NGHIÊN CỨU SUY GIẢM NHÁNH BÊN TRONG CAN THIỆP CHỖ CHIA ĐÔI ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

NGHIÊN CỨU SUY GIẢM NHÁNH BÊN TRONG CAN THIỆP CHỖ CHIA ĐÔI ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG
BS. Nguyễn Hoàng Minh Phương, BS. Trần Nguyễn Hòa Hưng
BS. Đỗ Minh Tới, CNĐD. Nguyễn Hoài Nam
Tóm tắt
Nền tảng: Tỉ lệ mất nhánh bên sau khi đặt stent nhánh chính trong kỹ thuật đặt 1 stent là 8,4% – 19%. Mất nhánh bên làm cho thủ thuật can thiệp trở nên phức tạp hơn.Thang điểm V-RESOVLE giúp tiên lượng mất nhánh bên.
Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ suy giảm nhánh bên sau đặt stent chỗ chia đôi động mạch vành, đặc điểm tổn thương chỗ chia đôi động mạch vành được can thiệp đặt stent và mối liên quan. Phương pháp: Cắt ngang mô tả những bệnh nhân được chụp mạch vành và có chỉ định can thiệp mạch vành tại vị trí chia đôi tại khoa Tim Mạch Can Thiệp trong thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0051

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890


Kết quả: Có 70 bệnh nhân tổn thương chỗ chia đôi được can thiệp với tuổi trung bình 62 ± 10. nam chiếm tỉ lệ 70%. Chỉ định can thiệp gồm: NMCT ST chênh 37.1%, NMCT không ST chênh 37.1%, ĐTNKOĐ 25.8%. Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận phân loại V- RESOVLE nhóm nguy cơ cao 10 – 43 điểm chiếm tỉ lệ cao 75,7%, nhóm MEDINA thật chiếm 20%. Phương pháp can thiệp của chúng tôi tập trung chủ yếu là kỹ thuật 1 stent chiếm 98.6%. Tỉ lệ suy giảm nhánh bên của chúng tôi sau khi kết thúc thủ thuật 8,5%. Khảo sát mối liên quan giữa thang điểm V – RESOLVE với suy giảm nhánh bên, chúng tôi ghi nhận ở nhóm nguy cơ cao V-RESOLVE ≥ 10 có tỉ lệ suy giảm nhánh bên thấp hơn so với nhóm nguy cơ thấp V-RESOLVE < 10 (3,8% so với 23.5% với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,02). Nhóm dòng chảy nhánh bên ban đầu TIMI 1, 2 có suy giảm nhánh bên với 36,4% ở nhóm V – RESOVLE < 10, 6,9% ở nhóm V – RESOVLE ≥ 10, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,02.
Kết luận: Tỷ lệ suy giảm nhánh bên sau khi đặt stent nhánh chính chiếm tỉ lệ 15.7% và sau khi kết thúc thủ thuật chiếm tỉ lệ 8.5%. Nhóm dòng chảy nhánh bên ban đầu TIMI 1, 2 có suy giảm nhánh bên với 36,4% ở nhóm V – RESOVLE < 10, 6,9% ở nhóm V – RESOVLE ≥ 10, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,02

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/