Tìm hiểu các hình thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần từ 2012-2014

Tìm hiểu các hình thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần từ 2012-2014/ Đinh Khắc Dũng.Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (RLCXLC) thường gặp trong bệnh lý rối loạn cảm xúc với những giai đoạn lặp đi lặp lại của hưng cảm và trầm cảm.Karno và cộng sự (1987) nhận thấy ở Los Angeles, tỷ lệ RLCXLC là 1%.Năm 1994, Klessler và cộng sự thấy tỷ lệ mắc RLCXLC tại 48 bang của Mỹ là 1,6% [1].Năm 1996, Weissman và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu cắt ngang ở cộng đồng cho thấy tỷ lệ mắc trong đời của trầm cảm trong đời thay đổi theo từng nước từ 1,5% (Đài Loan) đến 19% (Beirut), còn tỷ lệ mắc trong đời của RLCXLC từ 0,3% (Đài Loan) đến 1,5% (New Zealand) [2].Theo nghiên cứu của Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia Mỹ có khoảng 5,7 triệu người (2,6% dân số từ tuổi 18 trở lên) mắc RLCXLC [3].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00560

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (RLCXLC) chiếm một vị trí quan trọng trong các bệnh tâm thần, xếp hàng thứ 2 trong số những bệnh tâm thần nặng thường gặp hàng ngày đối với các thầy thuốc nội khoa và cơ sở y tế [4], [5].
Ở nước ta có một số nghiên cứu dịch tễ cho thấy tỷ lệ trầm cảm vào khoảng 8,35% dân số (Nguyễn Viết Thiêm,1999) [6].Theo Trịnh Ngọc Tuân (2002), tỷ lệ bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực được điều trị nội trú tại Viện sức khỏe tâm thần năm 2001 khoảng 8,7% tổng số bệnh nhân được điều trị nội trú [7].
Rối loạn cảm xúc lưỡng cực có khuynh hướng tái phát,thời kỳ thuyên giảm ngắn dần,người bệnh thường gặp nhiều khó khăn trong học tập,lao động,rối loạn khả năng thích ứng ,bệnh nhân dần tách rời xã hội,chất lượng cuộc sống bị giảm sút sau mỗi giai đoạn tái phát đặc biệt là trầm cảm
Do tính chất phổ biến,mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc sống,gia đình,nghề nghiệp xã hội của bệnh nhân,RLCXLC đã trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và là một vấn đề đang được quan
tâm nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực về cơ cấu hình thái,hình thái lâm sàng,chẩn đoán,điều trị
Ở Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu về RLCXLC. Nghiên cứu về “Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm có loạn thần trong RLCXLC “ của Nguyễn Thị Kim Mai (1999) [8], nghiên cứu đặc điểm lâm sàng RLCXLC của Ngô Hùng Lâm (2007) [9], nghiên cứu đặc điểm lâm sàng giai đoạn trầm cảm trong RLCXLC của Vũ Minh Hạnh (2008) [10] và một số công trình nghiên cứu về điều trị,đặc điểm lâm sàng.Song chúng tôi chưa thấy có công trình nghiên cứu nào về cơ cấu các hình thái RLCXLC ở bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện.Vì vậy trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp bác sĩ chúng tôi chọn vấn đề “Tìm hiểu các hình thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần từ 2012-2014” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu
1,    Tìm hiểu tần suất các hình thái RLCXLC của bệnh nhân điều trị nội trú tại VSKTT từ 2012-2014
2,    Đặc điểm lâm sàng một số hình thái RLCXLC thường gặp 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.    Tohen.M; Angst.J(2002), Epidemiology of Bipolar Disorder, Textbook in Psychiatric Epidemiology. Second edition. P 427-440.
2.    Weissman M.M, Bland R.C., et al.(1996). Cross-national epidemiology of major depression and bipolar disorder. JAMA. P1-16.
3.    Steven L., Dubovsky et al. (2002). Diagnosing mood disorders. Mood disorders. American Journal Psychiatry. P8-65.
4.    Ngô Toàn Định (1986), Những nét chung về sự biến dạng trong các bệnh tâm thần. Nội san tâm thần. Bệnh viện tâm thần trung ương 1986. Tr 39-40.
5.    Hunt C.Y., Sumich H.Y., Adrews G (1995), Epidemiology of mental health service delivery handbook of management skills. World health organization. Vol 1; 5-15.
6.    Nguyễn Viết Thiêm, Lã Thị Bưởi (2001), Rối loạn cảm xúc , Bài giảng dành cho sau Đại học.Bộ môn Tâm thần-Đại học Y Hà Nội,Tr 51-75.
