Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị chức năng phục hồi và thẩm mỹ

Luận án Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị chức năng phục hồi và thẩm mỹ.

Răng miệng đảm nhận các chức nàng liêu hỏa, phái Am và liìnli thái học cá nhân, !hổ hiộn nét thẩm mỹ, tâm lý, (ình cảm, cá tính của lừng người.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2002.00608

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mất răng là một biến cố quan Irọng, gây biến đổi lại chỗ và toàn thôn, dtặc bici mất rãng toàn bộ gAy biến đổi Iríini Irọug vé giíìi pliỉỉti, íAm lý và rối loạn chức năng tiêu hóa, phái Am và thẩm mỹ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, quan hệ giao liếp và công lác cùa người bệnh. Vì vậy, c. Taddéi xem mất lãng loàn bộ như mội thương tạt vể các phương diện thè chốt, tinh thẩn và xã hội [ I 82).

Gần đây, nhiều công trình nghiên cứu (rên thế giới cho thấy tuổi thọ ngày càng được nâng cao, số lượng người cao tuổi gia tăng, (đặt ra những thách thức mới cho ngành y tế và Iigành răng hàm mật. Trong đó, nhu cầu làm răng già cao, đặc biệt cho người mất rang toàn bộ (Kniidelmnn [35], Slavkin 154], Cheng và cs [85]).

Tại Việt Nam, nhờ chiến lược y lế quốc gia “đẩy inạnh và tăng cường hoạt động phục hổi chức nflng, phòng ngừa các di chứng bệnh tậf nhằm Iiftng cao thể lực, nâng cao IIIổi thọ” [7|, ị 12], lý lệ người cao tuổi ngày càng cao. Vấn dề chăm sóc sức khoẻ cho người già, Irong ctớ có sức kliỏc ràng miệng ngày càng quan Irọng. Đậc biệt, nhu cáu làm lihm già loàn bộ ờ lurức la SC có xu hướng láng 10*11 trong những năm sắp lới (Nonclcrcq và cs) [47]. Theo điều tra quốc gia cùa Võ Thế Quang (1990) và cùa Tnin van Trường, Lam Ngọc Ân (1999-2000) cho tliA’y tỷ lộ mất răng cao. Nguyên lìhAn mất rang chu yếu do síhi răng và bệnh nha chu [51), [63] và đa số bệnh iilìAn không được điều Irị đúng về Ihời gian và kỹ thiiẠl nôn bộnh cànlì lAm sàng Iiãng Iiề. Nhu cầu sừa chữa và làm hàm già toàn bộ nhiều.

Nlìờ các tiến bộ vé khoa học kỹ thuật, đặc biệt các liến bộ vé nghiên cứu sàn xuất VỘI liệu, hóa chất, dụng cụ, trnng lliiếl bị nha klion hiện dại và các nghiên cứu ứng dụng; các kỹ thuật mới, ngành phục hình đã đạl được nliiéu lliành lựu quan trọng; lìhất là trong lĩnh vực phục hình cám ghép (implnnl) dã mang lại sự tiện lợi và Ihoải mái cho bệnh Iihỉtn trong lúc sử (lụng hàm ràng già (Nguyễn CÀn 110Ị, Cibirca và cs [87]). Nhiéu thhnli quà Iighien cứu mới dà được áp dụng rông rãi ờ các nước trê» thế giới (Backer và cs [3], Henry |25|. Klokkvold và cs Ị40ị, Davidoff [90], Davis |9I], Ciutinc và cs 1106), Mericske Steril và cs ị 130]). Tuy nhiên, việc chọn lựa giữa hàm già tháo lắp liên Iiliựa truyểii thống vn implant còn phụ thuộc nhiều vấn đề; mộl mật vì các tổn tại nhất định cùn iniplanỉ IIỈ1Ư tốn Ihời gian, chi phí cao, clìíp nliẠit một số nguy cơ và lý lệ Iliốt bại nhốt dị 111) (Henry [25], Zavras và cs [69), Gecrlman và cs 1104]). Mặi khác, hàm già loàn bộ Iháo lắp là phương pháp truyền thống và kinh tế (MacEntee và CS)(I24J, được chì định cho phán lớn các trường hợp mất răng toàn bộ (Berteretche và cs) [5J, phục hổi !ôì chức năng và thẩm mỹ cho người bệnlì với điều kiện quy Irìtili phục hì III) được chuẩn

hoá (Sarka) 1140).

Phục hổi lốt chức nâng và thẩm mỹ cho người m;Yt nlng là công việc khó khăn, phức lạp, đòi hỏi:

– Nghiên cứu đáy dù và chính xác dộc điểm lâm sàng, pliAn nhóm và lập kế hoạch diổu trị thích hợp cho lừng bệnh nliAii .

– Phò hợp khn nâng phục hình cùa cơ SỪ bao gổm trình (lộ clìuyén IÌÌỔII kỹ thuật, sự phối hợp giữa các bác sĩ diều (rị (rên miệng và kỹ tluiật VÌÔII ờ Inbô, các trang Ihiết bị, hóa chốt, VỘI liỌu thích ứng.

