng quát : Nghiên cứu sự phát triển của thai nhi từ tuần thứ 28 đến tuần thứ 41 dựa vào mộl số số đo qua siêu âm.

Mục tiêu cụ thể :

1. Thành lập biểu đổ phát triển của thai thông qua các sô’ do của đầu thai (Đường kính lưỡng đinh, chu vi đẩu, diện tích mật cắt đẩu) và số đo bụng thai (Đường kính irung bình bụng, chu vi bụng, diện tích mặl cắt bụng)

2. Thành lập biổu đổ tirơiìg quan giữa sự phát triển của đẩu và bụng thai từ tuần thứ 28 dốn tuần thứ 41, và dùng nó làm chuẩn dối chiếu mỏi lần đo siêu âm để phát hiộn thai phát triổn hình thường và bải thường.

MUC LUC
Nội dung
Đặt vấn đề Tổng quan y văn Đại cương siêu âm Định nghĩa tổng quát Sơ lược lich sử siêu âm Bàn chất siêu âm
Các phương pháp siêu âm dược sử dụng trong chấn đoán
Tác dụng sinh học và sự an toàn của siêu ám chẩn đoán Áp dụng siêu âm để đánh giá sự phát triển cua thai trong tử cung
Xác định sự sống của thai Đánh giá tuổi thai
Siêu âm ước tính cân nạng của thai trong tử cung Thăm dò sự phát triển cúa thai
Những biến đoi hình dáng bén ngoài, kích thước và trọng lưựng thai trong thời kỳ thai
Những biến đổi hình dáng bên ngoài
Những biến đổi kích thước và trọng lưựrig thai
Phát triển bát thường trong thời kỳ thai
Một số CƯ quan có thể xuất hiên bâì thường về hình thái
Thai chậm phát triển
Thai phát triển quá mức
Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thai Đánh giá sự phát triển của thai
Hai phương pháp dùng để đánh giá sự phát triển của thai
Phương pháp đo chiéu cao tử cung và vòng bụng băng thước dây
Phương pháp siêu âm
Đánh giá phát triển bát thưừng của thai
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Địa điểm và thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Cỡ mẫu nghiên cứu
Quy trình chọn đối tượng và thu thập số liệu
Phưưng tiện nghicn cứu
Các plurơng pháp đo
Đánh giá sơ sinh ngay sau đỏ
Phương pháp sử lý số liệu
Kiểm định kết quả
Vấn đề y đức trong nghicn cứu
Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm đối tượng nghicn cứu
Kết quả về các số đo của thai
Các số đo đẩu thai
Đưừng kính lưỡng đinh
Chu vi đầu
Diện tích đầu
Các số đo bụng thai 
2.2.1 Đường kính trung bình bụng 66
2.2.2 Chu vi bụng 70
2.2.3 Diện tích bụng 75
2.2.4 Tỉ lộ ĐKLĐ/ĐKTBB 80
2.2.5 Tỉ lệ CVĐ/ CVB 85
2.2.6 Ti lệ DTĐ/ DTB 90
3 Kiểm định phép do 96
3.1 Kiểm định tính thực thi của phép đo 96
3.2 Kiểm định độ tin cậy của phương pháp sử dụng các tỉ lộ 99
Đầu/ Bụng thai
Chương 5 Bàn luận 102
1 Bàn luận vẻ phương pháp và đối tượng nghiên cứu 103
2 Bàn luận về kết quả các số đo của thai 107
2.1 Bàn luận về ĐKLĐ 108
2.2 Bàn luận về chu vi đầu 111
2.3 Bàn luận vé diện tích đầu I 14
2.4 Bàn luận về ĐKTBB 116
2.5 Bàn luận về chu vi bụng 121
2.6 Bàn luận về diện tích bụng 125
2.7 Bàn luận về tỉ lệ ĐKLỒ/ĐKTBB 127
2.8 Bàn luận về tỉ lệ CVĐ/ CVB 130
2.9 Bàn luân về ti lệ DTĐ/ DTB 132
3 Bàn luận về kiểm định phép đo 134
3.1 Giá trị thực thi của phương pháp do 134
3.2 Đánh giá độ tin cậy của phương pháp sử dụng các tỉ lộ 136 Đầu/ Bụng
Chương 6 Kết luận 139

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/