Áp dụng phân tích chi phí-thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014

Áp dụng phân tích chi phí-thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014.Trong xu thế hội nhập với thế giới, Việt Nam đang từng bước thực hiện đấu thầu thuốc cho hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước. Tương lai đó đặt ra một yêu cầu mang tính cấp thiết, đòi hỏi độ chính xác cao và toàn diện trong việc lựa chọn và đề ra các mức thanh toán chi tiết cho các thuốc và thiết bị y tế theo diện được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00280

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Để BHYT đồng ý đưa các thuốc vào Danh mục sử dụng và chi trả, các bằng chứng về an toàn, hiệu quả, chi phí cũng như ảnh hưởng tới ngân sách cần được xem xét, cân nhắc. Đứng về quan điểm của BHYT, để tối ưu hóa việc thanh toán, các bằng chứng này rất cần nhưng chưa đủ tính thuyết phục và hợp lý (khoảng trống trong nghiên cứu). Bên cạnh đó, xu thế của thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt một số nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc…) đã bắt đầu đưa các nghiên cứu đánh giá kinh tế dược, mà phổ biến là nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả, trở thành một trong những tiêu chí để xét duyệt thuốc vào Danh mục thuốc được chi trả bởi BHYT quốc gia. Từ đó thấy được việc nghiên cứu đánh giá kinh tế dược nhằm cung cấp thêm một bằng chứng khoa học cho việc xét duyệt thuốc được BHYT chi trả ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết.
Vì vậy đề tài “Áp dụng phân tích chi phí-thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014” này được thực hiện với mục tiêu:
 Áp dụng tính toán chi phí – hiệu quả cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp được bảo hiểm y tế chi trả trong danh mục thuốc tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014.
 So sánh tỷ số chi phí – hiệu quả gia tăng (ICER) giữa các thuốc điều trị tăng huyết áp

MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình, biểu đồ
Đặt vấn đề ………………………………………………………………………………………….. 1
Chương 1. Tổng quan …………………………………………………………………………. 2
1.1. Tăng huyết áp………………………………………………………………………………… 2
1.1.1. Định nghĩa Tăng huyết áp…………………………………………………………. 2
1.1.2. Sinh lý bệnh học………………………………………………………………………. 2
1.1.2.1. Tăng huyết áp………………………………………………………………… 2
1.1.2.2. Bệnh tim mạch (biến cố tim mạch)…………………………………… 2
1.1.3. Hóa trị liệu tăng huyết áp………………………………………………………….. 3
1.1.4. Các thuốc điều trị tăng huyết áp trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả
sử dụng tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014 ……………………………… 5
1.2. Nghiên cứu kinh tế dược…………………………………………………………………. 7
1.2.1. Định nghĩa………………………………………………………………………………. 7
1.2.2. Các thiết kế nghiên cứu kinh tế dược………………………………………….. 7
1.2.2.1. Phân tích chi phí………………………………………………………………… 8
1.2.2.2. Phân tích chi phí – hiệu quả (CEA) ……………………………………. 11
1.2.2.3. Phân tích chi phí – thỏa dụng (CUA)………………………………….. 13
1.2.3. Mô hình nghiên cứu ……………………………………………………………….. 16
1.2.3.1. Mô hình ra quyết định………………………………………………………. 16
1.2.3.2. Mô hình Markov ……………………………………………………………… 17
1.3. Tài liệu và số liệu tham chiếu liên quan…………………………………………… 20
1.3.1. Hướng dẫn lâm sàng NICE ……………………………………………………… 20
1.3.2. Các nghiên cứu khác ………………………………………………………………. 21
1.4. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………… 21Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu …………………………….. 23
2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………. 23
2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………….. 23
2.2.1. Các thuốc phân tích………………………………………………………………… 23
2.2.2. Quan điểm phân tích ………………………………………………………………. 23
2.2.3. Khoảng thời gian phân tích ……………………………………………………… 23
2.2.4. Mô hình nghiên cứu ……………………………………………………………….. 24
2.2.5. Chi phí đầu vào ……………………………………………………………………… 25
2.2.6. Giá trị thỏa dụng (chất lượng cuộc sống) ………………………………….. 25
2.2.7. Hiệu quả đầu ra ……………………………………………………………………… 26
2.2.8. Chi phí – thỏa dụng………………………………………………………………… 26
Chương 3. Thực nghiệm, kết quả và bàn luận ……………………………………. 28
3.1. Kết quả phân tích chi phí – hiệu quả của các thuốc điều trị tăng huyết áp
tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2014………………………………………………. 28
3.1.1. Xác suất chuyển dịch giữa các trạng thái trong mô hình nghiên cứu
bệnh tăng huyết áp …………………………………………………………………. 28
3.1.2. Kết quả phân tích chi phí ………………………………………………………… 37
3.1.3. Giá trị thỏa dụng (chất lượng cuộc sống) ………………………………….. 40
3.1.4. Hiệu quả đầu ra ……………………………………………………………………… 41
3.1.5. Chi phí – thỏa dụng………………………………………………………………… 42
3.2. Bàn luận………………………………………………………………………………………. 47
3.3. Hạn chế……………………………………………………………………………………….. 50
Kết luận và kiến nghị ………………………………………………………………………… 52
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/