– Phil hợp với (ình trạng sức khỏe, sự hợp tác diéu (rị và clicu kiộn lài chính cùa người bệnh. Trong đó. dién kiện (hi chính dóng vai trò quan trọng. Nlìiểu điểu fra frOii lliế giới cho lh:Yy plì.in lớn người pin inA’l răng loàn bỏ kliỏng <!iì lài chính  

cho nhu cáu phục hình (Borrmnn và cs (78), Calovic và cs Ị84Ị. Diclil và cs |93|, Galan và cs [102], Kulliy và es [ ! 18], Mnrcus và es [ 125]).

Vì dịch vụ y tố phài “phù hợp nhu cầu lừng vống và khá Iiflng kinh lế xà hội” (12] I1ÔI1 hàm gi.ì llido lắp váln là phương liên phổ biốn vh khn thi cho pliÂii lớn người mất rSng lại nước la.

Tuy nhiCn, Iroiig quy Irìnli làm hàm già lohn bộ hiện Iiay chù yếu còn (lụn vào kinh nghiệm, chưa phAn lích kỹ lưỡng đạc điểm lăm sàng của lừng bệnh nlìAii, chưa áp dụng các kỹ thuâl chuẩn; viôc SỪ dụng càng cắn ví II CÒII khá phổ biến tại nước ta nôn chất lượng hàm già chưa cao.

Do dó, việc Iigliiôn cứu dặc điếm lâm sàng và lùng bước chuẩn hoá quy flình kỹ ihuật dể ííp dụng một cricli hiệu quà liàni Iihựn llìíío láp điéu liị phục hổi chức năng và ihíỉm mỹ cho bệnh nliAii inft’l răng loàn bộ là một iihiỌm vụ c;1n thiết, phù hợp với chù trương “chuíỉn liori các phương tiộn và kỹ thuột (hường qui” cùa ngành y tế nước ta 112).

Với điểu kiện trang thiết bị hiện lại cùa CƯ sờ và khả nñng, kinh Iighiệm giới hạn, chúng lôi xin khu trú dổ tài Irong các mục liẽu cụ thò sau dAy:

1. Phân tích các (ỈẠc điểm hm sồng, phAn nhóm dô lộp ké hoạch diòu Irị phù hợp cho bỌnlì iihAn mấl ráng lohn bộ hai lìàm lại Khoa Rñng Hàm MẠI. Bệnl» viện Trung Ương Huế lừ tháng 7/1990 đến tháng 1/1997.

2. Đánh giá phương pháp Willis Irong việc ước lượng độ cao klìớp cắn hung tâm (kích thước dọc cắi» khít).

3. Nhộn xét sơ bộ vé hiệu quà sử dụng bộ càng nhai và cung mặt Quick Master vào quy trình làm hàm già tháo lắp loàn bộ.

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa Lời cnm clonn Mục lục
Danh mục các ký hiÇu, các chữ viết tắi
ĐẢT VÂN ĐỂ I
Chưons 1: TỔNg QUAN 4
I. I. Sự lắp dính lốt cùa hàm già loàn bộ 4
1.2. Hàm già toàn bỏ phục hổi chức irâng bộ máy nhai 16
1.3. Phục hổi thẩm mỹ 24
1.4. vể diêu trị tiền phục hình 28
1.5. Nhu càu và phương pháp Ihm hò in già loàn bô 3 ỉ
Chương 2: Đối TƯỢNG VẢ PHƯƠNG PHÁP N(ỈIIIÊN cứu 36
2.1. Đối tượng 36
2.2. Phương pháp nglìiôn cứu 36
2.2. í. Vẻ mặt lAm sàng 36
2.2.2. Kỹ thuật Ihm hàm già 37
2.2.3. Kiểm Ira chất lượng hàm già 49
2. í .4. Plìương pháp ctónli giá kếi Cịiià 53
2.1.5. Phương pháp xir lí sô’ liệu 54
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứt) 56
3.1. Đặc điểm bệnh Iihân mất răng lohn bộ hai hàm 56
3.2. Kết quả khám lăm sàng 62
3.3. Tìnlì trạng mất răng và phân nlióm điểu (rị 74
3.4. Đánh giá phương pháp Willis 76
3.5. Đánh giá sơ bộ hiệu quả sử dụng bộ càng nliai cung mật Quick Master trong qui trình làm hàm già Iháo lắp loàn bộ Irổn 20 trường hợp. 77
Chương 4: BẢN LUẬN 89
4.1. vể đặc điểm lâm sằng 89
4.2. Vẻ qui trình kỹ thuật làm hàm già loàn bộ thílo láp 99
4.3. vể đánh giá chất lượng hàm già tonn bộ tháo lắp nền nhựa có sử
dụng càng nhai 112
KẾT LUẬN 116
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÙA TÁC GIẢ 118
TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
PHỤ LỤC 136

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/