7.    Trịnh Ngọc Tuân,Trần Viết Nghị và cộng sự (2002), Cơ cấu bệnh lý ở bệnh nhân nội trú viện sức khỏe tâm thần. Công trình nghiên cứu khoa học 2001¬2002, Bệnh viện Bạch Mai.Tr 220-232.
8.    Nguyễn Thị Kim Mai (1999), Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm có loạn thần trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Luận văn thạc sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
9.    Ngô Hùng Lâm(2007), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội.
10.    Vũ Minh Hạnh (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Luận văn thạc sỹ y học .Trường Đại học Y Hà Nội.
11.    Trần Viết Nghị (2006), Rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Hội thảo chuyên đề chẩn đoán và điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực năm 2006, Tr 3-5
12.    Gelder M., Gath D.and Mayou R. (1988), Aetiology. Oxford Textbook of Psychiatry, oxford medical publications. Second edition. P 95-122.
13.    Tổ chức y tế thế giới (1992), Rối loạn khí sắc, Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về các rối loạn tâm thần các hành vi, Geneva, tài liệu dịch, Tr 83-96.
14.    Alexander D.et al (2005), Bipolar affective disorder, A national clinical guideline. First published. P 2-8.
15.    American Psychiatric Association (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), Chapter Mood disorders , Published by Washington. DC. Fourth Edition. P318-390.
16.    Kaplan and Sadock’s (2005), Mood disorders. Concise textbook of clinican psychiatry. 9th edition. P173-210.
17.    Dubovsky S.D.,Dubovsky A.N (2002), Etiology of mood disorders. Mood disorders. P 77-121.
18.    Gelder M., Gath D.and Mayou R. (1988), Affective disorders. Oxford Textbook of Psychiatry, oxford medical publications. Second edition. P217-267.
19.    Patel N.C; Delbello M.P et al (2006), Phenomenology associated with age at onset in patients with bipolar disorder at their first psychiatric hospitalization. Bipolar Disorder 2006:8: P 91-94.
20.    Kaplan and Sadock’s (2005), Mood disorders and Suicide in children and adolescents. Concise textbook of clinican psychiatry. 9th edition. P 575-578.
21.    Goodwin F.K., Jamison K.(1990), Manic Depression Illness. Oxford University Press, New York. P56-74.
22.    Mphil .C.T. (2000), Mood Disorders. Medicine International Psychiatry. P1-10.
23.    Akiskal H.S., Bourgeois M.L., Angst et al. (2000), Re-evaluating the prevalence of and diagsostic compositionn within the broad clinical spectrum of bipolar disorders. J Affect Disorder; 59 (suppl 1). P5-30.
24.    Lawrie S. (2003), Bipolar Disorder. Oxford Textbook of Medicine, 4th edition, Oxford University Press.P3.1315-3.1316
25.    Isaac Schweitze; Gordon Parker (2001), Rối loạn cảm xúc. Cơ sở của lâm sàng tâm thần học. Tài liệu dịch từ : Foundations of clinical psychiatry. Edited by Sidney Bloch and Bruce S. Singh. Second edition Melbourne university press, P.155-181.
26.    Gelder M., Gath D.and Mayou R. (1988), The abuse of alcohol and drags. Oxford Textbook of Psychiatry,oxford medical publications. Second edition. P507-521.
27.    Gelder M.,Gath D.and Mayou R. (1988), Forensic psychiatry. Oxford Textbook of Psychiatry, oxford medical publications.Second edition.P 868-869.
28.    Nguyễn Kim Việt (2006), Một số kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Hội thảo chuyên đề chẩn đoán và điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực năm 2006, Tr4-19.
29.    Robert M.A; Hirschfeld.M.D (2002), Practice Guideline for the Treatment of Patients With Bipolar Disorder. Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders 2nd Edition. P525-612.
30.    Cassidy F.Forrest K.,Murry E., Carroll B.Y (1998), A factor analysis of the signs and symptoms of mania. Archgen Psychiatry. P27-32.
31.    Goodwin F.K., Jamison K.R (1990), Epidemiology.Manic depressive illness. New York. Oxford university press 1990, P 157-185.
32.    Natgiarop R.A (1980), Bệnh loạn thần hưng trầm cảm. Tâm thần học .
Bản dịch tiếng việt. Nhà xuất bản Mir. Tr 309-318.
33.    Hunt C.Y., Sumich H.Y., Adrews G (1995). Bipolar disorders. Handbook for the affective disorders. WHO 1995; Vol 3: P 45-61.
34.    Kaplan H.I ,Sadock B.Y, Grebb Y.A (1994). Mood disorders
.Comprehensive textbook of psychiatry/Vol 1: P 855-944.
