Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam.Con người là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, quyết định sự phát triên cua đất nước, trong đó sức khóe là vốn quý nhất cua con người và cũa toàn xà hội. Vì vậy đâu tư cho sức khóe chính là đàu tư cho sự phát triển kinh tế – xà hội cùa đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người là trách nhiệm cũa toàn xã hội.
Trong công tác chăm sóc và bao vệ sức khòe nhân dân, nguồn lực y tế là nguôn lực quan trọng nhất quyết định phạm vi và chat lượng y tế. Do dó đòi hoi phải có đội ngù cán bộ đáp ứng đu ca về số lượng, năng lực, trình độ về chuyên môn và ký năng làm việc cùng như quân lý, da dạng về các chuyên khoa, chuyên ngành. Vì vậy phát triển nguồn nhân lực (NNL) cho ngành y tế là vấn dề bức xúc, cấp thiết, dòi hói sự quan tâm hồ trợ cùa các cấp và các ngành trongtinh.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2023.00304

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Trong nhưng năm qua ngành y tế tĩnh Quãng Nam dà không ngừng phát triển, thu được những thành tựu to lớn trong công tác y tế dự phòng, khám chừa bệnh và chăm sóc sức khóe ban dầu và dà nhận thức dược tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển cùa ngành nên luôn tìm cáchđể phát triển nguồn nhàn lực và dã đạt dược nhừng thành công nhất dinh: Đội ngũ y tế được tăng cường; trình độ chuyên môn cùa nguồn nhân lực ngày càng dược nâng cao; chính sách thu hút, đài ngộ nhàn lực bước đẩu đã dược quantâm,…
Tuy nhiên, với sức ép gia tăng dân số, sự thay đổi mò hình bệnh tật theo chiều hường ngày càng phức tạp, khó lường, sự tiến bộ không ngừng cùa khoa học công nghệ,.. .ngành y tế tinh Quang Nam đang đổi mặt với nhiều thách thức, mà một thách thức lớn đó là sự thiểu hụt, sự mất cân đối cua nguồn nhân lực y tế. Phân bố nhân lực cùng không đồng đều giừa các địa phưomg. 
Công tác đào tạo và chính sách sử dụng cán bộ y tế chưa hợp lý; chưa có chính sách hiệu quá trong việc thu hút sinh viên mới ra trường về công tác; chưa có chế độ đài ngộ xứng đáng cho cán bộ y tế về công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó nhu câu nhân lực y tế đang ngày càng tăng do dàn số tăng nhanh, kinh te xã hội phát triên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung, khám chừa bệnh nói riêng cùa người dân đang ngày càng tăng cao.
Trước thực trạng như vậy, việc nghiên cứu tìm ra các giãi pháp khả thi đê phát triên nguồn nhân lực ngành y tế cua tình Quáng Nam nhãm đáp ứng dày đù về chất lượng, cơ cấu và phân bô hợp lý, góp phần nâng cao chât lượng y tế, phát ưiển sự nghiệp chăm sóc sức khoe nhân dân trong nhừng năm dên luôn là vấn đề hết sức câp bách và cần thiết.
Với nhừng lý do trên, tôi chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam"làm luận văn thạc sì cũa mình.

MỜ ĐÀU    1
1.    Tính cấp thiết của đề tài    1
2.    Mục tiêu nghiên cứu    2
3.    Câu hỏi    nghiên cứu    2
4.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    3
5.    Phương    pháp nghiên cứu    3
6.    Ý nghĩa khoa học và thực tiền của đề tài    4
7.    Bố cục cùa đề tài    4
8.    Tồng quan tài liệu nghiên cứu    5
CHƯƠNG 1. Cơ SỚ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUÔN NHÂN LỤC.14
1.1.    NHŨNG VẤN ĐÈ CHUNG VÈ PHÁT TRIÉN NGUỒN NHÂN Lực… 14
1.1.1.    Một số khái niệm    14
1.1.2.    Ý nghía của phát triển nguồn nhân lực    18
1.1.3.    Đặc diêm của nguồn nhân lực y tế    21
1.2.    NỘI DUNG CÚA PHÁT TRIỀN NGUỒN NHÂN Lực    23
1.2.1.    Cơ cấu nguồn nhân lực    23
1.2.2.    Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ    24
1.2.3.    Kỹ năng ương công việc    26
1.2.4.     Nhận thức của người lao động    26
1.2.5.    Động lực thúc đấy trong công việc    28
1.3.    CÁC NHÂN TÓ ÁNH HƯỞNG DÉN PHÁT TRIÉN NGUỒN NHÂN
Lực NGÀNH Y TẾ    31
1.3.1.    Nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên    31
1.3.2.    Nhân tố thuộc về kinh tế    32
1.3.3.    Nhân tố thuộc về xà hội    33
1.3.4.    Chính sách của Nhà nước    35 
CHƯƠNG 2. THỤC TRẠNG PHÁT TRIÉN NGUÒN NHÂN Lực NGÀNH Y TÉ TÍNH QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA    37
2.1.    TÌNH HÌNH cơ BẢN CÙA TĨNH QUÁNG NAM ẢNH HƯỚNG ĐẾN
NGUỒN NHÂN Lực NGÀNH Y TẾ    37
2.1.1.    Đặc điêm tự nhiên    37
2.1.2.     Đặc điềm kinh tế    40
2.1.3.     Đặc điểm xã hội    42
2.2.    THỤC TRẠNG PHÁT TR1ÉN NGUỒN NHẢN Lực NGÀNH Y TẾ
TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA    50
2.2.1.     Cơ cấu nguồn nhân lực ngành y tế    50
2.2.2.    Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ    64
2.2.3.    Kỹ năng làm việc    69
2.2.4.    Nhận thức cùa nhàn viên y tế    71
2.2.5.    Động lực thúc đấy trong công việc    74
2.3.    ĐÁNH GIÁ CHUNG VÈ PHÁT TRIÉN NGUỔN NHÀN Lực NGÀNH
Y TÉ TÌNH QUẢNG NAM THỜI GIANQUA    83
2.3.1.    Thành công và hạn chế về phát triển nguồn nhân lực y tế tinh Quang
Nam    83
2.3.2.    Nguyên nhân cũa hạn chế phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tinh
Quáng Nam    85
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHẤP PHẤT TRIÉN NGUÔN NHÂN LỤC
NGÀNH Y TẾ TĨNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN ĐÉN    87
3.1.    CÁC CÀN CỬCÚA VIỆC XÂY DỤNG GIÁ1 PHÁP    87
3.1.1.    Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xà hội của tinh Quàng
Nam trong thời gian đen    87
3.1.2.    Cãn cứ vào chiến lược phát triền nguồn nhân lực cũa ngành y tế tinh
Quàng Nam    90
3.2.    MỘT SỚ GIÃI PHÁP    92
3.2.1.    Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực cũa ngành y te    92
3.2.2.    Phát triẽn trình độ chuyên môn nghiệp vụ    94
3.2.3.    Nâng cao kỹ nãng cua nguồn nhân lực    96
3.2.4.    Nấng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tể    96
3.2.5.    Nâng cao động lực thúc đây đối với nhân viên y tế    98
KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    102
1.    KÉT LUẬN    102

2.    KIẾN NGHỊ    103
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO
PHỤ LỤC
QUYÉT ĐỊNH GIAO ĐÈ TÀI LUẬN VÃN (Bãn sao)
GIÁY DÈ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VÀN (Bân sao)
NHẬN XÉT CỦA PHÁN BIỆN 1
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 2
BẢN GIÁI TRÌNH CHÍNH SỦA LUẬN VÃN 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/