35.    Susan Downs (1997), Bipolar disorder and other cycilic mood disorder doctor to doctor.A nonprofit organization.
36.    Van O.S.J, Takei N., Caetle D.J.,Macdonald A.M (1996), The Incidence of mania.Time trends in relation to gender and ethnicity. Soc-Psychiatry- Eepidemiol; 31; 129-136.
37.    Kessler RC.et al (2005), Lifetime prevalence and age of onset distributions of DSM-IV disorders in the Nationnal Comordibity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry .62: P 593-602.
38.    Goodwin F.K., Jamison K.R (1990). Course and outcome.Manic depressive illness. New York.Oxford university press, P 127-153.
39.    Faraone S.V,Biederman Y, (1997) , Is comorbidity with adhd a marker for yuvenile onset mania?. J-Am-Acad-Child-Adolese-Psychiatry .P 1046-1055.
40.    Eric shur (1986) , Affective disorders.Essetials of postgraduate psychiatry.Second edition, P 405-419.
41.    Engstrom C et al, (2003), Bipolar disorder.II:Personality and age of onset Bipolar disorders 2003: 5: P 340-348.
42.    Weissman M.M (1994), Women’s increased vulnerability to major depression:Cross-national perspectives, Facing depression Vol.2-No4,1994 P 1-3.
43.    Mantere O;Suominen K. et al (2004), The clinical characteristics of DSM- IV bipolar I and II disorders: baseline findings from the Jovi Bipolar Study (JoBS). Blackwell Munksgaard,2004.Bipolar Disorder 2004: 6: P395-405.
44.    Kaplan H.I ,Sadock B.Y, Grebb Y.A (1994). Mood disorders.Synopsis of psychiatry. Behavioral sciences clinical psychiatry .Seventh edition 1994.P 516-555.
45.    Nguyễn Thị Thanh Mai (1997), Đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm tái diễn. Luận văn thạc sỹ y học.Trường Đại học Y Hà Nội.
46.    Nguyễn Việt (1984), Bệnh loạn thần hưng trầm cảm. Tâm thần học.Nhà xuất bản y học 1984. Tr 133-140.
47.    Kessing L.V.et al (2008), Differences in the ICD-10 diagnostic subtype of depression in bipolar disorder compared to recurrent depressive disorder. Psychopathology 41(3). PubMed. P 141-146.
48.    Goodwin F.K., Jamison K.R (1990). Clinical description and diagnosis.Manic depressive illness. New York.Oxford university press 1990;
P 22-37.
49.    Mcelroy S.L, Strakowski S.M., West S.A. (1997), Phenomenology of adolescent and adult mania in hospitalized patient with bipolar disorders , Am- J-Psychiatry ; 154: 44-90.
50.    Nguyễn Minh Tuấn (1994), Các rối loạn cảm xúc. Bệnh học tâm thần thực hành. Nhà xuất bản y học 1994.Tr 73-87.
51.    Baethge C.,Baldessarini R.J.et al, (2005), Hallucinations in bipolar disorder: characteristics and comparion to unipolar depression and schizophrenia. Bipolar Disord 2005:7: P 136-145.
52 . Morgan V.A., Mitchell P.B., Jablensky A.V. (2005), The epidemiology of bipolar disorder: sociodemographic. disability and service utilization data from the Australian National Study of Low Prevalance(Psychotic)Disorders. Bipolar Disord 2005:7: P326-337.
53.    Liz F.,BSc; Daniel S.,MD et al. (2008), Clinical differences between bipolar and unipolar depression. The British Journal of Psychiatry. 192: P 388-389.
54.    Ohara K (1994), Chronic illness and suicide. Understanding depression Vol.2-N06, 1994 P4.
 LỜI CẢM ƠN    

LỜI CAM ĐOAN    
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT    
MỤC LỤC    
DANH MỤC BẢNG    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU    3
1.    Khái niệm về RLCXLC    3
2.    Phân loại    3
2.1    Phân loại RLCXLC theo ICD-10    3
2.2    Phân loại DSM-IV( Mỹ,1994)    6
3.    Dịch tễ học rối loạn cảm xúc lưỡng cực    7
4.    Bệnh nguyên,bệnh sinh    8
4.1    Giả thuyết về yếu tố di truyền    8
4.2    Giả thuyết về rối loạn các chất hóa học dẫn truyền thần kinh    9
4.3    Giả thuyết về yếu tố nội tiết    9
4.4    Các yếu tố tâm lí xã hội    9
5.     Đặc điểm lâm sàng của RLCXLC    10
5.1.Biểu hiện của giai đoạn hưng cảm    10
5.2    Biểu hiện của giai đoạn trầm cảm    11
6 .Cận lâm sàng    12
7.    Tiêu chuẩn chẩn đoán    13
8.    Điều trị    13
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    15
2.1    Đối tượng nghiên cứu    15 
2.1.1    Địa điểm thời gian nghiên cứu    15
2.1.2.    Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân    15
2.1.3.    Tiêu chuẩn loại trừ.    17
2.2.Phương pháp nghiên cứu    17
2.2.1     Thiết kế nghiên cứu    17
2.2.2    Chất liệu nghiên cứu và công cụ đánh giá    17
2.2.3     Các biến số và chỉ số nghiên cứu    18
2.2.4    Thu thập thông tin    19
2.2.5    Xử lý số liệu    19
2.2.6    Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    19
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    20
3.1.    Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu    20
3.1.1.    Đặc điểm về tuổi, giới    20
3.1.2    Đặc điểm về nghề nghiệp và khu vực    22
3.1.3    Đặc điểm về học vấn    23
3.1.4    Đặc điểm chung về tình trạng hôn nhân    23
3.1.5    Tiền sử gia đình    24
3.1.6    Tỷ lệ bệnh nhân RLCXLC điều trị nội trú tại VSKTT    24
3.2    Đặc điểm các hình thái lâm sàng bệnh nhân nghiên cứu    25
3.2.1.     Phân bố các thể bệnh RLCXLC    25
3.2.2    Các hình thái RLCXLC hiện tại giai đoạn hưng cảm    26
3.2.3.     Các hình thái RLCXLC hiện tại giai đoạn trầm cảm    27
3.2.4     Đặc điểm lâm sàng của RLCXLC hiện tại giai đoạn hưng cảm 27
3.2.4.1    Các triệu chứng lâm sàng của RLCXLC hiện tại giai đoạn
hưng cảm    27
3.2.4.2    Các rối loạn loạn thần    29
3.2.5     Đặc điểm lâm sàng của RLCXLC hiện tại giai đoạn trầm cảm. 29 
3.2.5.1    Các triệu chứng lâm sàng chung của RLCXLC hiện tại giai
đoạn trầm cảm    29
3.2.5.2    Các rối loạn loạn thần    31
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN    32
4.1    Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu    32
4.1.1    Tuổi,giởi    32
4.1.2    Trình độ học vấn nghề nghiệp    33
4.1.3Tình trạng hôn nhân    34
4.1.4    Tiền sử gia đình    35
4.1.5     Tỷ lệ mắc bệnh RLCXLC tại Viện sức khỏe Tâm Thần    35
4.2    Đặc điểm lâm sàng    35
4.2.1    Thể bệnh    35
4.2.2    Đặc điểm lâm sàng của RLCXLC giai đoạn hưng cảm    36
4.2.2.1    Rối loạn khí sắc    36
4.2.2.2    Rối loạn tư duy    37
4.2.2.3    Rối loạn hoạt động và hành vi    37
4.2.2.4    Các rối loạn loạn thần    38
4.2.3 Đặc điểm lâm sàng RLCXLC hiện tại giai đoạn trầm cảm    39
4.2.3.1    Các triệu chứng đặc trưng    39
4.23.2 Các triệu chứng phổ biến của giai đoạn trầm cảm    40
4.2.33 Các triệu chứng loạn thần    41
KẾT LUẬN    43
1 Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc lưỡng cực    43
1.1    Các đặc điểm chung    43
1.2    Đặc điểm lâm sàng    44
KIẾN NGHỊ    45
TÀI LIỆU THAM KHẢO     
Bảng 3.1 .Sự phân bố tuổi    20
Bảng 3.2.Sự phân bố về nghề nghiệp    22
Bảng 3.3 Phân bố về khu vực sống    22
Bảng 3.4. Đặc điểm về học vấn    23
Bảng 3.5.Đặc điểm về tình trạng hôn nhân    23
Bảng 3.6 Tiền sử gia đình    24
Bảng 3.7.Phân bố các thể bệnh (n=363)    25
Bảng 3.8 Sự phân bố các hình thái RLCXLC hiện tại giai đoạn trầm
cảm(n=363)    27
Bảng 3.9 Các triệu chứng lâm sàng thường gặp của RLCXLC hiện tại giai
đoạn hưng cảm(n=307)    28
Bảng 3.10 Loạn thần ở bệnh nhân RLCXLC giai đoạn hưng cảm có loạn
thần(n=199)    29
Bảng 3.11 Các triệu chứng lâm sàng thường gặp của RLCXLC hiện tại giai
đoạn trầm cảm (n=50)    30
Bảng 3.12 Loạn thần ở bệnh nhân RLCXLC hiện tại giai đoạn trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần(n=10)    31 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1.Tỷ lệ bệnh nhân nam và nữ    21
Biểu đồ 3.2. Tuổi khởi phát bệnh    21
Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ bệnh nhân RLCXLC điều trị nội trú    24
Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ các hình thái RLCXLC giai đoạn hưng cảm    26

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/